Publikační činnost - IS PUBL
Podpora pedagogům v inkluzivním vzdělávání žáků s nedostatky v mluvní gramotnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
stať ve sborníku

Poruchy autistického spektra v kontextu aktuálních interdisciplinárních poznatků
Petr Adamus, Alica Vančová, Monika Lőfflerová
Rok: 2017, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Prešovská univerzita v Prešove, Prezentace: Strategies and methods of teaching for pupils with autistic spectrum disorder
Petr Adamus
Rok: 2017
působení v zahraničí

Preventivní a intervenční opatření ve vztahu k dětem a žákům s riziky specifických poruch učení
Renata Kovářová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Snoezelen - MSE a jeho současné trendy
Kateřina Janků
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Snoezelen jako podpora edukace žáků s kombinovaným postižením v základní škole speciální
Kateřina Janků
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Snoezelen jako speciálněpedagogická intervence v edukaci žáků se SVP
Kateřina Janků
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Snoezelen ve výzkumu studentů katedry speciální pedagogiky Ostravské univerzity
Kateřina Janků
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciálněpedagogické intervence v současnosti
Eva Zezulková
Rok: 2017
uspořádání konference, workshopu

Speciálněpedagogické intervence v současnoti
Petr Franiok
Rok: 2017
redakční a jazykové úpravy

Specifika přípravy žen s těžkým zrakovým postižením k porodu a jeho možné způsoby realizace
Daniela Kilduff
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Specifika přípravy žen s těžkým zrakovým postižením k porodu a jeho možné způsoby realizace
Daniela Kilduff, Anna Kohutová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Školní družina a její edukačně-preventivní aspekty ve vzdělávání žáků mladšího školního věku
Martin Kaleja, Lenka Vlachová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s lehkým mentálním postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
stať ve sborníku

Učitel jako faktor ovlivňující úspěšnost inkluze žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

University of Tartu, Estonia
Daniela Kilduff
Rok: 2017
působení v zahraničí

Vybrané otázky logopedické teorie a praxe
Eva Zezulková
Rok: 2017, PdF OU
odborná kniha

Výzkum školní edukace: (ne)připravený pedagog nebo (ne)připravený žák?
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2017
stať ve sborníku

Vzdělávání žáků s kombinovaným postižením
Petr Adamus
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy oftalmopedie
Daniela Kilduff, Hana Novohradská
Rok: 2017
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zpráva z mezinárodní konference ISNA-MSE (Snoezelen)
Kateřina Janků
Rok: 2017, Časopis pro teorii a praxi speciální pedagogiky
článek v odborném periodiku

Aktuální situace ve vzdělávání žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2016
uspořádání konference, workshopu

Czech teachers and inclusive primary school education
Martin Kaleja
Rok: 2016, Educational Alternatives. Journal of International Scientific Publications
článek v odborném periodiku

Droga inkluzji - przygotowanie do zycia zawodowego w szkole czeskiej
Petr Franiok
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
stať ve sborníku

Drop-out a jeho vysokoškolský kontext v aplikovaném výzkumném projektu
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Dyslexie u dospělých.
Eva Zezulková
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Grounded theory and its application in studies on disabled students´reality
Magdalena Belza, Kateřina Janků
Rok: 2016, Problemy Edukacji, Rehabilitacji i Socjalizacji Osób Niepelnosprawnych (Wybrane zagadnienia metodologii i metodyki badań w obszarze niepelnosprawności i codzienności osób z niepelnosprawnościa)
článek v odborném periodiku

Heterogenita žáků základních škol ve speciálněpedagogické diagnostice
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2016
stať ve sborníku

ICT in the education of pupils with special educational needs
Petr Adamus
Rok: 2016, Educational Alternatives
článek v odborném periodiku

ICT IN THE EDUCATION OF PUPILS WITH SPECIAL EDUCATIONAL NEEDS
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inclusive education in mainstream schools with a focus on students with autism spectrum disorders in the Czech Republic
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluze aneb otázka současné a budoucí péče o děti se SVP v ČR
Kateřina Janků
Rok: 2016, Integrace a inkluze ve školní praxi
článek v odborném periodiku

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství
Petr Adamus, Eva Zezulková, Martin Kaleja, Petr Franiok
Rok: 2016, Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Integrace dětí cizinců do českých základních škol z pohledu učitelů
Martin Kaleja
Rok: 2016
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrace žáků s lehkým mentálním postižením do základní školy z pohledu pedagoga
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

J. A. Komenský jako inspirace pro změny ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími ptořebami
Petr Franiok
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Katolická univerzita v Ružomberku - Prezentace: Special pedagogical diagnostics of autism spectrum disorders
Petr Adamus
Rok: 2016
působení v zahraničí

Kristianstad University
Renata Kovářová
Rok: 2016
působení v zahraničí

Kristianstad University, Sweden
Igor Hampl
Rok: 2016
působení v zahraničí

Kvalita vzdělávání v inkluzívní škole
Petr Adamus
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Logopedická intervence v inkluzivním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Logopedická intervence ve školství v kontextu prevence školní neúspěšnosti žáků s poruchami vývoje řečové komunikace
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitoring školní edukace: (ne)připravený učitel?
Martin Kaleja
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitoring školní edukace: nepřipravený žák nebo nepřipravený učitel?
Eva Zezulková
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky smyslové percepce dětí s těžkým postižením za pomocí terapeutického Konceptu Snoezelen
Kateřina Janků
Rok: 2016
stať ve sborníku

Možnosti speciálněpedagogické diagnostiky smyslové percepce u dětí s těžkým postižením za pomocí terapeutického Konceptu Snoezelen
Kateřina Janků
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová