Publikační činnost - IS PUBL
Základy logopedie. Audio sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy speciální pedagogiky I. Audio sada didaktického materiálu.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Základy speciální pedagogiky II.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Zezulková, E. a kol. Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě. Ostrava: PdF OU, 2014.. ISBN 978-80-7464-663-8
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Vanda Hájková, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Hana Sochorová, Libor Novosad, Ivona Závacká, Jana Lopúchová
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zezulková, E. Praktická cvičení z logopedie. Audio-vizuální sada didaktického materiálu. Ostrava: PdF OU, 2014
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Zezulková, E. Speciální pedagogika v sociální sféře. Ostrava: PdF Ostravské univerzity v Ostravě,. ISBN 978-80-7464-640-9-6
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

A Pupil with Mild Mental Disability - Specific Aspects in the Context of the Czech Republic
Eva Zezulková
Rok: 2013, Journal of Teaching And Education
článek v odborném periodiku

A Romani Pupil with Special Educational Needs in the Czech Republic
Martin Kaleja
Rok: 2013, Journal of Teaching and Education
článek v odborném periodiku

Aktuální otázky vysokoškolského poradenství na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analysis of Communicative Competence in Children with Mild Mental Disability in Primary Education
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza komunikační kompetence žáků s lehkým mentálním postižením v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza podmínek studia pro studenty se specifickými poruchami učení na Ostravské univerzitě v Ostravě
Renata Kovářová
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Analýza vybraných rizikových projevů v oblasti komunikativní kompetence u dětí v předškolním věku
Eva Zezulková, Beáta Akimjaková, Ludmila Krajčiríková, Mária Oravcová
Rok: 2013, PdF
kapitola v odborné knize

Analýza vzdělávací oblasti jazyk a jazyková komunikace v kurikulárních dokumentech, upravujících vzdělávání žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Asistence žákům a studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Igor Hampl
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Lenka Krhutová, Renata Kovářová, Hana Novohradská, Hana Sochorová, Ivona Závacká, Oľga Račková, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha

Budování rovného přístupu v terciárním vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami
Martin Kaleja, Martin Kaleja
Rok: 2013
ediční a redakční práce

Determinanty hodnotových konstruktů ve vzdělávání romských žáků základních škol
Martin Kaleja
Rok: 2013, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2013
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Etopedická propedeutika v inkluzivní speciální pedagogice
Martin Kaleja
Rok: 2013, PdF Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Evaluace předmětu Asistence studentům se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace předmětu Speciálně pedagogická diagnostika v praxi
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Evaluace předmětu Výchova řeči v pedagogické praxi
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Facilitační a stimulační techniky
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Fonematické a fonologické uvědomování u dětí s narušeným vývojem řeči
Eva Zezulková
Rok: 2013
uspořádání konference, workshopu

Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Hodnotové konstrukty romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Inovace předmětu Speciální andragogika 2
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Inovace studijního předmětu Edukace jedinců s poruchami chování
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Integrativní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Audio-vizuální sada didaktického materiálu.
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Interkulturní aspekty v základním vzdělávání s důrazem na romské žáky
Martin Kaleja
Rok: 2013
stať ve sborníku

Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum
Martin Kaleja
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kapitoly z integrativní speciální pedagogiky
Kateřina Janků
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Komparační analýza názorů a postojů romských žáků k otázkám souvisejícím se vzděláváním
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, Špeciálny pedagóg. Časopis pre špeciálnopedagogickú teóriu a prax
článek v odborném periodiku

Komunikativní kompetence žáků s mentálním postižením v primárním vzdělávání
Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kontext současné speciální pedagogiky a edukace žáků s těžším mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2013
stať ve sborníku

Krizová intervence pro speciální pedagogy
Martin Kaleja
Rok: 2013
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kvalitativní analýza podmínek terciárního vzdělávání studentů se specifickými poruchami učení na OU
Renata Kovářová, Igor Hampl, Helena Mravcová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Kvantitativní analýza názorů a postojů romských žáků ke vzdělávání
Martin Kaleja, Radek Krpec
Rok: 2013, GRANT journal
článek v odborném periodiku

Logoterapie jako možnost
Jaroslav Kysučan
Rok: 2013
stať ve sborníku

Metoda strukturovaného učení v edukačním procesu ve vzdělávacích zařízeních Moravskoslezského kraje
Petr Adamus
Rok: 2013
stať ve sborníku

METODA STRUKTUROVANÉHO UČENÍ V EDUKAČNÍM PROCESU VE VZDĚLÁVACÍCH ZAŘÍZENÍCH MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE
Petr Adamus
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti rozvoje sociálních kompetencí zrakově postižených v rámci kurikulárních dokumentů
Hana Novohradská
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti rozvoje sociálních kompetencí zrakově postižených v rámci kurikulárních dokumentů
Hana Novohradská
Rok: 2013
stať ve sborníku

Multikulturní výchova ve vzdělávání pedagogů základních škol
Martin Kaleja
Rok: 2013
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
stať ve sborníku

Na cestě k inkluzivnímu vzdělávání studentů se specifickými (vzdělávacími) potřebami ve vysokoškolském prostředí
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2013
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Nadaný žák v kontextu doby
Renata Kovářová
Rok: 2013, Ostravská univerzita v Ostravě
odborná kniha


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová