Věda, výzkum a rozvoj

Výzkumné aktivity probíhají v rámci jednotlivých kateder a čtyř výzkumných center, konkrétně Centra pedagogického výzkumu, Centra diagnostiky lidského pohybu, Centra studií evropské identity a Centra studií regionální hudební kultury. Na fakultě funguje Laboratoř eye-trackingu, v níž se realizují výzkumné činnosti využívající tuto technologii v pedagogickém/didaktickém výzkumu. Pedagogická fakulta pořádá pravidelně a dlouhodobě mezinárodní i národní konference, například konferenci Pedagogická diagnostika a evaluace (od r. 1993), konferenci ICTE zaměřenou na informační a komunikační technologie ve vzdělávání (od r. 2000), Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie (od r. 2005) a mnohé další. Pracoviště fakulty vydávají také odborné časopisy – The New Educational Review, publikovaný na základě spolupráce univerzit tří zemí, ICTE JournalSlovo a obraz v komunikaci s dětmi. Fakulta se intenzivně zaměřuje také na realizaci rozvojových projektů, financovaných z nejrůznějších dotačních titulů, které vedle rozvoje vzdělávacích, příp. výzkumných činností na fakultě významně přispívají ke spolupráci s praxí a k naplnění tzv. třetí role univerzity.

Orientace vědy a výzkumu na PdF

Na PdF je dlouhodobě kladen zásadní důraz na kvalitu vzdělávací činnosti, zejména výuky, tj. přímé práce se studenty. PdF má rovněž ambice profilovat se jako výzkumná fakulta, zejména v oblasti pedagogického/didaktického výzkumu. Současně je na fakultě realizován i výzkum v oblastech spojených s aprobačními učitelskými obory. Rozvoj vědy a výzkumu představuje významný nástroj posílení prestiže a konkurenceschopnosti fakulty.

  • Fakulta rozvíjí základní i aplikovaný výzkum na národní úrovni a snaží se prosazovat i na mezinárodní úrovni. Zároveň z podstaty svého zaměření udržuje úzké propojení s regionem, zejména základními a středními školami, a podílí se  prostřednictvím výzkumu na řešení aktuálních problémů vzdělávací praxe v regionu.
  • Na fakultě je úspěšně rozvíjen výzkum v řadě vědních oborů (např. vědy o zdraví, didakticky aplikovaná lingvistika a literární věda, vědy o umění a další), který je důležitý pro rozvoj širokého spektra studijních oborů fakulty. Prioritou je výzkum vztahující se k učitelství, jehož výstupy jsou podmínkou pro úspěšné akreditace učitelských oborů na OU. Tato široká výzkumná oblast zahrnuje zejména pedagogický výzkum, ať už obecně-didaktického, oborově-didaktického, obecně-pedagogického, pedagogicko-psychologického, speciálně- či sociálně-pedagogického zaměření.
  • Snahou fakulty je posilovat vznik a rozvoj výzkumných týmů soustředěných kolem širších, rámcových témat, a to: a) důslednou orientací výzkumných projektů na rámcová témata, zejména prioritní směry výzkumu fakulty; b) propojováním témat dizertačních a diplomových prací s těmito směry výzkumu.

Konkrétní opatření pro posílení výzkumného profilu fakulty

Konkrétní opatření zahrnují konceptualizaci výzkumu na PdF, jasné stanovení záměrů výzkumu dle Dlouhodobého záměru PdF na léta 2016–2020 a jeho každoročních aktualizací. K hlavním nástrojům podpory výzkumu rovněž patří interní fondy fakulty:

  1. Fond na podporu udržitelnosti hlavních směrů výzkumu OU realizovaných na fakultě.
  2. Fond na podporu perspektivních směrů výzkumu OU realizovaných na fakultě.
  3. Fond na podporu vědy a výzkumu, zejména dalších prioritních směrů výzkumu PdF.
  4. Finanční podpora úspěšných studentů prezenčního doktorského studia ze stipendijního fondu.

Zveřejněno / aktualizováno: 08. 04. 2020