OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta > Věda, výzkum a rozvoj

Pdf - věda - fakultní směry
PdF - habilitační a profesorská řízení
PdF - projekty a granty

Věda, výzkum a rozvoj

Výzkumné aktivity probíhají v rámci jednotlivých kateder a čtyř výzkumných center, konkrétně Centra pedagogického výzkumu, Centra diagnostiky lidského pohybu, Centra studií evropské identity a Centra studií regionální hudební kultury. Na fakultě funguje Laboratoř eye-trackingu, v níž se realizují výzkumné činnosti využívající tuto technologii v pedagogickém/didaktickém výzkumu. Pedagogická fakulta pořádá pravidelně a dlouhodobě mezinárodní i národní konference, například konferenci Pedagogická diagnostika a evaluace (od r. 1993), konferenci ICTE zaměřenou na informační a komunikační technologie ve vzdělávání (od r. 2000), Mezinárodní seminář Pedagogické kinantropologie (od r. 2005) a mnohé další. Pracoviště fakulty vydávají také odborné časopisy - The New Educational Review, publikovaný na základě spolupráce univerzit tří zemí, ICTE Journal a Slovo a obraz v komunikaci s dětmi. Fakulta se intenzivně zaměřuje také na realizaci rozvojových projektů, financovaných z nejrůznějších dotačních titulů, které vedle rozvoje vzdělávacích, příp. výzkumných činností na fakultě významně přispívají ke spolupráci s praxí a k naplnění tzv. třetí role univerzity.

Orientace vědy a výzkumu na PdF

Na PdF se dlouhodobě klade zásadní důraz na kvalitu vzdělávací činnosti, zejména výuky, tj. přímé práce se studenty. Na druhé straně má PdF ambice profilovat se výrazně také jako výzkumná fakulta, zejména v oblasti pedagogického/didaktického výzkumu. Současně se na fakultě realizuje i výzkum v oblastech spojených s aprobačními obory učitelů. Rozvoj vědy a výzkumu představuje významný nástroj posílení prestiže a konkurenceschopnosti fakulty.

  • Fakulta rozvíjí základní i aplikovaný výzkum na národní úrovni a snaží se více prosazovat i na mezinárodní úrovni. Zároveň musí z podstaty svého zaměření nadále udržovat úzké propojení s regionem, zejména základními a středními školami, a podílet se prostřednictvím výzkumu na řešení aktuálních problémů vzdělávací praxe v regionu.
  • Na fakultě úspěšně pěstuje výzkum v různých vědních oborech (např. vědy o zdraví, lingvistika, literární věda, vědy o umění a další), který je důležitý pro rozvoj širokého spektra studijních oborů na fakultě. Prioritou fakulty je výzkum vztahující se k učitelství, jehož výstupy jsou podmínkou pro úspěšné akreditace učitelských oborů na OU. Tato široká výzkumná oblast zahrnuje zejména pedagogický výzkum, ať už obecně-didaktického, oborově-didaktického, obecně-pedagogického, pedagogicko-psychologického, speciálně- či sociálně-pedagogického zaměření.
  • Snahou fakulty je posilovat vznik a rozvoj výzkumných týmů soustředěných kolem širších, rámcových témat. To by se mělo projevovat mj. a) důslednou orientací výzkumných projektů na rámcová témata, zejména prioritní směry výzkumu fakulty; b) propojováním témat dizertačních a diplomových prací s těmito směry výzkumu.

Konkrétní opatření pro posílení výzkumného profilu fakulty

Konkrétní opatření zahrnují jednak snahu o konceptualizaci výzkumu na PdF, jasné stanovení záměrů, jednak finanční podporu výzkumu ze strany fakulty.

  1. Zřízení fondu děkana zaměřeného na udržitelnost hlavních směrů výzkumu OU realizovaných na fakultě.
  2. Zřízení fondu děkana na podporu perspektivních směrů výzkumu OU realizovaných na fakultě.
  3. Zřízení fondu děkana na podporu výzkumu na fakultě, zejména dalších prioritních směrů výzkumu PdF.
  4. Finanční podpora úspěšných studentů prezenčního doktorského studia ze stipendijního fondu.
facebook
rss
social hub