Erasmus+

Erasmus+ je nejoblíbenější vzdělávací program v Evropě. Přináší inovace do vzdělávání a v účastnících podporuje všeobecný rozvoj dovedností. Takto zpřístupňuje nenahraditelné zkušenosti ze zahraničí a pomáhá jim navázat cenné mezinárodní spolupráce.


Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Kdo může vyjet?

Vyjet tedy může každý, kdo je aktuálně zapsaný ke studiu na vysokoškolské instituci, a to v kterémkoliv studijním programu (Bc., NMgr., Mgr., PhD) v prezenční, kombinované i distanční formě. Vyjet mohou i absolventi.

Za jakých podmínek může student VŠ vyjet?

Programu Erasmus+ se může zúčastnit jen studující, jehož škola je držitelkou tzv. ECHE (Erasmus Charter for Higher Education). Všechny školy zapojené do Erasmu+ mají tuto informaci uvedenou na svém webu, Ostravská univerzita: Erasmus kód: CZ OSTRAVA02

Typy výjezdů

Studijní pobyty

Studium na zahraniční vysokoškolské instituci lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

Vysílající i přijímající instituce musí být vysoká škola (v případě vysokoškolských institucí z partnerských zemí musí mít tyto instituce podepsanou meziinstitucionální dohodu s institucí z programové země).

Na jak dlouho? Za studiem lze vyjet na 2 až 12 měsíců. V případě výjezdu doktorandů lze vyjet na krátkodobé studium v délce od 5 do 30 dnů.

Praktické stáže

Pracovní stáž v zahraničním podniku či organizaci. Lze absolvovat i jako kombinovanou mobilitu, tedy kombinaci fyzického výjezdu s virtuální složkou.

Přijímající institucí může být vysoká škola, nebo jakákoliv veřejná nebo soukromá organizace působící na trhu práce nebo v oblasti vzdělávání, odborné přípravy a práce s mládeží.

Na jak dlouho? Lze vyjet na 2 až 12 měsíců.

Absolventské stáže

Praktická stáž studenta, který absolvoval studium na OU a nebude již dále v žádném stupni studia na OU či jiné VŠ studovat. Absolventskou stáž je třeba uskutečnit do jednoho roku od ukončení studia, včetně délky stáže. Potřebné dokumenty je nutno podepsat ještě během studia na vysoké škole, v době podpisu dokumentů musí mít uchazeč stále statut studenta. Studenti si praktickou stáž vyhledávají sami.

Kam může student PdF OU vycestovat?

Za studiem můžete vycestovat na zahraniční univerzity, se kterými má PdF OU uzavřenou smlouvu (Partnerské univerzity).

Pokud máte zájem vycestovat na praktickou stáž, výjezdy jsou možné do následujících zemí:

  • členské státy EU, což je Belgie, Bulharsko, Chorvatsko, Dánsko, Estonsko, Finsko, Francie, Irsko, Itálie, Kypr, Litva, Lotyšsko, Lucembursko, Maďarsko, Malta, Německo, Nizozemsko, Polsko, Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Řecko, Slovensko, Slovinsko, Španělsko, Švédsko;
  • země EHP, konkrétně Island, Lichtenštejnsko, Norsko;
  • kandidátské země, tedy Severní Makedonie, Srbsko, Turecko;
  • partnerské země (tedy ostatní země světa).

Na jak dlouho může student vyjet?

Student může absolvovat studijní pobyt či praktickou stáž v zahraničí v součtu v celkové délce maximálně 12 měsíců za studijní cyklus (bakalářský, navazující magisterský nebo doktorský). Pro víceleté (např. pětileté) magisterské programy je tato maximální dotace na studijní pobyt / praktickou stáž ve výši 24 měsíců.

Opakované výjezdy

Student je omezen pouze časem stráveným v zahraničí, může během studia studovat nebo mít praxi na více zahraničních institucích. Typy mobilit se mohou zároveň kombinovat.

Příklady maximální možné délky mobility v rámci Erasmus+ (pro studenty v Bc. nebo NMgr. studijním programu):

  • Varianta 1: 12 měsíců studijní pobyt
  • Varianta 2: 12 měsíců praktická stáž
  • Varianta 3: 6 měsíců studijní pobyt + 4 měsíce studijní pobyt + zbývají 2 měsíce (praktická nebo absolventská stáž).

Co mám dělat, když chci vyjet
Partnerské univerzity
Stipendia pro Erasmus+

Zveřejněno / aktualizováno: 15. 02. 2022