Personální složení

abecední členění

Vedení katedry
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro VaV, projektovou činnost, rozvoj katedry
553 46 2659
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, fakultní koordinátor pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2671
Rozšířené vedení katedry
Ludíková Libuše, prof. PaedDr., CSc.
koordinátorka HR, spolupráce na akreditacích, rozvoj katedry
553 46 2674
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
garant NMgr. studia Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele
734 366 447
553 46 2672
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
garant Bc. studia Speciální pedagogika, pedagogická poradkyně, koordinátorka praxí, metodik Centra Pyramida, diagnostik/specialista Centra Pyramida
553 46 2669
Sekretariát katedry
Vašků Vladimír
referent katedry, katedrový koordinátor PR
553 46 2667
 
Členové katedry
Profesoři
Ludíková Libuše, prof. PaedDr., CSc.
koordinátorka HR, spolupráce na akreditacích, rozvoj katedry
činnost: speciální pedagogika, tyflopedie
553 46 2674
Docenti
Franiok Petr, doc. PaedDr., Ph.D.
garant NMgr. studia Speciální pedagogika a Speciální pedagogika pro učitele
činnost: psychopedie, speciálně pedagogická diagnostika, základy a vývoj speciální pedagogiky
734 366 447
553 46 2672
Chudý Štefan, doc. Mgr., Ph.D., MBA
vedoucí katedry, katedrový koordinátor pro VaV, projektovou činnost, rozvoj katedry
553 46 2659
Odborní asistenti
Adamus Petr, PhDr., Ph.D.
diagnostik / specialista Centra Pyramida
činnost: psychopedie, poruchy autistického spektra, kombinované vady, speciálně pedagogická diagnostika
553 46 2670
Hampl Igor, Mgr., Ph.D.
diagnostik/specialista Centra Pyramida
činnost: surdopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika, inkluzivní speciální pedagogika
553 46 2668
Kovářová Renata, PaedDr., Ph.D.
garant Bc. studia Speciální pedagogika, pedagogická poradkyně, koordinátorka praxí, metodik Centra Pyramida, diagnostik/specialista Centra Pyramida
činnost: specifické poruchy učení a chování, nadání, speciální pedagogika, inkluzivní speciální pedagogika
553 46 2669
Kytnarová Lucie, Mgr., Ph.D.
činnost: logopedie, surdopedie
553 46 2729
Nyklová Eva, Ing., Ph.D., MBA
činnost: školní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, pedeutologické aspekty učitelské profese, výchovné a kariérové poradenství
553 46 2666
Satinská Edita, Mgr., Ph.D.
zástupkyně vedoucího katedry, fakultní koordinátor pro studenty se specifickými potřebami na Pedagogické fakultě, katedrový koordinátor pro internacionalizaci, diagnostik/specialista Centra Pyramida
činnost: somatopedie, speciálně pedagogická diagnostika, speciální pedagogika
553 46 2671
Asistenti
Chlebcová Helena, Mgr.
tutorka pro 1. roč. Bc. studia, diagnostik/specialista Centra Pyramida
činnost: edukace žáků se specifickými poruchami učení a chování, didaktické aspekty školního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, metody Instrumentálního obohacování
553 46 2673
Vavrušková Veronika, Mgr.
tutorka pro 1. ročník NMgr. studia
činnost: základy speciální pedagogiky, prevence rizikového chování žáků ve vzdělávání, etopedie
553 46 2666
Externisté
597 373 276
Červeňáková Lada, Mgr.
činnost: výuka romského jazyka, romistika a romologie
 
 
Gebauer Alexandr, Mgr.
činnost: sportovní aktivity handicapovaných
 
Hašková Aneta, Mgr., MBA
činnost: činnost: český znakový jazyk, tlumočnictví
 
Hosáková Jiřina, Mgr., Ph.D.
činnost: psychiatrie, ošetřovatelství v psychiatrické péči
553 46 1602
Kaleja Martin, doc. PhDr. et PhDr., Ph.D., MBA
katedrový koordinátor pro internacionalizaci, koordinátor CŽV
činnost: etopedie, sociální a společenské otázky inkluze, speciální pedagogika
553 46 2668
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: oftalmopedie, logopedie, psychopedie, SPU, SPCH, PAS, speciální pedagogika, inkluzivní vzdělávání
 
597 373 281
Mrázková Eva, MUDr., Ph.D.
činnost: ORL a foniatrie
553 46 1799
597 372 758
Novohradská Hana, Mgr.
činnost: oftalmopedie, asistence jedincům se speciálními potřebami
 
Petrášová Lenka, PaedDr.
činnost: logopedie, logopedická prevence a intervence
 
 
597 371 111
597 373 644
Staňková Renáta, Mgr.
činnost: sportovní aktivity handicapovaných
 
Zarubová Pavlína, Bc.
činnost: český znakový jazyk, tlumočnictví
 
Živný Michal, RNDr., Ph.D.
činnost: biologie člověka
553 46 2310
Vedení VŠKP
Kilduff Daniela, Mgr., Ph.D.
činnost: oftalmopedie, logopedie, psychopedie, SPU, SPCH, PAS, speciální pedagogika, inkluzivní vzdělávání
 
Klugová Iva, Mgr., Ph.D.
činnost: specifické poruchy učení a chování, logopedie, logopedická intervence, speciální pedagogika
 
 
Petrasová Alica, doc. PaedDr., PhD.
činnost: sociální a multikulturní aspekty vzdělávání, inkluzivní speciální pedagogika, vzdělávání ke kritickému myšlení
 
 
Savková Irena Johanka, PaedDr. Mgr., MBA
činnost: vedení závěrečných prací
 
 
Silberová Andrea, Mgr. et Mgr.
činnost: vedení závěrečných prací, vzácná onemocnění
 
 
Vítková Marie, prof. PhDr., CSc.
činnost: školské aspekty inkluzivního vzdělávání, pregraduální příprava speciálních pedagogů
 
 
Žolnová Jarmila, Mgr., Ph.D.
činnost: institucionální výchova, reedukační systémy, penitenciární/resocializační pedagogika
 
 
Externisté – spolupráce
Hendrychová Alena, Mgr.
činnost: český znakový jazyk, tlumočnictví
 
 
Jagošová Marcela, Mgr.
činnost: management inkluzivního vzdělávání
 
 
Medřická Hana, MUDr.
činnost: dětská neurologie
597 373 612
Slaná Hana, PhDr.
činnost: inkluzivní aspekty vzdělávání, evaluace a hodnocení
 
 
Štěpánová Eva, MUDr.
činnost: neurologie, lékařská propedeutika