Publikační činnost - IS PUBL
Úloha speciálně pedagogické diagnostiky zrakově postižených
Hana Novohradská
Rok: 2007
stať ve sborníku

Univerzita Komenského, Bratislava, PdF, kat. SPG
Renata Kovářová
Rok: 2007
působení v zahraničí

Univerzita Komenského v Bratislavě, Pedagogická fakulta, přednášky - Orientační diagnostika ve výchovně vzdělávacím procesu
Eva Zezulková
Rok: 2007
působení v zahraničí

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení. In Kasáčová, B., Lipnická, M., Gašparová, E. Školská pripravenosť detí
Eva Zezulková
Rok: 2007
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití multismyslové metody snoezelen u osob s mentálním postižením
Kateřina Vitásková
Rok: 2007
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Využití synergetické reflexní terapie při korekci dyslalie
Eva Zezulková, Jiřina Klenková
Rok: 2007,
kapitola v odborné knize

Využívání metody snoezelen v ČR
Kateřina Vitásková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Rok: 2007
stať ve sborníku

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2007, Ostravská univerzita - PdF
odborná kniha

Anamnéza jako diagnostická metoda
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Arteterapie ve speciální pedagogice
Petr Franiok
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Die wesentlichen pädagogisch-therapeutischen Leistungen der Kinder- und Jugendhilfe auf der Grundlage des Achten Buches Sozilagesetzbuch SGB VIII
Petr Franiok, Günter Osterer
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Doświadczenia z edukacja upośledzonych umyslowo w Niemczech
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Droga Metody Dobrego Startu do Republiky Czeskiej
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Droga Metody Dobrego Staru do Republiky Czeskiej
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
stať ve sborníku

DYS cizí jazyky a specifické poruchy učení
Jana Swierkoszová, Olga Zelinkova
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Education of children with specific learning difficulties
Renata Kovářová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomen integracji odwrotnej
Kateřina Vitásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Jana Swierkoszová, Eva Zezulková
Rok: 2006, Ostravská univerzita
kapitola v odborné knize

Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Jak můžeme pomoci dětem s dyslexií
Eva Zezulková, Jana Swierkoszová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kapitoly ze speciální pedagogiky
Jana Swierkoszová, Eva Zezulková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kapitoly ze speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele
Petr Franiok, Eva Zezulková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Logopedická prevence
Jana Swierkoszová, Eva Zezulková
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Logopedická prevence
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Mobility studentů - společné studijní programy
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Možnosti speciálně pedagogické diagnostiky v rozvoji osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Note Dyslexia
Jana Swierkoszová
Rok: 2006, The new educational Review
článek v odborném periodiku

Notová dyslexie
Jana Swierkoszová
Rok: 2006, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Odklad školní docházky - pomoc nebo brzda
Renata Kovářová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Partnerství rodičů a učitelů při integraci žáků se speciálními potřebami do školy
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Rok: 2006, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Péče o jedince s poruchou chování v ČR.
Kateřina Vitásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Pedagogická a psychologická diagnostika pro učitele na ZŠ
Jana Swierkoszová, Ed. Mertin, V. Ciprová, J. Budinská
Rok: 2006, Nakladatelství dr.Josef Raabe, s.r.o.
kapitola v odborné knize

Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?
Kateřina Vitásková, Adam Stankowski
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogika roč.LVI
Jana Swierkoszová
Rok: 2006, Notová dyslexie-kazuistika, Univerzita Karlova, Praha
článek v odborném periodiku

Podpora integrace žáků se zdravotním postižením na ZŠ a SŠ (praktické zkušenosti poradenské psycholožky)
Eva Zezulková, Eleonora Smékalová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problematika integrace u dětí se specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Problematika specifických poruch učení u žáků základní školy a studentů středních škol
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika specifických poruch učení u žáků základních škol a studentů středních škol
Renata Kovářová, Jana Swierkoszová
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Profesní příprava mentálně postižených a jejich uplatnění na trhu práce
Petr Franiok
Rok: 2006
zveřejněné odborné posudky, recenze

Retrospektivní pohled na studium speciální pedagogiky v Ostravě
Petr Franiok
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Různorodá práce v multismyslových místnostech snoezelen
Kateřina Vitásková
Rok: 2006, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Somatopedické aspekty
Marie Vítková
Rok: 2006, Paido
odborná kniha

Speciální pedagogika - vybrané problémy
Petr Franiok
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické poruchy chování diagnostika - reedukace
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifické poruchy chování, diagnostika-reedukace
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová