Publikační činnost - IS PUBL
Romové a jejich kultura ve filmu
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Romové a výtvarné umění
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Romové po roce 1945
Martin Kaleja
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Petr Franiok, Petr Franiok, Renata Kovářová, Renata Kovářová
Rok: 2009
ediční a redakční práce

Rovné příležitosti v edukaci osob se speciálními potřebami
Eva Zezulková, Petr Franiok, Renata Kovářová
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Sexuální výchova zdravotně postižených osob
Igor Hampl
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sociální a multikulturní aspekty v kontextu edukace romských žáků
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Jan Knejp
Rok: 2009, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Socjalne i wielokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich
Martin Kaleja
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciálně pedagogická intervence a oblasti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě
Hana Novohradská
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Speciálně pedagogická intervence a oblasti péče poskytované SPC pro zrakově postižené v Opavě
Hana Novohradská
Rok: 2009
stať ve sborníku

Speciální vzdělávání. projekt Příprava dětí a mladých lidí na vstup do damostatného života. CZ.1.07/1.2.10/11.2006
Jana Swierkoszová
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika ve výchovně vzdělávacím procesu v kontextu romských žáků v primární škole
Martin Kaleja
Rok: 2009
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Spojrzenie retrospektywne na studia w zakresie pedagogiki specjalnej w Ostrawie
Petr Franiok
Rok: 2009, Impuls
kapitola v odborné knize

Stosowanie metody Snoezelen w Republice Czeskiej
Kateřina Janků
Rok: 2009
stať ve sborníku

Sunflower 2009
Eva Zezulková
Rok: 2009
uspořádání konference, workshopu

Świadomość fonematyczna uczniów z upośledzeniem umysłowym
Eva Zezulková
Rok: 2009
stať ve sborníku

The Need to Lead and the Tranformation to a New Social Paradigm
Eva Zezulková
Rok: 2009
zveřejněné odborné posudky, recenze

UNICEF, Open Society Institue, Roma Education Fund
Martin Kaleja
Rok: 2009
působení v zahraničí

Usnesení sjezdu České pedagogické společnosti
Petr Franiok
Rok: 2009, Pedagogická orientace
článek v odborném periodiku

Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem
Martin Kaleja
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané faktory ovlivňující komunikaci mezi učitelem a romským žákem
Martin Kaleja
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z oftalmopedie
Hana Novohradská
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Výchovně vzdělávací proces v primární škole v kontextu romských žáků jako žáků se sociálním znevýhodněním
Martin Kaleja
Rok: 2009
stať ve sborníku

Vzdělávací aktivity vysokoškolského poradenského Centra Pyramida na Ostravské univerzitě v Ostravě
Eva Zezulková
Rok: 2009
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Žák s narušenou komunikační schopností v procesu edukace
Eva Zezulková
Rok: 2009
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

ADHD jako pedagogický problém: Diagnostika
Jana Swierkoszová
Rok: 2008, Nakladatelství Dr.Josef Raabe, s. r. o.
kapitola v odborné knize

Centrum Pyramida informuje
Eva Zezulková
Rok: 2008, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Cesta Metody dobrého startu do České republiky
Jana Swierkoszová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Council of Europe, Štrasburk
Martin Kaleja
Rok: 2008
působení v zahraničí

"Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

"Dítě jiného etnika v náhradní rodinné péči" v rámci projektu "Romské dítě v neromské rodině". (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Fenomen integracji odwrotnej
Kateřina Janků
Rok: 2008
stať ve sborníku

Fonémické uvědomování u žáků s lehkým mentálním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2008, Speciální pedagogika
článek v odborném periodiku

Identifikace matematicky nadaných žáků 1. stupně základní školy
Renata Kovářová
Rok: 2008
výzkumné zprávy a závěrečné zprávy oponovaných grantů

Integracia uczniówzespecyficznymi zaburzeniami uczenia sie
Renata Kovářová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Jaké je současné pojetí multikulturní výchovy v kontextu romské komunity a většinové společnosti?
Martin Kaleja
Rok: 2008, MSD
kapitola v odborné knize

Kooperace učitele s asistentem pedagoga. Edukační proces a děti se specifickými poruchami učení
Jana Swierkoszová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Místo České pedagogické společnosti v profesionalizaci učitelského vzdělávání
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Pedagogická diagnostika dětí ohrožených specifickými poruchami učení
Renata Kovářová
Rok: 2008
stať ve sborníku

Podpora nadaných v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2008
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Postavení a kompetence speciálního pedagoga v rámci integračního procesu na běžné škole
Kateřina Janků, Renata Kovářová
Rok: 2008
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Posudek návrhu standardního grantového projektu
Eva Zezulková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Přínos a úskalí reformní alternativní pedagogiky pro výchovně vzdělávací práci s romskými žáky.
Martin Kaleja
Rok: 2008, Paido
kapitola v odborné knize

Pyramida na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2008, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Reflexe studia oboru speciální pedagogika na PdF OU
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Spojrzenie na edukacje integracyjna osób z upośledzeniem umyslowym
Petr Franiok
Rok: 2008
stať ve sborníku

Studenti se speciálními potřebami na vysoké škole.
Kateřina Janků, Eva Zezulková
Rok: 2008
zveřejněné odborné posudky, recenze

Studenti se zdravotním postižením na Ostravské univerzitě
Eva Zezulková
Rok: 2008
stať ve sborníku


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová