Hlavní zaměření vědecko-výzkumné činnosti katedry SPG

Provázanost teorie s praxí, širší multidisciplinární záběr pracovníků katedry je jednak generován jejich pravidelným kontaktem s pedagogicky působícími pracovníky, působícími na různých pozicích a místech školského terénu, se kterými se při různorodých akcích profesně setkávají a spolupracují. Udržují svůj profesní kontakt rovněž s dalšími pracovníky, nejen z resortu školství. Kontakt se školskou veřejností se katedře daří rozvíjet soustavně již několik let. Účast členů katedry na rozvojových projektech, realizace jejich výzkumných záměrů reflektují aktuální společenské potřeby a trendy v systému školního vzdělávání. Výstupy členů katedry tak vstupují do resortu školství, do resortu sociální práce a rodiny, do resortu vnitra a v neposlední řadě do resortu zdravotnictví.

K hlavním výzkumným směrům, ve kterých se členové katedry profilují, patří zejména:

  • oblast výchovy a vzdělávání v podmínkách inkluzivně laděných trendů, které rámují otázky sociální, školské inkluze,
  • oblast speciálních vzdělávacích potřeb v širších a užších výzkumných perspektivách,
  • oblast sociálního vyloučení a rizik k tomuto fenoménu v různorodých rovinách nazírání,
  • oblast speciálněpedagogické prevence, intervence, podpory a koordinované rehabilitace,
  • oblast rovných příležitostí ve vysokoškolském prostředí,
  • a v neposlední řadě do výzkumného zájmu členů katedry patří otázky školské edukace nadaných žáků.

KOŽÁROVÁ, Jana, MIRDALÍKOVÁ, Patrícia, NYKLOVÁ, Eva. (Eds.) X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY PDF OU. 25 LET STUDIA SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY V OSTRAVĚ. 20 LET KATEDRY SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKY. Recenzovaný sborník příspěvků z konference s mezinárodní účastí. Ostrava : Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, 2022.
ISBN 978-80-7599-353-3 soubor pdf 3,09 MB


Zveřejněno / aktualizováno: 10. 01. 2023