Historie fakulty

Vývoj dnešní Pedagogické fakulty Ostravské univerzity dělíme na čtyři období:

  • 1953 – 1959: vznik a trvání Vyšší pedagogické školy v Opavě (VPŠ)
  • 1959 – 1964: vznik a trvání Pedagogického institutu v Ostravě (PI)
  • 1964 – 1991: období samostatné Pedagogické fakulty v Ostravě (PFO)
  • 1991 – dosud: období Pedagogické fakulty Ostravské univerzity (PdF OU)

Vyšší pedagogická škola v Opavě

Počátky VPŠ v Opavě byly poznamenány velkými obtížemi: bylo zapotřebí získat učitele, budovy, materiální vybavení, knihovnu, laboratoře pro výuku přírodovědných předmětů a ubytování pro studenty a učitele ze vzdálenějších míst bydliště. Opava bylo město těžce poškozené při osvobozovacích bojích, proto bylo těžké získat dostatek budov a prostor pro působení vysoké školy. Vedení VPŠ muselo vynaložit mnoho úsilí, aby získalo podmínky pro práci vysoké školy se zaměřením na vzdělávání a výchovu učitelů.

Pedagogický institut v Ostravě

Druhé období vývoje vysokoškolského vzdělávání učitelů v našem kraji bylo spojeno s působením Pedagogického institutu v Ostravě. Vzhledem k tomu, že PI navazoval na působení VPŠ, bylo nutno personál a provozní podmínky zajistit v Ostravě. Znamenalo to stěhování učitelů i provozních potřeb z Opavy do Ostravy, krajského města, které nebylo připraveno na umístění druhé vysoké školy. Jen díky úsilí vedení mohl následovnický PI fungovat.

Pedagogická fakulta v Ostravě

Pedagogická fakulta v Ostravě se stala novým společenskovědním i přírodovědním, celkově humanitně orientovaným pracovištěm pro přípravu učitel základních škol, později i středních škol všech typů. Příčinou byly zlepšené podmínky nejen pro vzdělávací práci, publikační a kvalifikační aktivity, ale také podmínky pro zájmové a mimoškolní činnosti, např. tělovýchovné a sportovní, kulturní, turistické a jiné studentské akce.

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity

Čtvrté období vývoje je období po vzniku Ostravské univerzity. Jsou to nejnovější dějiny, které dýchají svobodně, i když opět složitě.


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020