Spolupráce s domácími a zahraničními institucemi

Pracovní tým katedry v rámci své dosavadní profesní činnosti eviduje úspěšnou spolupráci u níže uvedených domácích a zahraničních institucí.

Spolupráce v intencích realizace výzkumných či rozvojových záměrů, případně realizace studijních praxí uskutečňovaných akreditovaných studijních programů

Pedagogicko-psychologická poradna Opava, Ostrava, Karviná, Nový Jičín
Speciálněpedagogické centrum: Opava, Ostrava, Karviná, Krnov, Valašské Meziříčí
Mateřské školy, základní školy, střední a vyšší odborné školy v rámci Moravskoslezského kraje
Zapsané spolky a jiné subjekty neziskového sektoru (NNO) v rámci Moravskoslezského kraje
Rezidenční zařízení: dětské domovy, dětské domovy se školou, výchovné ústavy, diagnostické ústavy, střediska výchovné péče, domovy pro seniory v rámci Moravskoslezského kraje
Vězeňská služba ČR
Probační a mediační služba Ostrava a Opava

Spolupráce v intencích členství, poradenství, konzultanství, školení a jim obdobných činností

Asociace pedagogického výzkumu
Asociace speciálních pedagogů
Asociace vysokoškolských poradců
Česká pedagogická společnost
Česká školní inspekce
Ministerstvo financí ČR
Ministerstvo pro místní rozvoj ČR
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Národní akreditační úřad pro vysoké školství
Národního pedagogický institut ČR
Rada vlády pro záležitosti romské menšiny
Úřad vlády ČR
Monitorovací výbor OP VVV
Monitorovací výbor OP JAK
ATC Cogito Centrum Kognitivní edukace

Spolupráce s domácí akademickou obcí

Pracovní tým ve své dosavadní profesní činnosti eviduje úspěšnou spolupráci s kolegy s různým profesním či vědním zaměřením z níže uvedených domácích akademických pracovišť

České vysoké učení technické v Praze
Masarykova univerzita
Slezská univerzita v Opavě
Technická univerzita v Liberci
Univerzita Hradec Králové
Univerzita Karlova
Univerzita Palackého v Olomouci
Univerzita Pardubice
Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně
Vysoká škola baňská – Technická univerzita v Ostravě

Spolupráce se zahraniční nejen akademickou obcí

Katedra spolupracuje také se zahraničními partnery. Užší spolupráci rozvíjí s následujícími partnery:

NĚMECKO
Free University of Berlin
 
AUSTRALIE
Griffith University, School of Education and Professional Studies
 
POLSKO
Akademia Pedagogiki Specjalnej Warszawa
Dolnoszlonska Szkola Wysza w Wroclawiu, Wydzial Nauk Stosowanych
Pedagogium Wysza Szkola Nauz Spolecznych w Warszawie
Uniwersytet Humanisticzno-Przyrodnicy im J. Dlugosza w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych
Uniwersytet im. Mickiewicza w Poznaniu
Uniwersytet Opolski, Wydzial Nauk Spolecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach , Wydział Etnologii i Nauk o Edukacji
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych
Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Pedagogiki i Psychologii
 
SLOVENSKO
Katolícka univerzita v Ružomberku, Pedagogická fakulta
Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
Žilinská univerzita v Žilině, Fakulta humanitných vied
Slovenská agentura pre vysoké školstvo
Národný inštitút vzdelávania a mládeže, Ústredná komisia pre inkluzívne vzdelávanie a vzdelávanie v špeciálnych školách

Zveřejněno / aktualizováno: 01. 02. 2023