Mezinárodní spolupráce (internacionalizace)

Pedagogická fakulta přispívá k procesům internacionalizace vzdělávání a tvůrčí činnosti v souladu s kritérii a požadavky stanovenými ve „Strategickém záměru MŠMT pro oblast vysokých škol na období od roku 2021“. V návaznosti na „Strategický záměr Ostravské univerzity 2021–2025“ byla zpracována strategie internacionalizace na PdF, která je jako PRIORITA 3: INTERNACIONALIZACE – MEZINÁRODNÍ ZKUŠENOST PRO KAŽDÉHO zahrnuta v dokumentu „Strategický záměr Pedagogické fakulty OU 2021–2025“.

Ostravská univerzita je považována za klíčového aktéra internacionalizace regionu a jako místo vzdělávání i setkávání mezinárodní komunity by měla napomáhat rozvíjet otevřenost a toleranci jeho obyvatel. Pedagogická fakulta připravuje učitele a další pedagogické pracovníky, kteří se uplatňují převážně právě v našem regionu a kteří budou mít zásadní vliv na další generace. Budou ovlivňovat postoje svých žáků a studentů ke klíčovým otázkám globalizovaného, propojeného světa, jejich rozhled a vnímaní „jinakosti“ v tradičně uzavřené české společnosti.

Chceme proto připravovat studenty, kteří sami budou mít široký rozhled i zkušenosti neomezené jen na domácí prostředí. Chceme studenty, kteří se například v době fake news nebudou muset spoléhat výhradně na domácí zdroje a budou mít v zahraničí přátele a známé, se kterými budou schopni diskutovat o všeobecně lidských i profesních otázkách. Vytvoříme takové prostředí, které naše studenty maximálně podnítí k získání jazykových kompetencí, které jim umožní konfrontovat různé názory a vytvářet si odpovědně názor vlastní. Chceme připravovat studenty, kteří budou otevřeni zahraničním zkušenostem, přičemž budou schopni kriticky posoudit, zda mohou tyto zkušenosti být přínosem pro jejich vlastní život a profesní praxi, či nikoliv.

Pro období 2021–2025 byly proto stanoveny 4 následující cíle:

  1. Inovovat stávající a zavést nové prvky internacionalizace kurikula a výuky na fakultě
  2. Zlepšit podmínky pro realizaci zahraničních mobilit studentů i akademiků
  3. Rozvíjet internacionalizaci výzkumu a další tvůrčí činnosti na fakultě
  4. Rozvíjet kompetence související s internacionalizací akademiků, studentů i administrativních pracovníků

Internacionalizaci na fakultě má na starost tým pracovníků pod vedením proděkanky doc. Zuzany Sikorové, na které se můžete kdykoliv obrátit:

Navštivte také naše sociální sítě Facebook (@MobilityPdFOU) a Instagram (@erasmus_pdf_ou).


Studenti
Zaměstnanci
Oddělení pro internacionalizaci
FAQ
Partnerské univerzity
Katedroví koordinátoři pro internacionalizaci
Dokumenty
Předměty vyučované v cizích jazycích

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies


Zveřejněno / aktualizováno: 17. 02. 2023