Publikační činnost - IS PUBL
Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
stať ve sborníku

EDUKACE ŽÁKŮ S PORUCHOU AUTISTICKÉHO SPEKTRA
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Edukace žáků s poruchou autistického spektra v kontextu rozvoje klíčových kompetencí
Petr Adamus
Rok: 2014, Repronis s.r.o. Ostrava
odborná kniha

Edukace žáků s poruchou autistického spektra
Petr Adamus
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Equal Approach to Studying without Barriers in University Environment Focused on the University of Ostrava
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014, AD ALTA: Journal of Interdisciplinary Research
článek v odborném periodiku

Evaluace realizovaných profesních stáží studentů se SVP na OU v Ostravě a možná doporučení
Kateřina Janků, Hana Novohradská
Rok: 2014
stať ve sborníku

Harčaríková, T., Krajčí, P. (Eds.) Poruchy učenia ako edukačný problém. Sborník príspevkov. Bratislava: PdF UK. ISBN 978-80-89726-15-8
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Identifikace a rozvoj nadání u dětí předškolního a školního věku
Iva Klugová
Rok: 2014
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Inkluzivní dimenze primárního a sekundárního vzdělávání ve speciální pedagogice
Martin Kaleja, Pavel Mühlpachr, Miroslava Bartoňová, Eva Zezulková, Petr Adamus, Terézia Harčaríková
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Inkluzivní vzdělávání v globálních a v užších kontextech
Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2014
uspořádání konference, workshopu

Inkluzivní vzdělávání žáků mladšího školního věku se speciálními vzdělávacími potřebami
Martin Kaleja, Taťána Göbelová, Eva Höflerová, Radek Krpec, Eva Zezulková, Ivana Rochovská, Alica Vančová, Terézia Harčaríková, Jana Lopúchová, Margita Schmidtová
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Inovace předmětu Úvod do romistiky
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

INOVÁCIE V TEÓRII, METODOLÓGII A PRAXEOLÓGII PEDAGOGIKY MENTÁLNE POSTIHNUTÝCH
Alica Vančová
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Aktuální situace vzdělávání dětí a žáků se sociálním vyloučením
Martin Kaleja
Rok: 2014
působení v zahraničí

Inštitút J. Páleša v Levoči, Pedagogická fakulta Katolícke univerzity v Ružomberku. Prezentace: Pedagogické aspekty rozvoje jazyka a jazykové komunikace u žáků se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2014
působení v zahraničí

Interkulturní aspekty ve vzdělávání žáků základních škol s důrazem na romské etnikum
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Janků, K. (Ed.) Metodické doporučení k realizaci profesní stáže pro studenty se specifickými potřebami. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-672-0
Martin Kaleja, Kateřina Janků, Hana Novohradská
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Janků, K. Speciální pedagogika osob s mentálním postižením. Vybraná základní témata. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-640-9
Martin Kaleja, Kateřina Janků
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Kaposvár University, Hungary
Igor Hampl
Rok: 2014
působení v zahraničí

Karadeniz Technical University
Renata Kovářová
Rok: 2014
působení v zahraničí

Karadeniz Technical University, Trabzon, Turkey
Igor Hampl
Rok: 2014
působení v zahraničí

Klíčové faktory edukace sociálně vyloučených romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Klíčové faktory školní edukace sociálně vyloučených romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014, Psychológia a patopsychológia dieťaťa
článek v odborném periodiku

Kompetence a dovednosti sociálně vyloučených dětí v procesu edukace
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Kompetence speciálního pedagoga v edukačním procesu dětí a žáků s narušenou komunikační schopností
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Linguistic, Cultural and Educational Issues of Roma
Hristo Kyuchukov, Martin Kaleja, Milan Samko
Rok: 2014
ediční a redakční práce

Logopedická praxe souvislá. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Logopedická prevence v předškolním věku
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Lopúchová, J. (Ed.) Výdobytky techniky v modernizácii vzdelávania zrakovo postihnutých. Zborník vedeckých a odborních príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie v Levoči. Bratislava: PdF UK, 2014. ISBN 978-80-89726-26-4
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Lopúchová, J., Krajčí, P. Teória a výskum digitálnych a asistenčných technológií v inkluzívnej špeciálnej pedagogike. Ostrava: PdF OU, 2014. ISBN 978-80-7464-675-1
Martin Kaleja, Jana Lopúchová, Peter Krajčí
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Mateřství žen s mentálním postižením: Analýza dostupné podpory a faktorů ovlivňujících plnění mateřské role
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Metodika reedukace dyslalie. Základy fonetiky a patologie hlásek.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Metodologické dikce výzkumu o vzdělávání romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Monitoring of partial abilities of communicative competence of Pupils with special educational needs
Eva Zezulková
Rok: 2014, LINCOM GmbH
kapitola v odborné knize

Mýty o nadaných žácích v pohledu českých a slovenských pedagogů
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Optimalizace podmínek vzdělávání studentů se specifickými vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2014
stať ve sborníku

Otázky inkluzivního vzdělávání studentů se specifickými potřebami v pregraduální přípravě
Eva Zezulková, Vanda Hájková, Jana Lopúchová, Libor Novovsád, Hana Sochorová, Darina Tarcsiová, Zdeňka Telnarová, Ivona Závacká
Rok: 2014, Ostravská univerzita v Ostravě, Pedagogická fakulta
odborná kniha

Pedagogika postihnutých a znevýhodnených raného a predškolského veku - nový systémový prvok špeciálnej pedagogiky v rovine teoreticko-koncepčnej a v rovine aplikačnej (nové študijné programy pregraduálneho a celoživotného vzdelávania)
Martin Kaleja
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v kontextoch edukácie
Terézia Harčaríková
Rok: 2014, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Pedagogika telesne postihnutých, chorých a zdravotne oslabených v kontextoch edukácie
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podpora studentů se specifickými potřebami.
Eva Zezulková
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Poradenský proces jako mechanizmus k vytváření sociální rovnosti v terciárním vzdělávání - kvalitativní sonda zaměřená na speciální vzdělávací potřeby
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014
stať ve sborníku

Praktická cvičení z logopedie. Audiovizuální sada didaktických materiálů.
Eva Zezulková
Rok: 2014
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prediktory předprofesní a profesní přípravy žáků s mentálním postižením
Eva Zezulková, Martin Kaleja
Rok: 2014, PdF OU
kapitola v odborné knize

Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základnych škôl
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská, Dorota Smetanová
Rok: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
odborná kniha

Prejavy správania u vybraných skupín žiakov základných škol
Eva Zezulková
Rok: 2014
zveřejněné odborné posudky, recenze

Problémové správanie verzus poruchy správania u žiakov základnych škôl
Martin Kaleja, Andrea Prečuchová Štefanovičová, Monika Šulovská
Rok: 2014, PdF Univerzity Komenského v Bratislave
odborná kniha


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová