Ze života katedry

Aktuality, informace o projektech, akcích či konferencích včetně fotodokumentace můžete sledovat na facebookových stránkách Katedry speciální pedagogiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 10. 2017


Mezinárodní spolupráce s univerzitou v Janově? Na Katedře speciální pedagogiky hostovala dr. Samantha Armani

Ve dnech 26. – 28. února 2024 navštívila Katedru speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity paní Samantha Armani, PhD, která působí na pozici výzkumné pracovnice v oboru speciální pedagogiky na univerzitě v Janově (Department of Sciences of Formation – Disfor).

Teorie a praxe v soudobé speciální pedagogice

Dne 15. listopadu 2023 byl na Katedře speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity uspořádán již XI. ročník mezinárodní odborné konference pod názvem „Teorie a praxe v soudobé speciální pedagogice“.

Setkání členů katedry speciální pedagogiky s partnery spolupracujících organizací

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, připravila pro své partnery z řad spolupracujících organizací informační setkání, jehož cílem bylo představení akcí připravovaných katedrou pro následující období a dojednání podmínek studentských náslechových, průběžných i souvislých praxí.

Prevence rizikového chování ve školské praxi

V pondělí 20. března 2023 se pro studenty katedry speciální pedagogiky uskutečnil tematický seminář, jehož obsah byl zaměřen na možnosti realizace prevence rizikového chování ve školské praxi.

Ohlédnutí se za Adaptačním dnem katedry speciální pedagogiky

Na akci pořádanou v rámci projektu „Jsme Ostravská“, pozvaly naše studenty tutorky prvních ročníků Mgr. Helena Chlebcová s Mgr. Veronikou Vavruškovou, a tak nebylo překvapením, že se Adaptačního dne na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity zúčastnili v hojném počtu studenti prvních ročníků obou forem bakalářského i navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky.

Workshop pro studenty střední zdravotnické školy a vyšší odborné školy zdravotnické Ostrava

Inkluze osob se speciálními vzdělávacími potřebami se stala nedílnou součástí nejen strategie ve vzdělávání, ale je dlouhodobým jak celorepublikovým, tak i celoevropským záměrem. Inkluze osob s postižením do společnosti je významným ukazatelem její vyspělosti.

Biblioterapie pro mateřskou školu

Dokladem úspěšné pregraduální přípravy je připravenost studentů na uplatnění v praxi. V rámci třetí role univerzity vytvořily studentky Mgr. Bambulová a Mgr. Boučková workshop Biblioterapie – Júlinova cesta, který nabízí web Univerzita pro školy mateřským školám a 1. stupňům základních škol jako inovativní způsob seznámení cílové skupiny s inkluzí.

Kurz bazální stimulace

Práce speciálního pedagoga klade vysoké požadavky nejen na teoretické oborové poznatky, ale zejména na znalosti a dovednosti v oblasti metod práce s velmi širokou a variabilní základnou jedinců.

Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu…

V sobotu 2. dubna 2022 se členové Katedry speciální pedagogiky společně sešli s účastníky celoživotního vzdělávání.

Online setkání s Prešovskou univerzitou – etopedické zaměření

Na základě mezioborové spolupráce s univerzitou v Prešove měli studenti jedinečnou možnost se vzájemně setkat ve vytvořeném online prostředí.

Online webinář pro pedagogické pracovníky v systému DVPP

Doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D., letos již potřetí metodicky vystoupil ve formátu online webináře v rámci celostátního projektu uskutečňovaného Národním pedagogickým institutem České republiky.

O speciální pedagogice a o studiu na Katedře speciální pedagogiky optikou naší absolventky

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová vystudovala sociální patologii, sociální pedagogiku, následně speciální pedagogiku. Ve svých závěrečných pracích se věnovala tématům analýzy vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditami, rozvojem klíčových kompetencí žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školy.

Pracovní povinnost očima studentky speciální pedagogiky

Na základě krizového zákona č. 240/2000 Sb. byli v době šíření nemoci Covid-19 studenti vybraných oborů povoláni k vykonávání pracovní povinnosti. Mezi tyto obory patřil i  obor Speciální pedagogika jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském studiu. Pracovní povinnost se sice netýkala plošně všech studentů, nicméně někteří k ní byli vyzváni. Realizace pracovní povinnosti přinesla studentům mnoho zkušeností z praxe, což dokazuje také pohled studentky speciální pedagogiky Kateřiny Hudečkové.

Spolupráce katedry speciální pedagogiky s humanitární organizací ADRA

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity spolupracuje od roku 2015 s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek. Tato úzká spolupráce otevírá studentům studijního programu Speciální pedagogika (ale i dalším) možnost získat nejen potřebné zkušenosti, ale i praktické dovednosti z práce s osobami se speciálními potřebami.

Hravé povídání aneb logopedie na vysoké

Katedra speciální pedagogiky PdF OU realizuje v rámci „třetí role“ univerzity aktivitu Hravé povídání aneb logopedie na vysoké. Aktivita reflektuje potřebu včasné komplexní speciálně pedagogické intervence logopedické u dětí a žáků s rizikovými projevy ve vývoji jazykových a řečových dovedností. Cílem je získané odborné teoretické znalosti ověřovat prakticky a modelovat tak odborné praktické dovednosti ještě v průběhu studia.

Studenti speciální pedagogiky vyrobili hry a hračky pro děti se zrakovým postižením

Studentky 2. ročníku speciální pedagogiky z PdF OU vyrobily v rámci předmětu Základy oftalmopedie, který vede Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D. speciální pomůcky pro děti se zrakovým či kombinovaným postižením. Pomůcky (hry a hračky), které jsou zvláštní zejména svým vizuálním i hmatovým kontrastem, jsou určeny k reedukaci zraku a celkovému rozvoji dětí se zrakovým či vícečetným postižením v raném a předškolním věku.