Ze života katedry

Aktuality, informace o projektech, akcích či konferencích včetně fotodokumentace můžete sledovat na facebookových stránkách Katedry speciální pedagogiky.


Zveřejněno / aktualizováno: 28. 10. 2017


O speciální pedagogice a o studiu na Katedře speciální pedagogiky optikou naší absolventky

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová vystudovala sociální patologii, sociální pedagogiku, následně speciální pedagogiku. Ve svých závěrečných pracích se věnovala tématům analýzy vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditami, rozvojem klíčových kompetencí žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školy.

Pracovní povinnost očima studentky speciální pedagogiky

Na základě krizového zákona č. 240/2000 Sb. byli v době šíření nemoci Covid-19 studenti vybraných oborů povoláni k vykonávání pracovní povinnosti. Mezi tyto obory patřil i  obor Speciální pedagogika jak v bakalářském, tak i navazujícím magisterském studiu. Pracovní povinnost se sice netýkala plošně všech studentů, nicméně někteří k ní byli vyzváni. Realizace pracovní povinnosti přinesla studentům mnoho zkušeností z praxe, což dokazuje také pohled studentky speciální pedagogiky Kateřiny Hudečkové.

Spolupráce katedry speciální pedagogiky s humanitární organizací ADRA

Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity spolupracuje od roku 2015 s Dobrovolnickým centrem ADRA Frýdek-Místek. Tato úzká spolupráce otevírá studentům studijního programu Speciální pedagogika (ale i dalším) možnost získat nejen potřebné zkušenosti, ale i praktické dovednosti z práce s osobami se speciálními potřebami.

Hravé povídání aneb logopedie na vysoké

Katedra speciální pedagogiky PdF OU realizuje v rámci „třetí role“ univerzity aktivitu Hravé povídání aneb logopedie na vysoké. Aktivita reflektuje potřebu včasné komplexní speciálně pedagogické intervence logopedické u dětí a žáků s rizikovými projevy ve vývoji jazykových a řečových dovedností. Cílem je získané odborné teoretické znalosti ověřovat prakticky a modelovat tak odborné praktické dovednosti ještě v průběhu studia.

Studenti speciální pedagogiky vyrobili hry a hračky pro děti se zrakovým postižením

Studentky 2. ročníku speciální pedagogiky z PdF OU vyrobily v rámci předmětu Základy oftalmopedie, který vede Mgr. Daniela Kilduff, Ph.D. speciální pomůcky pro děti se zrakovým či kombinovaným postižením. Pomůcky (hry a hračky), které jsou zvláštní zejména svým vizuálním i hmatovým kontrastem, jsou určeny k reedukaci zraku a celkovému rozvoji dětí se zrakovým či vícečetným postižením v raném a předškolním věku.