Stipendijní fond PdF OU

Stipendijní fond je plněn poplatky studentů za delší studium (poplatky za další studium jsou od roku 2016 zrušeny). Stipendium uděluje děkan na základě doporučení stipendijní komise, která je tvořena proděkany, tajemnicí fakulty, zástupcem akademiků a zástupcem studentů. Stipendijní komise se řídí Opatřením děkana č. 31/2021. V opatření jsou vymezené kategorie stipendií nárokových a nenárokových (obdobně jako ve stipendijní řádu OU).

Stipendijní fond PdF OU se využívá k výplatě stipendií v rámci stipendijních programů – pro tato stipendia jsou každý rok stanoveny maximální výše jednotlivých stipendijních balíčků (třetí role, internacionalizace, reciproční aktivity) a mimo stipendijní programy:

  • akademické;
  • doktorské;
  • mimořádné sociální;
  • mimořádné;
  • prospěchové a absolventské;
  • tvůrčí a výzkumné.

Aktuální situace

V souvislosti s pandemii COVID byly zrušeny zákonem (č. 188/2020) na období 1. březen 2020 – 31. srpen 2020 poplatky za delší studium. Ze stipendijního fondu PdF však byla vyplácena stipendia studentům, kteří se účastnili pomoci – hlídání a doučování žáků v rámci online vyučování nejen u recipročních institucí, ale také personálu Fakultní nemocnice Ostrava. Docházelo tedy k masivnímu čerpání stipendijního fondu bez jeho doplňování. Na základě vzniklé situace stipendijní komise navrhla děkanovi fakulty nevyplácet v období AR 2020/2021 prospěchová stipendia.

Na prvním zasedání stipendijní komise v AR 2021/2022 byl projednán návrh o nevyplácení prospěchových stipendií z důvodu chybějících finančních prostředků ve stipendijním fondu.

Vedení fakulty ve spolupráci se stipendijní komisí a PR oddělením PdF připravilo alespoň symbolické poděkovaní studentům za jejich výborné studijní výsledky formou voucherů na univerzitní merch (studijní průměr do 1,2) či kávu zdarma (studijní průměr do 1,5).

V současné chvíli je situace ohledně stipendijního fondu již částečně stabilizovaná, proto stipendijní komise na posledním zasedání dne 10. června 2022 schválila většinou hlasů výplatu následujících stipendií:

Prospěchová stipendia
studijní průměr do 1,2 – 3 000 Kč,
studijní průměr do 1,5 – 1 000 Kč.

Absolventská stipendia
absolventi bakalářských a navazujících magisterských studijních programů – 4 000 Kč,
absolventi magisterských studijních programů – 5 000 Kč.

Veškerá další stipendia (akademická, doktorská, mimořádná sociální, mimořádná, tvůrčí a výzkumná) jsou průběžně dle potřeby a požadavků bez omezení vyplácena.


Stipendijní fond PdF OU
Stipendijní fond PdF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 29. 06. 2022