Stipendijní fond PdF OU

Stipendijní fond je plněn poplatky studentů za delší studium (poplatky za další studium jsou od roku 2016 zrušeny). Stipendium uděluje děkan na základě doporučení stipendijní komise, která je tvořena proděkany, tajemnicí fakulty, zástupcem akademiků a zástupcem studentů. Stipendijní komise se řídí Opatřením děkana č. 31/2021. V opatření jsou vymezené kategorie stipendií nárokových a nenárokových (obdobně jako ve stipendijní řádu OU).

Stipendijní fond PdF OU se využívá k výplatě stipendií v rámci stipendijních programů – pro tato stipendia jsou každý rok stanoveny maximální výše jednotlivých stipendijních balíčků (třetí role, internacionalizace, reciproční aktivity) a mimo stipendijní programy:

  • akademické;
  • doktorské;
  • mimořádné sociální;
  • mimořádné;
  • prospěchové a absolventské;
  • tvůrčí a výzkumné.

Aktuální situace

V souvislosti s pandemii COVID byly zrušeny zákonem (č. 188/2020) na období 1. březen 2020 – 31. srpen 2020 poplatky za delší studium. Ze stipendijního fondu PdF však byla vyplácena stipendia studentům, kteří se účastnili pomoci – hlídání a doučování žáků v rámci online vyučování nejen u recipročních institucí, ale také personálu Fakultní nemocnice Ostrava. Docházelo tedy k masivnímu čerpání stipendijního fondu bez jeho doplňování. Na základě vzniklé situace stipendijní komise navrhla děkanovi fakulty nevyplácet v období AR 2020/2021 prospěchová stipendia.

Na prvním zasedání stipendijní komise v AR 2021/2022 byl projednán návrh o nevyplácení prospěchových stipendií z důvodu chybějících finančních prostředků ve stipendijním fondu.

Vedení fakulty ve spolupráci se stipendijní komisí připravuje nové formy ohodnocení aktivních a prospěchově výjimečných studentů splňujících studijní průměr do 1,2 a 1,5. Vedení fakulty a stipendijní komise využije všech možností ke zvýšení částky na stipendium absolventské (do 1,5 studijního průměru). Dle aktuálních finanční situace stipendijního fondu budou hledány další možnosti k obnovení vyplácení prospěchových stipendií za AR 2021/2022 v závěru akademického roku, případně jiné formy ocenění nejaktivnějších studentů.


Stipendijní fond PdF OU
Stipendijní fond PdF OU

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 01. 2022