Publikační činnost - IS PUBL
Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja
Rok: 2011
ediční a redakční práce

Žák se speciálními vzdělávacími potřebami v pedagogické komunikaci
Martin Kaleja, Eva Zezulková, Petr Franiok
Rok: 2011, Pedagogická fakulta Ostravské univerzity v Ostravě
odborná kniha

Analýza postojů rodičů romských dětí ke vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Dítě s poruchou chování a emocí
Kateřina Janků
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Early Childhood Intervention in Czech Republic
Igor Hampl
Rok: 2010
působení v zahraničí

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová, Iva Klugová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Edukace nadaných dětí a žáků
Renata Kovářová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

GULOVÁ, L. a kol. Analýza vzdělávacích potřeb romských žáků. Brno: Masarykova univerzita, 2010. 1. vyd. 223 s. ISBN 978-80-210-5342-7
Martin Kaleja, Lenka Gulová
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni základní školy
Renata Kovářová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Identifikace matematicky nadaných žáků na 1. stupni ZŠ
Renata Kovářová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Implementace nových metod a forem do vzdělávání: Využívání ICT k podpoře vzdělávání žáků se specifickými požadavky.Online podpora výuky.
Eva Zezulková
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Katedra speciální pedagogiky PdF Prešovske univerzity v Prešově. Prezentace: Výchova a vzdelávanie žiakov zo sociálne vylúčených lokalit a z lokalit ohrožených so sociálnym vylúčením
Martin Kaleja
Rok: 2010
působení v zahraničí

Logopedická prevence v základní škole I.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Logopedická prevence v základní škole II.
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Multikultura v rámci projektu Aplikace klíčových kompetencí pedagogy ZŠ a SŠ. Zážitkový dvoudenní seminář
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Multikulturní výchova - cesta k porozumění (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Některé aspekty edukace žáků s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2010
stať ve sborníku

Nerovné cesty k rovným příležitostem 2010
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Opodstatněnost zařazení výchovy a vzdělávání dětí a žáků s mimořádným nadáním a dětí a žáků se specifickými poruchami učení do oblasti speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Osoby s mentálním postižením v sociální komunikaci
Eva Zezulková
Rok: 2010, Wydawnictwo
kapitola v odborné knize

Osoby s postižením ve společnosti
Eva Zezulková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Osoby se speciálními potřebami v současné společnosti
Eva Zezulková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Petrucijová, J. - Ševčíková, V. - Prokešová, M. - Szymeczek, J. Podpora multikulturní výchovy a vzdělávání v Moravskoslezském kraji. Ostrava: PdF OU v Ostravě, 2010. s. 184. ISBN: 978-80-7368-874-5
Martin Kaleja, Jelena Petrucijová, Veronika Ševčíková, Miriam Prokešová, Józef Szymeczek
Rok: 2010
zveřejněné odborné posudky, recenze

Podpora vzdělávání žáků s mentálním postižením
Renata Kovářová
Rok: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
kapitola v odborné knize

Poradenské služby v základních školách v České republice
Renata Kovářová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Prešovská univerzita v Prešově
Renata Kovářová
Rok: 2010
působení v zahraničí

Raná péče v ČR
Igor Hampl
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Role školy při identifikaci a podpoře matematicky nadaných žáků
Renata Kovářová
Rok: 2010
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Roma Early Childhood Inclusion
Martin Kaleja, Milada Rabušicová
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Roma People Living in the Czech Republic - Brief View on Current Situation (vyžádaná přednáška)
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romské dítě v neromské rodině a jeho identita
Martin Kaleja
Rok: 2010
stať ve sborníku

Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Romské dítě (žák) ze sociálně vyloučených a sociálním vyloučením ohrožených lokalit jako dítě v riziku
Martin Kaleja
Rok: 2010, Institut mezioborových studií Brno
kapitola v odborné knize

Romské etnikum v České republice
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rovné příležitosti ve vzdělávání
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Rozšířená estetická výchova jako inovace ve vzdělávání žáků se sociálním znevýhodněním se zřetelem na romské žáky
Martin Kaleja
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Sexualita jako faktor ovlivňující kvalitu života osob s postižením
Igor Hampl
Rok: 2010
stať ve sborníku

Snoezelen
Kateřina Janků, Renata Filatova
Rok: 2010, Tiskárna Kleinwächter
odborná kniha

Sociální a multikulturní aspekty v edukační relaci v kontextu romských žáků
Martin Kaleja
Rok: 2010, Ústav pro soudobé dějiny AV ČR
kapitola v odborné knize

Socjalne i welokulturowe aspekty w edukacji uczniów romskich
Martin Kaleja
Rok: 2010
stať ve sborníku

Současné trendy ve vzdělávání osob s mentálním postižením v České republice
Petr Franiok
Rok: 2010, Wydawnictwo "ARKA"
kapitola v odborné knize

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo
Eva Zezulková
Rok: 2010
působení v zahraničí

St. Cyril and St. Methodius University of Veliko Turnovo. Prezentace: Roma communities living in the Czech Republic - socially excluded ethnic groups
Martin Kaleja
Rok: 2010
působení v zahraničí

Teorie komunikace osob se zdravotním postižením
Eva Zezulková
Rok: 2010
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Petr Franiok, Martin Kaleja, Eva Zezulková
Rok: 2010, PdF OU
odborná kniha

Transformace speciálních vzdělávacích potřeb v kontextu kurikulárních dokumentů
Martin Kaleja, Martin Kaleja, Petr Franiok, Eva Zezulková
Rok: 2010
ediční a redakční práce

Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami
Eva Zezulková
Rok: 2010
uspořádání konference, workshopu

Výchova řeči u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Speciálně pedagogická diagnostika logopedická.
Eva Zezulková, Jarmila Rakusová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová