Mise a vize

Pedagogické fakultě Ostravské univerzity náleží pevné místo mezi fakultami vysokých škol České republiky zaměřenými zejména na přípravu budoucích učitelů a pedagogických pracovníků. Základním principem jejího rozvoje jako vzdělávací instituce moderního typu je orientace směrem od kvantity ke kvalitě a naplňování vzdělávacího, výzkumného a celoživotního strategického profilu. Se zřetelem na vnější dynamické faktory je připravena flexibilně volit nové adaptační strategie dotýkající se struktury fakulty, modelu řízení vzdělávací, vědecké a tvůrčí činnosti, řízení zdrojů a personální práce

V oblasti vzdělávací činnosti reaguje fakulta na nové trendy obsahové a metodické inovace výuky na všech stupních vzdělávací soustavy a je připravena reagovat i na nové profesní požadavky související s legislativními změnami v oblasti výkonu pedagogických a dalších příbuzných profesí. V rámci této činnosti aplikuje v návaznosti na dlouhodobý zájem studentů o jednotlivé obory účinné formy a metody vysokoškolského studia i celoživotního vzdělávání. Nabízí kvalitní studijní programy a obory na úrovni studia bakalářského, magisterského a doktorského, jež navazují na výzkum a tvůrčí činnost jednotlivých pracovišť. Aktivně také rozvíjí všechny formy celoživotního vzdělávání (rozšiřující, kvalifikační, specializační i graduační studia).

V oblasti vědecko-výzkumné a umělecké činnosti se fakulta orientuje zejména na oblasti odpovídající metodikám hodnocení výsledků výzkumných organizací, prioritně podporuje vědecké týmy koncentrované do výzkumných center a jednotlivé výzkumné aktivity, jež jsou primárně spojeny s posláním a činností fakulty. Jednou z priorit je také zapojení do Operačního programu věda, výzkum, vzdělávání pro programové období 2014–2020.

Významným záměrem Pedagogické fakulty je přispívat k procesům internacionalizace vzdělávání a vědecko-výzkumné činnosti. Snaží se efektivně využívat potenciál česko-slovensko-polského rozmezí a spolupráce s příhraničními univerzitami. Současně aktivně podporuje mobility studentů a akademických i neakademických pracovníků a spolupracuje s evropskými i mimoevropskými partnerskými univerzitami a institucemi, jejichž zaměření umožňuje jak výměnné studentské pobyty, tak realizaci společných vědecko-výzkumných projektů. Jednotlivá pracoviště neustále rozšiřují nabídku oborových předmětů a modulů vyučovaných v cizích jazycích a důraz je kladen na rozvíjení jazykových dovedností studentů i pedagogů.

Fakulta připívá k šíření poznatků a hodnot ve společnosti, aktivně vstupuje do veřejného prostou v rámci celospolečenské diskuze. V rámci své veřejné funkce je aktivním aktérem vzdělávací politiky a zapojuje se do agendy související s procesy formulace a realizace vzdělávacích záměrů v regionálním i národním měřítku.


Zveřejněno / aktualizováno: 12. 03. 2017