Mise a vize

Pedagogická fakulta Ostravské univerzity je součástí metropolitního města Ostravy a druhého nejlidnatějšího kraje České republiky. Moravskoslezský kraj se však stále potýká s negativními sociokulturními a ekonomickými jevy, které mají neblahý dopad na život dospělých i dětí. Průměrný věk dožití je zde stále nižší než v ostatních regionech České republiky. I když v posledních dvou letech došlo ke zlepšení, tak zejména znečistěné prostředí postindustriálního regionu společně s nižším průměrným vzděláním a útlumem těžkého průmyslu stále zapříčiňují odliv mladých lidí z regionu. Česká republika vykazuje v rámci OECD jednu z největších závislostí výsledků vzdělávání na sociálním statutu rodičů, a tím také na regionu. Vzdělanostní nerovnosti způsobují narušení rovných šancí na dosažení společenského úspěchu. Děti z Moravskoslezského kraje mohou být znevýhodněny oproti dětem z jiných regionů České republiky. Tyto nerovné příležitosti v našem regionu jsou s velkou pravděpodobností v současnosti znásobeny také restrikcemi v souvislosti s pandemickou situací. Moravskoslezský kraj však prochází v posledních desetiletích zcela unikátními změnami své industriální, environmentální, kulturní a ekonomické podstaty. Pedagogická fakulta může sehrát významnou úlohu v podpoře restrukturalizace našeho regionu a zejména také přispět ke zlepšení kvality života v Moravskoslezském kraji. Učitelství, Neučitelská pedagogika i Kinantropologie jsou humanitně orientované oblasti vzdělávání, jejichž rozvoj zásadně ovlivní populaci Moravskoslezského kraje napříč všemi věkovými kategoriemi.

V posledních letech se naší fakultě především podařilo získat institucionální akreditaci pro oblast vzdělávání Učitelství a Tělesnou výchovu a sport, Kinantropologii; doktorské studium Pedagogiky a Kinantropologie; OP VVV rozvojové projekty, které pomáhaly v rozvoji kraje především v oblasti vzdělávání. Dále se podařilo udržet atraktivitu studijních programů pro uchazeče o studium, nastavit reciproční aktivity pro praktickou výuku studentů a dostavět zázemí pro vzdělávací oblasti Učitelství a Neučitelskou pedagogiku.

V některých ukazatelích však vidíme, že naše fakulta nevyužívá svého potenciálu: jsou to především vysoký počet studentů na jednoho akademika, nevyužité možnosti publikační činnosti, snižující se finance přicházející za „kvalitu“, nejméně mobilit našich studentů ve srovnání s jinými pedagogickými fakultami v Česku. Nemáme habilitační a jmenovací řízení, což determinuje rozvoj fakulty jako celku ve všech oblastech, a především máme nedostatek mladých docentů a profesorů a s tím související nedostatek externích výzkumných grantů, což následně ohrožuje akreditace magisterských a doktorských studijních programů, a prosazujeme se málo v mediálním prostoru. Mise a vize vycházejí ze Strategického záměru PdF OU pro roky 2021–2025. Tento strategický záměr by měl umožnit systematický rozvoj všech tří oblastí vzdělávání pedagogické fakulty: Učitelství, Neučitelské pedagogiky a Tělesné výchovy a sportu, Kinantropologie. Navíc je strategický záměr koncipován tak, aby pedagogická fakulta ve střednědobém výhledu měla témata, kterým se akademici budou věnovat ve výzkumu, budou je umět dobře prezentovat v mediálním prostoru, budou na nich spolupracovat se zahraničními univerzitami, zapojí do nich studenty a výsledky uplatní v našem regionu. Otevřenost, zájem o vědní obor a spolupráce je nejlepší cestou k dosažení kultivovaného akademického prostředí. Tento strategický záměr by měl iniciovat procesy, které kreativní prostředí na Pedagogické fakultě vytvoří.

Mezinárodní spolupráce nám pomáhá získat nezávislost na velkých českých univerzitách. Výzkumná evidence také dokládá, že absolventi, kteří se vzdělávali v rámci mobility na zahraniční vysoké škole, jsou úspěšnější při hledání zaměstnání. Tuto skutečnost dokresluje požadavek ředitelů ostravských středních škol, kteří si u kulatého stolu s naší fakultou přáli větší jazykovou vybavenost našich studentů. Tento strategický záměr si tedy klade za cíl iniciovat takové procesy na fakultě, které umožní propojit Moravskoslezský kraj a Statutární město Ostravu se zahraničním univerzitním prostorem ve všech třech oblastech vzdělávání na naší fakultě. Statutární město Ostrava si ve své strategii zvolilo tři základní témata, ve kterých realizuje strategické projekty: Bohatství v lidech, Metropole regionu a Zdravá metropole. Naše fakulta by v souladu se strategickým záměrem Ostravské univerzity, Statutárního města Ostravy a Moravskoslezského kraje měla pomoci našemu regionu motivovat mladé nadané lidi, aby zůstali v našem kraji, protože v lidech je opravdové bohatství. Můžeme také pomoci vytvářet koncept zdravé metropole a kultivovat veřejný prostor v duchu metropolitního města. Každé pracoviště má svou historii, jedinečnou kulturu a vize, které vytvářejí vedoucí kateder. Míra rozvoje jednotlivých pracovišť je determinována zejména strukturou jejich studijních programů a akreditačních práv. Každá katedra by si měla zvolit svou uměřenou cestu. Potřebujeme všechny katedry, které jsou motivované dobře vykonávat oblast vzdělávání, vědy, internacionalizace a třetí role.

Základním nástrojem růstu každé instituce je její rozpočet. Tento strategický záměr by měl být ideovým základem pro nová pravidla rozdělení rozpočtu naší fakulty tak, aby byl rozpočet motivační, ale zároveň nenarušil stabilitu jednotlivých pracovišť. Finanční prostředky by však neměly být hlavní motivací, ale spíše podporou pro naše vize, které můžeme realizovat, pokud si to zasloužíme.


Zveřejněno / aktualizováno: 24. 02. 2021