Publikační činnost - IS PUBL
Specifika edukace u žáků s poruchami chování
Kateřina Vitásková, Eva Zezulková
Rok: 2006, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Specifika edukace u žáků se sluchovým postižením
Kateřina Vitásková, Eva Zezulková
Rok: 2006, OU v Ostravě
kapitola v odborné knize

Specifika edukace u žáků se zrakovým postižením
Hana Novohradská, Eva Zezulková
Rok: 2006, Neuveden
kapitola v odborné knize

Specifika edukace žáků s narušenou komunikační schopností. In Integrace žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Specifika edukace žáků s tělesným postižením
Renata Kovářová, Eva Zezulková
Rok: 2006,
kapitola v odborné knize

Specifika edukace žáků se specifickými poruchami učení a chování
Jana Swierkoszová, Eva Zezulková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Specifika edukace žáků se zrakovým postižením
Hana Novohradská, Eva Zezulková
Rok: 2006, Ostravská univerzita v Ostravě
kapitola v odborné knize

Škola a rodina - anamnéza
Jana Swierkoszová
Rok: 2006
stať ve sborníku

Tabu v nás
Kateřina Vitásková
Rok: 2006, Rezidenční péče
článek v odborném periodiku

The Educational Reviev
Jana Swierkoszová
Rok: 2006, Note Dyslexia, Torun, Wydawnictvo Adam Marszalek
článek v odborném periodiku

The use of special multisensory stimulation snoezelen in the Czech Republic.
Kateřina Vitásková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Úroveň fonematické diferenciace jako prediktor poruch učení
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Vybrané kapitoly speciální pedagogiky pro vysokoškolské učitele
Eva Zezulková
Rok: 2006
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Využití synergetické reflexní terapie při reedukaci dyslalie
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam orientační diagnostiky výslovnosti v mateřské škole
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam rané péče v oblasti rozvoje komunikace u dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Rok: 2006
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zahraniční host na katedře speciální pedagogiky
Renata Kovářová
Rok: 2006, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Anamnéza
Jana Swierkoszová
Rok: 2005, Josef Raabe
kapitola v odborné knize

Člověk s postižením a právo na partnerský život v rezidenčních službách
Petr Franiok, Zdeňka Kozáková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Differences in education in the Czech Republic
Kateřina Vitásková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Etopedie - Vybrané okruhy etopedické problematiky
Kateřina Vitásková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Etopedie. Vybrané okruhy etopedické problematiky
Petr Franiok, Kateřina Vitásková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

III.odborná konference katedry SPG
Kateřina Vitásková
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Inkluzivní vzdělávání s přihlédnutím k žákům s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2005
graduační práce (rigorózní, graduační, habilitační)

Komunikace jako předpoklad integrace
Eva Zezulková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Komunikace jako předpoklad integrace
Eva Zezulková
Rok: 2005
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Konference Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Petr Franiok
Rok: 2005, Listy Ostravské univerzity
článek v odborném periodiku

Kulturní prostředí ve vztahu k integraci dítěte do běžné školy
Kateřina Vitásková
Rok: 2005
stať ve sborníku

Mainstreaming and inclusive education in the Czech Republic
Kateřina Vitásková
Rok: 2005, Pädaktuell - Fachzeitschrift der Pädagogischen Akademie der Diözese Linz
článek v odborném periodiku

Pedagogická diagnostika dětského vývoje pro učitele primárního vzdělávání.
Jana Swierkoszová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Pedagogická terapie - možnost nebo nutnost?
Adam Stankowski
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami I.
Eva Zezulková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Problematika integrace jedinců se specifickými potřebami II.
Eva Zezulková
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Prokop, J. (ed) K otázkám srovnávací pedagogiky
Petr Franiok
Rok: 2005, Pedagogické spektrum
článek v odborném periodiku

Reflexe mobility učitelů v Holandsku
Kateřina Vitásková
Rok: 2005, Listy Ostravské univezity
článek v odborném periodiku

Rozvoj sociálních kompetencí jedinců s mentální retardací jako aktuáln požadavek na jejich výchovu a vzdělávání
Jaroslav Kysučan
Rok: 2005
stať ve sborníku

Sdecitické boruchy umečí ( Specifické poruchy učení)
Jana Swierkoszová
Rok: 2005
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Simulace řečového rozvoje u žáků se speciálními vzdělávacími potřebami metodou fonematického uvědomování
Petr Franiok, Eva Zezulková
Rok: 2005
zveřejněné odborné posudky, recenze

Some Aspects of Special Education in Pre-Service Teacher Training Programmes
Petr Franiok
Rok: 2005
stať ve sborníku

Transformace ve vzdělávání dětí s mentální retardací
Eva Zezulková
Rok: 2005
redakční a jazykové úpravy

Transformace ve vzdělávání mentálně postižených a základní školy speciální
Petr Franiok
Rok: 2005
stať ve sborníku

Vzdělávání osob s mentálním postižením
Petr Franiok
Rok: 2005, Ostravská univerzita-Pedagogická fakulta
odborná kniha

Čtvrtstoletí zkušeností se SNOEZELENEM
Kateřina Vitásková
Rok: 2004, Zpravodaj AÚSP ČR
článek v odborném periodiku

Das Praktikum im Fach Sonderpadagogik fur Studierende der Grundschulpadagogik
Petr Franiok, Marie Vítková
Rok: 2004, Verlag Julius Klinkhardt
kapitola v odborné knize

Existují specifické poruchy učení u mentálně retardovaných žáků?
Petr Franiok
Rok: 2004
stať ve sborníku

Informace o studiu 2004-2005, Ostravská univerzita - Pedagogická fakulta
Petr Franiok, Petr Franiok
Rok: 2004
ediční a redakční práce

Kilka uwag na temat ksztalcenia nauczycieli w zakresie pedagogiki specjalnej w Republice Czeskiej
Petr Franiok
Rok: 2004, Watki zaniedbane, zaniechane, nieobecne w procesie edukacji i wsparcia spolecznego osób niepelnosprawnych
článek v odborném periodiku

Nárys problematiky etopedie a sociální patologie
Adam Stankowski
Rok: 2004, Ostravská univezita v Ostravě - Pedagogická fakulta
odborná kniha

Nástin problemtiky etopedie a sociální patologie
Petr Franiok, Adam Stankowski
Rok: 2004
redakční a jazykové úpravy


1234567891011121314151617181920
 

Seznam publikací - doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.Seznam publikací - Petr Franiok, PaedDr., Ph.D.Seznam publikací - PhDr. Jana Swierkoszová