Kurz bazální stimulace

Práce speciálního pedagoga klade vysoké požadavky nejen na teoretické oborové poznatky, ale zejména na znalosti a dovednosti v oblasti metod práce s velmi širokou a variabilní základnou jedinců.

Bazální stimulace® je (jak uvádí Institut Bazální stimulace) komunikační, interakční a vývoj podporující stimulační koncept, který se orientuje na všechny oblasti lidských potřeb. Má velmi široké spektrum využití. Uplatňuje se v klinické péči (intenzivní medicína, neonatologie, následná péče), v neklinické praxi pak v oblasti sociálních služeb (domovy pro seniory, domovy pro osoby se zdravotním postižením, hospice a domácí péče atd.) a v neposlední řadě je dnes tento koncept významně etablován ve výchovně-vzdělávacím procesu (zejména pak u dětí a žáků s ireverzibilními změnami tělesného a duševního stavu), kde má své nezastupitelné místo. Společným klíčovým jmenovatel konceptu je podpora a zvyšování kvality života u dětí s prematuritou, dětí i dospělých s vrozeným intelektovým a somatickým postižením, u jedinců s akutními a chronickými onemocněními, po úrazech mozku, ale také jedinců s demencí.

Ve spolupráci a pod záštitou Institutu Bazální stimulace podle prof. Dr. Fröhlicha, s.r.o., který je vzdělávací institucí akreditovanou Ministerstvem zdravotnictví ČR, Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR i Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR, byl ve dnech 8. – 9. dubna 2022 na půdě Pedagogické fakulty Ostravské univerzity realizován základní kurz Bazální stimulace pro studenty speciální pedagogiky a několik pracovníků sociálních služeb z řad veřejnosti.

Kurz byl veden erudovanou lektorkou PaedDr., Mgr. Irenou Johankou Savkovou MBA, která má kromě lektorských zkušeností také dlouholetou praxi ve vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami, a které tímto děkujeme za velmi profesionální a lidský přístup při realizaci kurzu.

Frekventanti po absolvování kurzu získali Certifikát od Internationaler Förderverein Basale Stimulation® e. V. (Mezinárodní asociací Bazální stimulace®) s platností ve všech zemích EU a Norsku a Švýcarsku/ Osvědčení Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR pro profese: učitel speciálních škol, asistent pedagoga, speciální pedagog, vychovatel školských zařízení (číslo akreditace Č.j.: MSMT – 13277/2021-2-474), případně Osvědčení o absolvování akreditovaného vzdělávacího programu Ministerstva práce a sociálních věcí ČR (číslo akreditace: A2021/0413-SP/PC/VP pro profese: pracovník v sociálních službách, sociální pracovník, vedoucí pracovník), autorská skripta a zejména cenné informace a zkušenosti rozšiřující jejich současné teoretické poznatky a zvyšující jejich dosavadní kvalifikační předpoklady.


Kurz bazální stimulace
Kurz bazální stimulace
Kurz bazální stimulace

Zveřejněno / aktualizováno: 11. 07. 2022