Hravé povídání aneb logopedie na vysoké

Katedra speciální pedagogiky PdF OU realizuje v rámci „třetí role“ univerzity aktivitu Hravé povídání aneb logopedie na vysoké. Aktivita reflektuje potřebu včasné komplexní speciálně pedagogické intervence logopedické u dětí a žáků s rizikovými projevy ve vývoji jazykových a řečových dovedností. Cílem je získané odborné teoretické znalosti ověřovat prakticky a modelovat tak odborné praktické dovednosti ještě v průběhu studia. Studentky navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky (s kvalifikací logopedický asistent) tak realizují logopedickou praxi nad rámec studijního plánu. Pod vedením garantky předmětu Logopedie Mgr. Ivy Klugové, Ph.D. si upevňují kompetence speciálního pedagoga – logopeda zejména v oblasti prevence, orientační úrovně logopedické diagnostiky a konstrukce stimulačních a reedukačních programů zaměřených na vybrané oblasti rozvoje řeči.

Aktivita Hravé povídání je nabízena rodičům dětí s rizikovými projevy ve vývoji řeči, např. poruchy výslovnosti, opoždění ve vývoji řeči ad., a realizována ve vyhrazené místnosti budovy Ostravské univerzity na Fr. Šrámka. Zde probíhá pod supervizí garantky vstupní orientační logopedická diagnostika a na základě analýzy zjištěných údajů je naplánován stimulační či reedukační program. S navrženým postupem jsou rodiče podrobně seznámeni a zároveň je jim nabídnuta frekvence dalších konzultací.

Služba je rodičům nabízena zdarma, studentky pracují s každým dítětem individuálně po dobu cca 30 minut zpravidla jednou týdně. Po celou dobu práce s dítětem je rodič přítomen a je taktéž vybízen k aktivní účasti na stimulačních a reedukačních postupech, aby mohl s dítětem doporučená cvičení samostatně realizovat v domácím prostředí. Tato forma spolupráce se jeví v případě podpory rozvoje řeči jako vysoce efektivní. Ke konci každé individuální lekce jsou dítěti nabídnuty hračky k pobavení a logopedické asistentky s rodiči diskutují průběh lekce, v rámci prevence jsou probírána i širší témata související s jazykovými a řečovými dovednostmi dětí.

Primárně se logopedické asistentky věnují dětem předškolního věku („Hravé povídání“), ale dveře mají otevřené i starší děti, žáci a studenti („logopedie na vysoké“). Organizačně aktivitu zajišťují vždy studentky prvního ročníku navazujícího magisterského studia speciální pedagogiky, které při nástupu do druhého ročníku pomyslné „žezlo“ vedení aktivity předají svým mladším kolegyním.

Do aktivity, která byla založena od AR 2016/17, se zapojilo cca 12 studentek/logopedických asistentek, které měly ve své péči celkem cca 15 dětí. Nově od AR 2020/21 je zapojeno 5 studentek/logopedických asistentek, které zajišťují speciálně pedagogickou intervenci logopedickou u 8 dětí.

Konkrétní dosažené výsledky v jazykových a řečových dovednostech dětí a spokojenost rodičů jsou vysokou motivací pro studentky k této činnosti a předáváním svých zkušeností motivují dále své kolegyně v nižších ročnících.


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2021