O speciální pedagogice a o studiu na Katedře speciální pedagogiky optikou naší absolventky

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová

Mgr. et Mgr. Andrea Silberová vystudovala sociální patologii, sociální pedagogiku, následně speciální pedagogiku. Ve svých závěrečných pracích se věnovala tématům analýzy vybraných aspektů socializace jedinců s tiky, včetně Touretteova syndromu a jeho komorbiditami, rozvojem klíčových kompetencí žáků s diagnostikovanou poruchou chování na 1. stupni základní školy. V současné době je doktorandkou na Univerzitě Palackého v Olomouci – Ústavu speciálněpedagogických věd a ve svém výzkumu sleduje faktory ovlivňující kvalitu partnerského soužití v rodině dítěte s postižením S Katedrou speciální pedagogiky ji pojí především navazující magisterské studium jeho úspěšné zakončení státní magisterskou zkouškou a participace na dílčích aktivitách Katedry speciální pedagogiky. V současné době působí jako vedoucí školního poradenského pracoviště a vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika na AHOL – Vyšší odborné škole v Ostravě.

Krátký rozhovor s absolventkou Mgr. et Mgr. Andreou Silberovou (dále jen AS) vedl doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. (dále jen MK), vedoucí Katedry speciální pedagogiky PdF OU a zároveň nejen její bývalý vyučující, ale také její vedoucí obou magisterských diplomových prací, které obhájila na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity.

MK: „Paní magistro, ve Vašem studiu jsme se společně my dva potkávali poměrně často. Nejdříve v bakalářském studiu, následně v obou navazujících magisterských programech – na sociální a speciální pedagogice i v rámci CŽV studia pro učitele odborných předmětů pro ZŠ a SŠ. Nakonec jste, stejně jako já, ukotvila ve speciální pedagogice. Jak vnímáte v tomto směru „specku“?“

AS: „Katedra speciální pedagogiky pro mě byla přirozeným vyústěním potřeby porozumět některým souvislostem na pozici asistenta pedagoga v počátcích mé profesní kariéry. Přinesla mi možnost kariérního růstu a lepší konkurenceschopnost na trhu práce.“

MK: „Pamatuji si, že jste v uplynulých letech působila na poli speciální pedagogiky „různě“...“

AS: „Prošla jsem si po absolvování speciální pedagogiky pozicemi speciálního pedagoga školy běžné i speciální, poradenského pracovníka speciálně pedagogického centra pro tělesná postižení a vyzkoušela jsem si práci na snoezelenu v rámci dětské neurorehabilitace, také jako školní speciální pedagog na střední škole a krátce také v nízkoprahovém zařízení pro děti předškolního věku.“

MK: „A co děláte dnes?“

AS: „Nyní mám jako vedoucí vzdělávacího programu Předškolní a mimoškolní pedagogika jedinečnou možnost zprostředkovat budoucím učitelkám mateřské školy a vychovatelkám školní družiny žité zkušenosti z výchovy a vzdělávání dětí z pohledu učitele, diagnostika i spolupracovníka České školní inspekce.“

MK: „Působíte na vyšší odborné škole, zastáváte pozici vedoucí školního poradenského pracoviště a garantujete, jak i sama uvádíte, celé studium. Co to vlastně obnáší?“

AS: „Obnáší to velkou míru společenské zodpovědnosti za profesní připravenost budoucích učitelek a vychovatelek i vysoké pracovní nasazení. Snažím se jít sama příkladem po vzoru mého oblíbeného J. A. Komenského a vlastním celoživotním sebevzděláváním zvyšovat efektivitu své výuky. Zajímám se o nejnovější trendy a poznatky v oboru i na pozici doktoranda UPOL.“

MK: „Osobně cítím potřebu zdůraznit, že všechna studia jste absolvovala při zaměstnání. Mimo to máte rodinu, děti... A entuziasmus, energie, radost z Vás vyzařuje... „

AS: „Ano, i mé studentky to říkají a někdy se ptají, kde beru tu energii. Kromě studia a práce také přednáším na konferencích, lektoruji, publikuji, zajímám se o možnosti podpory rodin pečujících o dítě se zdravotním postižením. Jsem členem představenstva Asociace pacientů s Touretteovým syndromem při Institutu neuropsychiatrické péče v Praze. Má profese je mi koníčkem, sebevzdělávání je mou bazální potřebou. Jsem učitelka, která do výuky dává kus sebe. Speciální pedagogika mi umožnila být stále mezi mladými lidmi a ovlivnit i budoucí generaci učitelů.“

MK: „Za poskytnutý rozhovor děkuji, paní magistro a těším se z naší vzájemné spolupráce.“


Zveřejněno / aktualizováno: 15. 11. 2021