Učitelská speciální pedagogika ve školní praxi a ve výzkumu…

V sobotu 2. dubna 2022 se členové Katedry speciální pedagogiky společně sešli s účastníky celoživotního vzdělávání. Řada účastníků tematizovaného workshopu „UČITELSKÁ SPECIÁLNÍ PEDAGOGIKA VE ŠKOLNÍ PRAXI A VE VÝZKUMU...“ působí jako pedagogičtí pracovníci ve školách a školských zařízeních. Zastávají různé nejen pedagogické pozice. Ve svých řadách se vyznačují se různou odlišností. Prezenční formát workshopu ve vztahu k účasti všech aktérů načítal celkem na padesát osob. Krom akademických pracovníků katedry, která akci propojila s organizací celoživotního vzdělávání, jenž garantuje a ve spolupráci s Centrem dalšího vzdělávání organizuje na PdF OU, byli přítomni také učitelé teoretického a učitelé praktického vyučování, vychovatelé a učitelky mateřských škol. Akce se také zúčastnili učitelé 1. stupně základních škol, jejich kolegové, působící na nižším a vyšším sekundárním stupni školního vzdělávání. Program celodenního setkání, který vedoucí katedry doc. PhDr. et PhDr. Martin Kaleja, Ph.D. spolu se svými kolegy z katedry připravili, byl poměrně hutný a pestrý zároveň. Jeho začátek nastartovala metodologie tvorby koncepce inkluzivního vzdělávání, kterou odpřednášel sám doc. Martin Kaleja. Ve svém výkladu seznámil přítomné s vizí tohoto druhu závěrečných prací a poukázal na samotný její přínos. Studijní skupina učitelů se zaměřením na speciální pedagogiku ve vzdělávání svou závěrečnou práci, kterou mají své celoživotní studium završit, propojí s konceptem strategie, se kterou se v daný den seznámili. Svou předkládanou strategií v rámci její obhajoby v závěru svého studia by měli doložit náležité kompetence, které studiem a podporou Katedry speciální pedagogiky získali. Významnou součást workshopu tvořila přednáška doc. PaedDr. Petra Franioka, Ph.D., která se nesla tématem „Profesionalizace ve vzdělávání v oboru speciální pedagogika – reflexe teorie a praxe“, v ní přednášející doc. Petr Franiok přítomné vtáhl do historiografických momentů, jednotlivých segmentů historického období speciální pedagogiky, přičemž svou pozornost cíleně zamířil k samotné profesi speciálního pedagoga a v závěru podtrhl zlomový význam konce 20. století pro inovaci této profese. Objasnil posluchačům, jak dějinný společenský kontext k profesionalizaci speciálního pedagoga dozrával postupně. Neopomněl ani uvést pár příkladů, na které by posluchači neměli zapomínat. Po přednášce a psychohygienické pauze následovala individualizovaná práce ve skupinách. Skupiny se různily co do počtu, co do svého vlastního oborového zaměření – studijního či profesního, ale také i jinak. Jedna určující kategorie této heterogenity se dotýkala toho, zdali aktéři se konzultačně úžeji v komunikaci provázáni s odborníky i mimouniverzitní prostředí, případně s odborníky z jiných univerzit či institucí vysokých škol. A taková propojení s cílem zajistit náležité rozvoj, obzory a perspektivy jistí Katedra speciální pedagogiky. Účastníci v této věci jsou propojeni kupříkladu s pracovníky veřejného či soukromého prostoru, akademického, ale i neakademického prostředí, státního či jiného resortu a někteří z nich svou působností vstupují za hranice ČR.


Zveřejněno / aktualizováno: 11. 04. 2022