X. speciálně pedagogická konference k 20. výročí Katedry speciální pedagogiky PdF OU

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Katedra speciální pedagogiky Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydzial Nauk Spolecznych, Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J.D. w Czestochowie, Wydzial Nauk Spolecznych, Szkola Wyźsza Wymiaru Sprawiedliwości zvou všechny zájemce a bývalé členy katedry na konferenci s názvem

X. SPECIÁLNĚ PEDAGOGICKÁ KONFERENCE K 20. VÝROČÍ KATEDRY:
25 let studia speciální pedagogiky v Ostravě,
20 let katedry speciální pedagogiky


Konference se koná pod hlavní záštitou děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D.

Konference se uskuteční ve středu 10. listopadu 2021 od 10:00 hod. v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, budova SB – F. Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory, v učebně SB 205.


Programové zaměření konference

Pravidelná vědecká konference je určena široké akademické obci, bývalým členům katedry pro studenty, absolventy a příznivce katedry. Cílem konference je připomenutí dvacátého výročí založení katedry speciální pedagogiky na PdF OU a reflexe současných výzev v oblasti školství a v oblasti sociální. Dopolední jednání proběhne v plénu s vystoupeními hlavních referátů. Odpolední jednání se uskuteční v následujících sekcích:

Vědecký výbor konference

Předseda:
 
Členové:
prof. PhDr. Marie Vítková, CSc.
Masarykova univerzita
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D.
Univerzita Karlova
prof. PaedDr. Vladimír Klein, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Ślaski w Katowicach
prof. PaedDr. Jozef Liba, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. RNDr. Iveta Scholtzová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
dr hab. Daniela Kukla, prof. UJD
Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. J. Dlugosza w Czestochowie
dr hab. Beata Maria Nowak, prof. SWWS
Szkola Wyźsza Wymiaru Sprawiedliwości
doc. PhDr. Jaroslav Kysučan, CSc.
Ostravská univerzita
doc. RNDr. Renáta Bernátová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PaedDr. Martin Klimovič, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
PaedDr. Lucia Mikurčíková, Ph.D., BCBA
Prešovská univerzita v Prešove
doc. PaedDr. Bibiana Hlebová, PhD.
Prešovská univerzita v Prešove
Ostravská univerzita
Mgr. Jarmila Žolnová, Ph.D.
Prešovská univerzita v Prešove
Mgr. Zuzana Truhlářová, Ph.D.
Univerzita Hradec Králové

Organizační informace

Celá konference proběhne v hybridním formátu. Plénum a konferenční sekce budou realizovány takto:

od 10 - 12 hod.
PLÉNUM – aula SB 205 kapacita cca 65 osob
Kód MS Teams: 7yt1zje
MS Teams
od 13 - 15/16:30 hod.
SEKCE 1 - zasedací místnost SA 407 kapacita cca 20 osob
MS Teams
 
SEKCE 2 - učebna SA 221 kapacita cca 15 osob
MS Teams
 
SEKCE 3 - zasedací místnost SA 507 kapacita cca 20 osob
MS Teams
 
SEKCE 4 – aula SB 205 kapacita cca 65 osob
MS Teams
 
SEKCE 5 – S–zóna (ul. Bráfova 3 - v prostorách Univerzitní knihovny) kapacita cca 25 osob
MS Teams
 
SEKCE 6 - učebna SA 407 kapacita cca 20 osob
MS Teams


Příjezd účastníků:

  • z vlakového nádraží Ostrava – Svinov (směr centrum) – tram. č. 4, 8
  • z vlakového nádraží Ostrava – Hlavní nádraží – tram. č. 8

Výstupní stanice z obou směrů – zastávka Dům energetiky. Od této zastávky je budova Pedagogické fakulty OU na ulici Fráni Šrámka cca 5 minut chůze.

Veškeré další informace Vám rád poskytne referent Katedry speciální pedagogiky

Těšíme se na Vaši účast!

Plenární konferenční část

doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D. – Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta

Studium speciální pedagogiky v Ostravě

Autor se v příspěvku zaměřuje na historii, která souvisela se vznikem studia speciální pedagogiky na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity. Akcentuje uzlové body, které vedly k otevření studia speciální pedagogiky a souvislosti vedoucí k založení katedry. Mapuje 20 let vývoje katedry speciální pedagogiky.

prof. PhDr. Marie Vítková, CSc. – Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta
prof. PaedDr. Miroslava Bartoňová, Ph.D. – Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta

Kvalitní vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v inkluzivní třídě základní školy

Příspěvek je zaměřen na kvalitní vzdělávání žáků s SVP v inkluzivní třídě ZŠ. Poznatky z projektu Kvalitní inkluzivní vzdělávání žáků s SVP v ZŠ. Projekt PdF MU v Brně v letech 2017 – 2020. Cílovou skupinu tvořili žáci s různými typy SVP. Výstupem bylo zpracování 9 modulů obsahujících metodiku se zaměřením na inovativní metody při výuce žáků v inkluzivní třídě.

prof. dr hab. Zenon Gajdzica – Uniwersytet Ślaski Katowice, Wydzial Nauk Spolecznych

Vybrané předpoklady reformy vzdělávání v Polsku v roce 2021

Příspěvek se zabývá přípravou reformy vzdělávací soustavy v Polsku. Je zaměřen především na žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. V příspěvku půjde o reflexi základních předpokladů, které jsou obsaženy ve dvou dokumentech:

  • Model vzdělávání pro všechny (Ministerstvo školství a vědy, 2021)
  • Podpora zvyšování kvality inkluzivního vzdělávání v Polsku (2021)

Předpoklady a jejich srovnání s výsledky výzkumu.

prof. PaedDr. Jozef Liba, Ph.D. – Prešovská univerzita v Prešově, Pedagogická fakulta

Edukačný potenciál výchovy k zdraviu rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia

Abstrakt: Nepriaznivé ukazovatele zdravia a obsahu životného štýlu Rómov a s tým súvisiace zdravotné a sociálno-patologické problémy konštatované u rómskych deti (žiakov) zo sociálne znevýhodneného prostredia sú imperatívom vo vzťahu k potrebe cieľavedomej, intencionálnej, empiricky a výskumne doloženej reflexie účinnosti výchovy k zdraviu v edukačnom pôsobení školy. Cieľom štúdie je prezentácia a konkretizácia pozície, potenciálu a perspektívy výchovy k zdraviu ako súčasti výchovného komplexu školy na primárnom stupni vzdelávania pri podpore kognitívnej, komunikačnej, motorickej a psycho-sociálnej stránky osobnosti rómskeho žiaka zo sociálne znevýhodneného prostredia.

Harmonogram konferenčního setkání

9:00 – 10:00
registrace účastníků
10:00 – 10:20
zahájení konference
10:20 – 12.00
jednání v plénu
12:00 – 13:00
přestávka na oběd
13:00 – 15:00/16:00
jednání v sekcích
15.00 – 15.15
přestávka na kávu
15.15 – 15.30
závěr konference
15:30 – 17:00
Společné katedrové speciálněpedagogické konzílium
(současní a emeritní členové kateder)

Výstupy z konference a pokyny pro autory příspěvků

Z jednání konference budou vydány elektronické sborníky, jejichž redakci přebírají v plné režii gestoři jednotlivých sekcí. Vybrané příspěvky po úspěšném recenzním řízení budou uveřejněny v mimořádném čísle odborného časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies of Special education (ISSN 2585-7363).

Texty příspěvků vč. anotací a klíčových slov (v jazyce českém/slovenském/polském a anglickém) zašlete prosím do gestory stanoveného termínu na jejich e-mailové adresy. Parametry a rozsah příspěvků, včetně citační normy stanovují gestoři sekce (redaktoři publikací), případně vymezená formální úprava pro příspěvky časopisu Štúdie zo špeciálnej pedagogiky/Studies of Special education.

Přihláška k pasivní účasti

Přihlásit se na konferenci můžete ON-LINE.

registrace

Účast na konferenci je pro přihlášené účastníky bezplatná.


Zveřejněno / aktualizováno: 09. 11. 2021