XI. mezinárodní vědecká konference Teorie a praxe v soudobé speciální pedagogice

UPOZORNĚNÍ: Platnost této informace již vypršela.


Pedagogická fakulta Ostravské univerzity, Katedra speciální pedagogiky a Uniwersytet Śłąski Katowice, Wydzial Nauk Spolecznych Vás zvou na XI. mezinárodní vědeckou konferenci pod záštitou děkana PdF OU doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D.

TEORIE A PRAXE V SOUDOBÉ SPECIÁLNÍ PEDAGOGICE

15. listopadu 2023

od 10:00 v prostorách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity, ul. Fráni Šrámka 3, Ostrava – Mariánské Hory


Cíl konference:

Konference si klade za cíl reflektovat aktuální otázky teorie a praxe speciální pedagogiky a jejich přínos současnému školství, sociální oblasti a zdravotnictví.

Jednání konference proběhne v dopoledních hodinách v plénu. Odpolední jednání je plánováno v sekcích.

Tematické zaměření konference:

 • Implementace připravovaných změn a jejich dopad zejména do vzdělávání osob se speciálními potřebami
 • Mezirezortní spolupráce ve vztahu se speciálními vzdělávacími potřebami
 • Provázanost teorie a praxe v soudobé speciální pedagogice

Sekce:

 1. Přínos akademických pracovišť soudobé speciální pedagogice
  (moderátor: prof. PaedDr. Libuše Ludíková, CSc.)
 2. Speciálněpedagogická praxe a její potřeby(moderátor: PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.)
 3. Posterová sekce(moderátor: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.)
 4. Dobrovolnictví jako multispektrální téma
  (moderátor: PhDr. Petr Adamus, Ph.D.)

Těšíme se na Vaši aktivní účast, ale rádi Vás uvítáme i v případě, že s aktivním vystoupením na konferenci nepočítáte.

Výstupem konference bude recenzovaný elektronický sborník s plnými texty příspěvků.

Pokyny pro účastníky:

Termín konference:

Středa 15. listopadu 2023
9:00 – 9:40
prezence účastníků
10:00
zahájení konference
zdravice děkana Pedagogické fakulty Ostravské univerzity doc. Mgr. Daniela Jandačky, Ph.D.
úvodní slovo vedoucího Katedry speciální pedagogiky doc. Mgr. Štefana Chudého, Ph.D., MBA
10:15 – 12:00
jednání v plénu

Komunikační, řečové a jazykové potřeby současnosti aneb směrem k logopedii „bez hranic“?
prof. Mgr. Kateřina Vitásková, Ph.D., Univerzita Palackého v Olomouci, Pedagogická fakulta

Model mezioborové podpory
Prof. dr hab. Zenon Gajdzica, Uniwersytet Ślaski Katowice - Wydzial Nauk Spolecznych

Dobrovolnictví jako multispektrální téma
PhDr. Petr Adamus, Ph.D., Ostravská univerzita, Pedagogická fakulta
12:00 – 13:00
přestávka na oběd
13:00 – 14:30
jednání v sekcích
14:30 – 14:45
přestávka na kávu
14:45 – 16:00
jednání v sekcích
16:00
závěr konference


Registrace:

svou účast (aktivní i pasivní) potvrďte do 30. října 2023 prostřednictvím registračního formuláře

Konferenční poplatek:

bez poplatku

Důležité termíny:

zaslání názvu a anotace příspěvku do 30. října 2023
zaslání textu příspěvku v elektronické podobě do 30. listopadu 2023

Program

Podrobný program ke stažení soubor pdf 0,33 MB

Jak se k nám dostanete

mapa

z vlakového nádraží Ostrava – Svinov (směr centrum) – tram. č. 4, 8
z vlakového nádraží Ostrava – Hlavní nádraží – tram. č. 8

Výstupní stanice z obou směrů – zastávka Dům energetiky. Od této zastávky je budova Pedagogické fakulty OU na ulici Fráni Šrámka cca 5 minut chůze.

Možnost parkování na uzavřeném parkovišti v areálu PdF OU pro omezený počet vozidel.

Těšíme se na Vaši účast!

Vědecký výbor konference:

prof. PaedDr. Alica Vančová, CSc.
PdF UK v Bratislavě
prof. PhDr. PaedDr.Miloň Potměšil, Ph.D.
PdF UP Olomouc
prof. dr hab. Zenon Gajdzica
Uniwersytet Śląski w Katowicach
doc. PhDr. Lea Květoňová, Ph.D.
PdF UK Praha
prof. PhDr. Karel Pančocha, Ph.D., M.Sc.
PdF MU Brno

Organizační výbor konference:Veškeré další informace Vám rád poskytne:

referent katedry speciální pedagogiky
Vladimír Vašků
e-mail:
telefon: 553 46 2667
553 46 3100 – spojovatelka

Pokyny pro autory a formát příspěvků:

Anotace příspěvků:

 • zaslání názvu a anotace příspěvku do 30. října 2023 ()
 • název příspěvku
 • jméno a příjmení autora (bez titulů, velikost písma 12)
 • klíčová slova (velikost písma 12, kurzíva, řádkování 1,5)
 • anotace (4-5 řádků, max. 1200 znaků) s výstižnou charakteristikou příspěvku (velikost písma 12, řádkování 1,5, typ písma: Times New Roman)
 • Kontaktní adresa autora – jméno, příjmení, tituly, adresa pracoviště, e-mail

Formát a další pokyny k příspěvkům:

 • využijte prosím šablonu, kterou naleznete v příloze e-mailu s pozváním
 • příspěvky zasílejte do 30.11 2023 e-mailem na email. adresu: (ve formátu .doc nebo .docx),
 • celkový rozsah příspěvku (všech jeho částí včetně abstraktů, klíčových slov, seznamu zdrojů atd.): 13.000 – 18.000 znaků včetně mezer,
 • celkový rozsah obou abstraktů a klíčových slov (v českém / slovenském / polském jazyce a v anglickém jazyce): dohromady max. 1.500 znaků včetně mezer,
 • doporučujeme vytvořit maximálně tři úrovně kapitol,
 • odkazy na zdroje uvádějte přímo v textu v závorce, např.:
  • (Novák, 2015, s. 20–25) nebo
  • ... podle Nováka (2015, s. 20–25)..., Novák (2015, s. 20–25) uvádí, že...
 • poznámky pod čarou jsou určeny pro poznámkový aparát příspěvku (odkazy na zdroje zde mají stejnou formu jako v samotném textu),
 • tabulky, grafy a obrázky mohou být černobílé nebo barevné (v odpovídající kvalitě),
 • závěrečný seznam zdrojů respektuje citační normu APA (zdroje řaďte podle abecedy),
 • maximální podíl autocitací je 20 %,
 • v případě více pracovišť autora je třeba tato uvést zvlášť, stejně tak v případě více autorů.
 • Písmo: Times New Roman
 • Hlavní nadpis: 16 bodů
 • Nadpis hlavní kapitoly: 14 bodů, podkapitoly: 12 bodů
 • Vlastní text: 12 bodů
 • Odstavec: zarovnání do bloku, bez odsazení prvního řádku, řádkování 1,5, bez další mezery před nebo za odstavcem
 • Za jazykovou správnost odpovídá autor příspěvku

Leták


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 11. 2023