Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra anglického jazyka s didaktikou
Anotace:Obecné cíle SP Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru anglický jazyk a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru anglický jazyk.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru anglický jazyk (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Anglický jazyk se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru anglický jazyk, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem maior představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru anglický jazyk.
Profil absolventa:Odborné znalosti
Absolvent/ka:
- prokáže znalost stěžejních lingvistických disciplín, včetně příslušné odborné terminologie; náplň jednotlivých předmětů přitom vždy odráží potřeby budoucích učitelů na ZŠ;
- orientuje se v anglickém hláskovém systému a dokáže identifikovat jednotlivé fonémy, rozumí základním mechanismům produkce a percepce řeči;
- umí charakterizovat gramatický systém angličtiny a srovnat jej se systémem českým, orientuje se v systému větných struktur; gramatické jevy chápe komplexně a umí posoudit jejich funkci v textu;
- dokáže vymezit charakteristické rysy anglické slovní zásoby a vysvětlit slovotvorné procesy, zná různé typy slovníků a orientuje se v problematice slovníkového hesla;
- orientuje se v rozvrstvení současné anglické slovní zásoby na ose formální - neformální v závislosti na funkci v textu;
- prokáže základní znalosti historie a kultury anglicky mluvících zemí;
- orientuje se v souvislostech mezi literaturou a dobovou obecně kulturní a společenskou situací anglofonních zemí;
- prokáže znalost klíčových oblastí literatury, která je určena pro děti a mládež, a rozumí jejím specifikům;
- prokáže jazykovou kompetenci anglického jazyka na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky.

Odborné dovednosti:
Absolvent/ka:
- dokáže na základě znalostí jednotlivých lingvistických disciplín analyzovat jazykové jevy na různých úrovních systému a vymezit vztahy mezi jednotkami (foném, morfém, lexém atd.);
- dokáže vysvětlit specifika anglické výslovnosti ve srovnání s češtinou, je schopen/schopna transkribovat anglický text;
- dokáže správně použít gramatické jevy angličtiny a jejich použití odůvodnit;
- umí analyzovat strukturu slov a zdůvodnit použití různých typů slovníků, dokáže pracovat s jazykovými korpusy;
- umí posoudit styl výpovědi s ohledem na kontext a adresáta;
- dokáže stručně charakterizovat angličtinu z hlediska jazykové typologie a srovnat ji s češtinou;
- je schopen/schopna používat přiměřené analytické nástroje k samostatné interpretaci literárních děl; umí kriticky zhodnotit text a zasadit jej do historického, kulturního a společenského kontextu;
- na základě znalostí o historii a kultuře anglofonních zemí umí identifikovat kulturní hodnoty a normy a interpretovat jejich význam;
- ovládá mluvený i psaný jazyk na úrovni C1 Společného evropského referenčního rámce pro jazyky;
- dokáže samostatně vytvořit anglický text i výpověď s ohledem na kontext a adresáta; umí formulovat jednoduchý odborný text v anglickém jazyce.

Obecné způsobilosti:
Absolvent/ka:
- umí samostatně vyhledávat informace a kriticky je hodnotit;
- umí sám/sama rozvíjet své odborné znalosti a dovednosti a dále se vzdělávat;
- posuzuje a hodnotí jevy, procesy, události a problémy z různých úhlů pohledu;
- kriticky interpretuje získané poznatky a ověřuje je, pro své tvrzení nachází argumenty a důkazy, formuluje a obhajuje podložené závěry;
- umí jasně a srozumitelně formulovat sdělení s ohledem na příjemce, v mluveném i psaném projevu.

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:
Obsah přijímací zkoušky:
Kritéria přijímací zkoušky:
Prominutí přijímací zkoušky:
Doporučená literatura:
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:
Požadavky pro přijetí:
Okruhy pro přijímací řízení:
Organizace přijímacího řízení:
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.