Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Pohybová aktivita, rekreace a zdraví

Studijní program
Tělesná výchova a sport
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Zajímáte se o pohyb, zdraví a aktivní trávení volného času? Jste komunikativní, kreativní a pohybově zdatní? Chcete se stát odborníkem v oblasti pohybové rekreace a zdraví? Chcete, aby se tato činnost stala vaší profesí?Studujte bakalářský studijní program Tělesná výchova a sport – specializace Pohybová rekreace a zdraví na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity, získáte tak znalosti nejen o pohybu člověka, biologicko-medicínské, ale také z oblasti pedagogicko-psychologické, ekonomicko-manažerské, komunikační, diagnostické a intervenční v oblasti tělocvičných aktivit. Studiem získáte praktické dovednosti z širokého okruhu pohybových aktivit, které jsou vhodné pro realizaci v rámci volného času a podporují zdraví. Toto studium probíhá na Katedře studií lidského pohybu.Samotné studium je tvořeno teoretickými a i praktickými předměty. Teoretická výuka probíhá jak v učebnách, také v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví) a je součástí Katedry studií lidského pohybu. Aktivní studenti se  pak mohou zapojit do činnosti tohoto centra jako pomocné vědecké síly. Výuka praktických předmětů probíhá nejen formou pravidelné výuky na odpovídajících sportovištích (haly, bazén, atletický stadion apod.), ale také formou kurzů v přírodě (lyžařský kurz, sportovní, vodácký a další). Své jazykové kompetence mohou studenti zlepšovat díky dobrým mezinárodním vztahům a tzv. Mobility Window, tedy nástroji, který usnadňuje studentům realizovat studijní pobyty v zahraničí a umožňuje tak vyjíždějí na univerzity, například do Anglie (Cardiff metropolitan University), Rakouska (University of Gratz), Španělska (University of Valencia) a dalších především Evropských zemí, nejčastěji za pomocí programu Erasmus. Mobility Window je zařazen do letního semestru druhého ročníku. Zároveň v tomto semestru není zařazena žádná jiná výuka, takže účast na zahraniční stáži nepovede k prodlužování studia z důvodu nepřítomnosti studenta na případné výuce. Pokud student nemůže vyjet na tento studijní pobyt, bude muset v semestru určeném pro Mobility Window absolvovat vybrané předměty na Ostravské univerzitě, avšak výuka bude probíhat pouze v anglickém jazyce. Součástí výukového programu jsou také praxe. V rámci praxí se seznámíte s problematikou a realizací volnočasových aktivit pro podporu zdraví v různých typech zařízení, od komerčních po státní. Po jejich absolvování budete připraveni na různé problémy a jejich řešení, které s těmito aktivitami souvisí.

Tělesná výchova a sport

Zajímáte se o pohyb, zdraví a aktivní trávení volného času? Jste komunikativní, kreativní a pohybově zdatní? Chcete se stát odborníkem v oblasti pohybové rekreace a zdraví? Jste aktivní sportovec/sportovkyně? Chcete se stát odborníkem v oblasti trenérství?

Co od vás očekáváme?

V oblasti teoretických znalostí se očekává znalost na středoškolské úrovni v oblasti jazyků (anglický jazyk), biologie a všeobecného přehledu. V oblasti pohybových schopností a dovedností na úrovni středoškolské tělesné výchovy. Úroveň některých z nich je ověřována v rámci praktické přijímací zkoušky.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu tělesná výchova a sport – specializace pohybová rekreace a zdraví se naučíte:

 • diagnostikovat pohybové aktivity člověka,
 • vytvářet vhodné pohybové aktivity a volnočasové programy pro klienty různého věku a pohlaví se zaměřením na tělocvičnou rekreaci a podporu zdraví,
 • budete připraven pro práci s klienty v institucích soukromých i veřejných,
 • osvojíte si základy managementu v oblasti tělocvičné rekreace a podpory zdraví,
 • budete znát význam výživy pro podporu zdraví, budete umět kriticky posoudit nejnovější poznatky v oblasti výživy člověka,
 • budete umět plánovat, organizovat a řídit činnosti související s pohybovou rekreací, budete umět aplikovat pedagogické a didaktické koncepty,
 • budete ovládat dovednosti a činnosti v základních sportech a činnostech, které jsou vhodné pro pohybovou rekreaci a podporu zdraví.

V případě náhlého poškození zdraví při těchto činnostech budete umět poskytnout první pomoc.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi studijního programu tělesná výchova a sport – specializace pohybová rekreace a zdraví se uplatníte v komerčních, rozpočtových, neziskových i státních zařízeních. Jedná se o zařízení, které se zabývají volnočasovými aktivitami a rekreací.

Konkrétní pracovní pozice

 • instruktor – zaměstnanec v komerčních zařízeních (posilovny, fitness centra, rekreační centra volného času, pojišťovny, cestovní kanceláře)
 • zaměstnanec v neziskovém zařízení (zapsané spolky, sportovní kluby)
 • zaměstnanec v místní samosprávě (oblast komunální rekreace)
 • OSVČ v oblasti realizace pohybové rekreace

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla 1x týdně (pátek) v blocích od 14.10 hod. do 19.00 hod. Stejně jako u denního studia se jedná o teoretickou i praktickou výuku. I studenti kombinované formy mají povinnou kurzovní výuku, která je v rozsahu 5 – 7 dnů. Požadavky v jednotlivých předmětech studijního plánu jsou ve stejném rozsahu jako u prezenční formy studia. Vzhledem k tomu, že u kombinované formy je výuka omezená, je nutností, aby studenti přímou výuku nahradili samostudiem, ke kterému dostanou od jednotlivých vyučujících adekvátní informace a podklady.

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.