Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Andragogika

Studijní program
Andragogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Chcete se stát andragogem?

Bakalářské studium oboru Andragogika na Ostravské univerzitě vám poskytne rozsáhlé znalosti o celoživotním vzdělávání a učení se dospělých, o vyrovnávání se dospělého člověka se sociálními institucemi a změnami, o orientaci člověka v průběhu jeho životní dráhy (práce, rodina, vztahy) a o nikdy nekončícím procesu humanizace člověka, přičemž se opírá o filozofii, psychologii, sociologii a jiné vědy.Studium Andragogiky, již více než 10 let, patří k Pedagogické fakultě Ostravské univerzity a v současné době máme 172 úspěšných absolventů (údaj k 6/2019). V průběhu studia se setkáte s odborníky andragogické obce působících v tuzemském i zahraničním akademickém prostředí a s externisty – odborníky ve svém oboru. Výuka se koná v moderních učebnách, vybavených potřebnou didaktickou technikou.Aktivním studentům se naskýtá možnost působení v projektech, z nichž některé mají i mezinárodní přesah. Studenti mohou spolupracovat při plnění svých povinností s řadou organizací a poznatky využít jak v rámci studia tak i své profese.

Andragogika

Bakalářské studium Vám poskytne rozsáhlé znalosti o celoživotním vzdělávání, o vyrovnávání se dospělého člověka se sociálními institucemi a změnami, o orientaci člověka v průběhu jeho životní dráhy (práce, rodina, vztahy) a o nikdy nekončícím procesu humanizace člověka.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme od Vás znalosti společenských věd na středoškolské úrovni a také pozitivní přístup k celoživotnímu vzdělávání a učení, a zájem o studium obecně.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu:

 • budete znát teoretické základy andragogiky, jako vědy, včetně společenských věd, s kterými andragogika úzce souvisí a budete je umět prakticky aplikovat při řešení širších problémů výchovy a vzdělávání dospělých a péče o dospělé;
 • osvojíte si dovednosti nezbytné pro realizaci výchovy a vzdělávání dospělých, včetně diagnostiky, s důrazem na moderní vzdělávací technologie a metody výuky;
 • budete vybaveni základními znalostmi ekonomie, pracovního práva, managementu a projektového řízení;
 • budete schopni připravit, vést a vyhodnotit vzdělávací projekt/program ve všech jeho souvislostech, včetně akreditace;
 • budete znát teorii interpersonální komunikace a dokážete ji efektivně využívat jak v profesním, tak i osobním životě;
 • budete teoreticky i prakticky ovládat techniky vlastního rozvoje v mnoha oblastech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi bakalářského studijního programu Andragogika najdou uplatnění na trhu práce v soukromých, státní či neziskových organizacích. Konkrétně se jedná o vzdělávací společnosti, neziskové organizace, výrobní podniky a státní úřady. Prakticky zde mohou využívat rozsáhlé znalosti z oblasti výchovy, vzdělávání a péče o dospělé a řízení lidských zdrojů.

Konkrétní pracovní pozice

 • lektor, mentor;
 • manažer HR, personalista, odborník na vzdělávání v podniku;
 • konzultant, poradce;
 • kulturní pracovník;

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka studentů bakalářské andragogiky v kombinované formě výuky se koná jednou týdně (zpravidla ve středu) v odpoledních hodinách od 14.00 – 20.00 hod. v budově PdF OU na ulici Fráni Šrámka 3 v Ostravě-Mariánských Horách. Studenti mají rovnoměrně rozvržené přednášky, k dispozici mají studijní opory a materiály, včetně studovny v univerzitní knihovně přímo v budově PdF.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou testu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 50.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Milan Chmura, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.