Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Studijní program
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Bakalářský studijní program umožňuje studentům důkladně si osvojit základy zvolené specializace (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby se uplatnil v pedagogické praxi či mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství odborných předmětů. V rámci oborové části studijního programu si student tudíž volí jednu, ze dvou nabízených specializací – Obchod a služby nebo Strojírenství a elektrotechnika. Tato nabídka oborového zaměření respektuje portfolio středních odborných škol.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke zvolené specializaci, získat přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska.

Co od vás očekáváme?

Úspěšné vykonání přijímacího testu, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a chuť ke studiu.

Co se naučíte?

Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke zvolené specializaci a také získat přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska. Tento bakalářský studijní program tudíž umožňuje studentům důkladně si osvojit základy zvoleného oboru (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby se mohl uplatnit v pedagogické praxi nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství odborných předmětů. Posluchač si volí oborové zaměření dle svého předchozího odborného vzdělání, oborového zaměření, v němž působí či chce působit jako pedagogický pracovník. Specializace Strojírenství a elektrotechnika reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů strojírenských, elektrotechnických a materiálově-vědních předmětů. Specializace Obchod a služby reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů předmětů orientované na obchod a poskytování služeb.

Kde a jak se uplatníte?

Zejména na středních odborných školách a učilištích. V průběhu studia získáte také vhodné kompetence pro případné uplatnění v průmyslu, obchodních firmách či státní správě. V případě zájmu máte velkou šanci na přijetí do navazujícího magisterského studia Učitelství odborných předmětů, neboť podmínkou přijetí do NMGR programu je příbuznost předchozího studia.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel praktického vyučování a učitel odborného výcviku.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Studijní program Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů praktického vyučování, učitelů odborného výcviku odborných předmětů zejména v učebních oborech. Uplatnění absolventů se primárně předpokládá na středních odborných učilištích. Tento bakalářský studijní program je realizován pouze v KOMBINOVANÉ FORMĚ STUDIA. Výuka probíhá kombinací distanční a kontaktní (prezenční) formy výuky. Kontaktní složka výuky je realizována v budově fakulty na ul. F. Šrámka v Ostravě a probíhá formou tutoriálu či seminářů. Respektuje požadavek na 80 hodin přímé kontaktní výuky v průběhu každého semestru. Tato výuka probíhá v blocích maximálně jedenkrát týdně, v zimním semestru je cca 10 výukových dnů od října do prosince, v letním semestru je cca 10 výukových dnů od února do dubna. Výukovým dnem prvního ročníku je pátek, druhého ročníku úterý a třetího ročníku čtvrtek. V případě absence posluchače na semináři, je možno po dohodě s vyučujícími realizovat individuální konzultace buď přímo na fakultě nebo i on-line formou. Distanční složka výuky se uskutečňuje samostudiem posluchačů dle pokynů vyučujících. Pro jednotlivé předměty jsou k dispozici studijní textové opory, e-learningové kurzy, průvodci studiem, apod. Studijní program má na www stránkách katedry (Portál OU) zřízeno uložiště, kde jsou studentům k dispozici učební pomůcky k jednotlivým předmětům. S těmi pak posluchači pracují dle pokynů vyučujících.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 30

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.