Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Studijní program
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Bakalářský studijní program umožňuje studentům důkladně si osvojit základy zvolené specializace (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby se uplatnil v pedagogické praxi či mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství odborných předmětů. V rámci oborové části studijního programu si student tudíž volí jednu, ze dvou nabízených specializací – Obchod a služby nebo Strojírenství a elektrotechnika. Tato nabídka oborového zaměření respektuje portfolio středních odborných škol.

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke zvolené specializaci, získat přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska.

Co od vás očekáváme?

Úspěšné vykonání přijímacího testu, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a chuť ke studiu.

Co se naučíte?

Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke zvolené specializaci a také získat přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska. Tento bakalářský studijní program tudíž umožňuje studentům důkladně si osvojit základy zvoleného oboru (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby se mohl uplatnit v pedagogické praxi nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství odborných předmětů. Posluchač si volí oborové zaměření dle svého předchozího odborného vzdělání, oborového zaměření, v němž působí či chce působit jako pedagogický pracovník. Specializace Strojírenství a elektrotechnika reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů strojírenských, elektrotechnických a materiálově-vědních předmětů. Specializace Obchod a služby reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů předmětů orientované na obchod a poskytování služeb.

Kde a jak se uplatníte?

Zejména na středních odborných školách a učilištích. V průběhu studia získáte také vhodné kompetence pro případné uplatnění v průmyslu, obchodních firmách či státní správě. V případě zájmu máte velkou šanci na přijetí do navazujícího magisterského studia Učitelství odborných předmětů, neboť podmínkou přijetí do NMGR programu je příbuznost předchozího studia.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel praktického vyučování a učitel odborného výcviku.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou tesu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 30.

Test předpokladů ke studiu

  • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
  • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
  • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
  • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.