Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Studijní program
Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Bakalářský studijní program umožňuje studentům důkladně si osvojit základy zvolené specializace (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby se uplatnil v pedagogické praxi či mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství odborných předmětů. V rámci oborové části studijního programu si student tudíž volí jednu, ze dvou nabízených specializací – Obchod a služby nebo Strojírenství a elektrotechnika. Tato nabídka oborového zaměření respektuje portfolio středních odborných škol.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání

Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke zvolené specializaci, získat přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska.

Co od vás očekáváme?

Úspěšné vykonání přijímacího testu, dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení a chuť ke studiu.

Co se naučíte?

Cílem studijního programu je poskytnout studentovi příležitost získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se ke zvolené specializaci a také získat přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska. Tento bakalářský studijní program tudíž umožňuje studentům důkladně si osvojit základy zvoleného oboru (obchod a služby nebo strojírenství a elektrotechnika) a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby se mohl uplatnit v pedagogické praxi nebo pokračovat v navazujícím magisterském studiu Učitelství odborných předmětů. Posluchač si volí oborové zaměření dle svého předchozího odborného vzdělání, oborového zaměření, v němž působí či chce působit jako pedagogický pracovník. Specializace Strojírenství a elektrotechnika reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů strojírenských, elektrotechnických a materiálově-vědních předmětů. Specializace Obchod a služby reflektuje požadavky na přípravu budoucích učitelů předmětů orientované na obchod a poskytování služeb.

Kde a jak se uplatníte?

Zejména na středních odborných školách a učilištích. V průběhu studia získáte také vhodné kompetence pro případné uplatnění v průmyslu, obchodních firmách či státní správě. V případě zájmu máte velkou šanci na přijetí do navazujícího magisterského studia Učitelství odborných předmětů, neboť podmínkou přijetí do NMGR programu je příbuznost předchozího studia.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel praktického vyučování a učitel odborného výcviku.

Přijímací řízení

40
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 30

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.