Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Trenérství a sportovní výkonnost

Studijní program
Tělesná výchova a sport
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Jste aktivní sportovec/sportovkyně? Chcete se stát odborníkem v oblasti trenérství? Bakalářské studium tělesná výchova a sport – specializace trenérství a sportovní výkonnost na Pedagogické fakultě Ostravské univerzity vám poskytne znalosti z oblasti sociálně-komunikativní, obecně-pedagogické, pedagogicko-psychologické, biologicko-medicínské, rozvoje sportovní výkonnosti jedince, diagnostické, intervenční a v oblasti tělocvičných aktivit, které umožňují rozvoj sportovní výkonnosti. Toto studium probíhá na Katedře studií lidského pohybu. Cílem studijního programu je rovněž utvořit předpoklady pro splnění podmínky pro získání regulovaného povolání trenér podle § 2 zákona č. 563/2004 Sb. Toto regulované povolání získává absolvent studijního programu v této specializaci po získání osvědčení nejméně II. třídy trenéra příslušné sportovní specializace. Samotné studium je tvořeno teoretickými i praktickými předměty. Teoretická výuka probíhá jak v učebnách, také v laboratořích Centra diagnostiky lidského pohybu, které disponuje špičkově vybavenými laboratořemi (magnetická rezonance Siemens 1,5 Tesla, Laboratoř biomechaniky a zobrazovacích metod, Laboratoř fyziologie a funkční antropologie nebo Laboratoř behaviorálního zdraví) a je součástí Katedry studií lidského pohybu. Aktivní studenti se mohou zapojit do činnosti tohoto centra jako pomocné vědecké síly. Při studiu jsou používány moderní výukové trendy a praktické nácviky v rámci Poradny pohybových programů. Výuka praktických předmětů probíhá nejen formou pravidelné výuky na odpovídajících sportovištích (haly, bazén, atletický stadion apod.), ale také formou kurzů v přírodě (lyžařský kurz, sportovní, vodácký a další). Své jazykové kompetence mohou studenti zlepšovat díky dobrým mezinárodním vztahům a tzv. Mobility Window, tedy nástroji, který usnadňuje studentům realizovat studijní pobyty v zahraničí a umožňuje tak vyjíždějí na univerzity, například do Anglie (Cardiff metropolitan University), Rakouska (University of Gratz), Španělska (University of Valencia) a dalších především Evropských zemí nejčastěji s pomocí programu Erasmus. Mobility Window je zařazen do letního semestru druhého ročníku. Zároveň v tomto semestru není zařazena žádná jiná výuka, takže účast na zahraniční stáži nepovede k prodlužování studia z důvodu nepřítomnosti studenta na případné výuce. Pokud student nemůže vyjet na tento studijní pobyt, bude muset v semestru určeném pro Mobility Window absolvovat vybrané předměty na Ostravské univerzitě, avšak výuka bude probíhat pouze v anglickém jazyce. Součástí výukového programu jsou také praxe. V rámci praxí je prostor pro splnění praktických požadavků příslušných sportovních svazů pro udělení licence trenér II. třídy. Součástí praxí je rovněž vedení svěřeného týmu nebo jednotlivce ve vybraném sportovním odvětví pod vedením zkušeného trenéra. Tyto praxe jsou realizovány po dohodách se sportovními svazy a vybranými sportovními kluby.

Tělesná výchova a sport

Zajímáte se o pohyb, zdraví a aktivní trávení volného času? Jste komunikativní, kreativní a pohybově zdatní? Chcete se stát odborníkem v oblasti pohybové rekreace a zdraví? Jste aktivní sportovec/sportovkyně? Chcete se stát odborníkem v oblasti trenérství?

Co od vás očekáváme?

V oblasti teoretických znalostí se očekává znalost na středoškolské úrovni v oblasti jazyků (anglický jazyk), biologie a všeobecného přehledu. V oblasti pohybových schopností a dovedností na úrovni středoškolské tělesné výchovy. Úroveň některých z nich je ověřována v rámci praktické přijímací zkoušky. Zároveň se předpokládá vaše zkušenost (včetně odpovídající úrovně dovedností) ve vámi vybraném sportovním odvětví, což je důležité pro vaši budoucí orientaci na trenérství ve vybraném sportu.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu tělesná výchova a sport – specializace trenérství a sportovní výkonnost se naučíte:

  • diagnostikovat pohybové aktivity člověka,
  • vytvářet vhodné pohybové aktivity a tréninkové programy pro rozvoj sportovní výkonnosti, které respektují pohlaví, věkové a výkonnostní zvláštnosti,
  • budete připraven pro práci se svěřenci ve sportovních klubech a jiných zařízeních, keré se zabývají rozvojem sportovní výkonnosti,
  • budete znát význam výživy pro rozvoj sportovní výkonnosti, budete umět kriticky posoudit nejnovější poznatky v oblasti výživy člověka,
  • budete umět plánovat, organizovat a řídit činnosti související s tréninkovým procesem, budete umět aplikovat pedagogické a didaktické koncepty,
  • budete ovládat dovednosti a činnosti v základních sportech a činnostech, které jsou vhodné pro zvyšování sportovní výkonnosti.

V případě náhlého poškození zdraví při těchto činnostech budete umět poskytnout první pomoc.

Kde a jak se uplatníte?

Jako absolventi studijního programu tělesná výchova a sport – specializace trenérství a sportovní výkonnost se uplatníte v komerční i neziskové sféře.

Konkrétní pracovní pozice

Trenér (ve sportovních klubech, svazech a jiných sportovních institucích)

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce doc. PhDr. Petr Kutáč, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.