Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální pedagogika

Studijní program
Sociální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Máte zájem se aktivně zapojit do řešení sociálních problémů a zjistit, jakým způsobem lze vytvářet příznivější životní podmínky pro ty, kteří to potřebují? Pokud ano, pak vás Katedra sociální pedagogiky PdF OU přijme s otevřenou náručí, neboť přispívat k rozvoji společnosti i každého jednotlivce je i našim cílem. Magisterské studium Sociální pedagogiky se zaměřuje především na resocializaci a reedukaci dětí, mládeže a dospělých. Náš pedagogický tým připravuje absolventy prostřednictvím zážitkového učení k tomu, aby byli schopni vést k pozitivnímu rozvoji především tzv. rizikové jedince a skupiny, kde je primárně zdrojem rizika nevhodné sociální prostředí. Studijní obor Sociální pedagogika v podmínkách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity má více než dvacetiletou tradici v přípravě neohrožených a schopných sociálních pedagogů. V průběhu studia budete mít možnost získat nejen odborné znalosti, ale především budete v neustálém kontaktu s praxí. Klademe totiž důraz jak na teoretické vědomosti, tak i na praktické dovednosti v oblasti pedagogického působení našich absolventů.

Sociální pedagogika

Program se zaměřuje především na oblast výchovy jako nástroje primární, sekundární i terciární prevence rizikového chování a rozvoje prosociálního chování dětí, mládeže a dospělých.

Co od vás očekáváme?

Pokud si pro své navazující studium zvolíte náš obor, očekáváme od vás, že k nám přijdete nejen dobře naladěni, ale i poučeni o sociální a (nebo) pedagogické problematice z předešlého studia bakalářského. Abychom měli o čem diskutovat a co rozvíjet. Velmi důležitým předpokladem pro profesní přípravu sociálního pedagoga je také vaše nadšení získávat nové informace a zkušenosti a skutečný zájem o problematiku ohrožených dětí a dospělých.

Co se naučíte?

 • Proniknete do tajů sociálních a psychických aspektů, jež na jedince působí v průběhu jeho vývoje.
 • Budete rozumět projevům dětí a mládeže ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, které ostatní lidi přivádí k šílenství.
 • Osvojíte si metody a postupy řešení pedagogických situací, vyplývajících ze speciálních potřeb dětí a mládeže.
 • A v neposlední řadě se naučíte, že k tomu, abyste porozuměli motivům a projevům druhých lidí a mohli na ně adekvátně reagovat, je potřeba dobře poznat sám sebe a neustále pracovat na vlastním seberozvoji.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se mohou uplatnit v praxi především jako pedagogičtí pracovníci (zejména vychovatelé) ve výchovných ústavech, dětských domovech se školou, střediscích výchovné péče, dětských domovech, školních družinách, střediscích volného času, krizových centrech, poradenských zařízeních, nízkoprahových zařízeních nebo také ve věznicích apod.

Naši absolventi nachází uplatnění i v terapeutických komunitách pro drogově závislé v probační a mediační službě nebo u policie. K okruhům uplatnění absolventů řadíme profese, které mají v náplni práce např.

 • životní pomoci v rodinách na sociální periferii ohrožených násilím v rodině, nízkým materiálním zabezpečením atd.,
 • řešení negativních jevů ve škole (porušování dětských práv a práv učitelů), záškoláctví, šikana atd.,
 • životní pomoc v souvislosti s náhradní rodinnou a institucionální výchovou (socializace po ukončení pobytu v ústavní péči, pomoc opuštěným dětem atd.),
 • pomoc při řešení problémů s minoritami, „dětmi ulice“, drogové závislosti atd.

Konkrétní pracovní pozice

Vychovatel
Probační a mediační úředník
Sociální pedagog

Přijímací řízení

20
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Sociální pedagogika: Sociální pedagogika nebo jiný příbuzný obor.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou testu ze znalostí z oboru. Minimální počet získaných bodů je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.