Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Speciální pedagogika

Studijní program
Speciální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
prezenční
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Ověřili jste si, že podpora osob se speciálními (vzdělávacími) potřebami je ta pravá oblast, které byste se chtěli v životě věnovat? Zvolte tedy navazující magisterské studium, které rozšiřuje a prohlubuje kompetence získané v rámci bakalářského studia. Orientuje se na schopnosti zvládnout aplikaci současných vědeckých poznatků do speciálně pedagogické praxe v souladu s posláním vysokoškolského studia. Studijní obor dále rozšiřuje odborné kompetence v oblastech metodologie oboru, komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod jako předpokladu pro účinnou intervenci u dětí/žáků/dospělých se speciálními (vzdělávacími) potřebami.

Speciální pedagogika – navazující magisterské studium

Ověřili jste si, že podpora osob se speciálními (vzdělávacími) potřebami je ta pravá oblast, které byste se chtěli v životě věnovat? Zvolte tedy navazující magisterské studium, které rozšiřuje a prohlubuje kompetence získané v rámci bakalářského studia.

Co od vás očekáváme?

Očekáváme bakalářské studium Speciální pedagogiky, popř. příbuzného oboru (Učitelství pro mateřské školy, Učitelství pro 1. stupeň základních škol). Podmínkou přijetí je úspěšné splnění přijímací zkoušky, která reflektuje znalosti v rozsahu bakalářského studia speciální pedagogiky (pedagogika, psychologie, speciální pedagogika, somatologie).

Co se naučíte?

Náplní navazujícího magisterského studia je rozšíření kompetencí v oblasti komunikačních technik, diagnostických a terapeutických metod, orientace v legislativních normách, které jsou podkladem pro podporu osob se speciálními (vzdělávacími) potřebami. Praktické dovednosti pro budoucí speciálně pedagogickou práci studenti získávají ve školách, ve školských poradenských zařízeních, střediscích výchovné péče, diagnostických ústavech, výchovných ústavech, dětských domovech.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi navazujícího magisterského programu najdou uplatnění v poradenských službách (školní poradenské pracoviště, školské poradenské zařízení) i v sociální sféře (pracovník rané péče).

Konkrétní pracovní pozice

Školní speciální pedagog;
speciální pedagog ve školském poradenském zařízení (pedagogicko-psychologická poradna, speciálně pedagogické centrum);
speciální pedagog v diagnostických a výchovných ústavech, střediscích výchovné péče, dětských domovech;
pedagog volného času;
pracovník rané péče.

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Speciální pedagogika: Speciální pedagogika, eventuálně příbuzné obory Učitelství pro MŠ nebo Učitelství pro 1. stupeň ZŠ.

Pokud uchazeč řádně neukončil nebo není v posledním roce studia studijního programu nebo oboru, který je příbuzný navazujícímu magisterskému programu nebo oboru, na který se hlásí, nesplňuje tuto podmínku pro přijetí. Příbuznost hodnotí zkušební komise na příslušné katedře. Není-li splněna podmínka příbuznosti programu/oboru, obdrží uchazeč 0 bodů.

Uchazeči budou konat přijímací zkouškuformou testu ze znalostí z oboru. Minimální počet získaných bodů je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.