Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Studijní program
Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
doktorské
Forma studia
prezenční
Délka studia
4 roky
Akademický titul
Ph.D.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 05. 2022

Studijní program v kostce

Doktorské studium Informační a komunikační technologie ve vzdělávání si klade za cíl připravit mladé badatele a vědce pro potřeby informatiky a informačních a komunikačních technologií, schopné nejenom samostatné tvůrčí práce, ale i kooperativně působit v oblasti vědy, výzkumu nebo vývoji, s dobrými předpoklady obor dále rozvíjet. Znalosti, dovednosti a kompetence, které získáte absolvováním předmětů doktorského studijního programu, jsou navrženy tak, aby odpovídaly poznatkům a metodám tvůrčí činnosti v oblasti Teoretické informatiky, Didaktiky informatiky, Digitálních a ICT technologii a eLearningu.Základem Vašeho studia je bádání, zkoumání, samostudium a další aktivity vedoucí k úspěšné obhajobě dizertační práce, která by měla přinést originální řešení Vašeho zkoumaného problému. Akcentuje se  samostatná práce, konzultace nejenom s Vašim školitelem, ale i s dalšími odborníky a znalci oboru. Neméně důležitou součásti Vašeho doktorského studia je i aktivní účast na mezinárodních konferencích, publikování v recenzovaných, českých i zahraničních časopisech a sbornících z konferencí a podílení se na přípravě odborně zaměřených seminářích a workshopech. Své dizertační záměry můžete realizovat prostřednictvím vědeckých projektů řešených na katedře.

Informační a komunikační technologie ve vzdělávání

Cílem studia je připravit mladé badatele a vědce pro potřeby informatiky a informačních a komunikačních technologií.

Co od vás očekáváme?

Doktorské studium je spjaté s řádně ukončeným studiem v magisterském studijním programu, nejlépe se zaměřením na informační a komunikační technologie ve vzdělávání, informatiku, učitelství pro základní školy a učitelství pro střední školy. Přijímací řízení je realizované přijímacím pohovorem, kde je ověřována úroveň Vašich vědomostí, Vaše znalost relevantní odborné literatury (včetně zahraniční), Vaše předpoklady pro získávání hlubších teoretických znalostí a pro samostatnou tvůrčí odbornou činnost. Součástí přijímacího pohovoru je i ověření Vašich znalostí některého cizího jazyka. K přijímacímu pohovoru předložíte:

  1. Vaši dosavadní odbornou a pedagogickou praxi a publikační činnost.
  2. Vstupní projekt, v němž jednak odůvodníte volbu Vaše specializace, jednak představíte návrh tématu Vaše zamýšlené disertační práce.

Co se naučíte?

Vaše dosavadní znalosti a dovednosti doplníte o podrobnější znalosti obsahu a metod některých disciplín z informatiky, zejména teoretických základů, a obohatíte Vaše poznatky o nové směry v oblasti pedagogiky a psychologie.

Osvojíte si metodologické základy pedagogického výzkumu tak, abyste mohli kvalitně navrhovat a vést vlastní výzkum.

Získáte přehled o používání informačních technologií ve výuce, o teoretických východiscích i praktických aplikacích u nás a v zahraničí, dokážete se lehce zorientovat v současných názorech na vzdělávání v informatice a v možnostech zavádění ICT do kurikulí všech vyučovacích předmětů.

Získáte znalosti a dovednosti v oblasti efektivního použití vybraných matematických metod, v oblasti projektování informačních systémů a při tvorbě výukových materiálů pro eLearning.

Kde a jak se uplatníte?

Doktorské studium Vás připraví na dráhu experta v oboru informační a komunikační technologie ve vzdělávání, resp. v oboru informatika. Můžete se uplatnit jako plně kvalifikovaní odborníci v oblasti aplikací ICT ve všech stupních vzdělávání, od preprimárního až po celoživotní.

Jako absolventi doktorského studijního programu můžete rozvíjet svůj výzkumný potenciál dál směrem k habilitačnímu řízení v oblasti informačních a komunikačních technologií, případně informatiky.

Konkrétní pracovní pozice

Pedagogové na fakultách připravující učitele informatických disciplín
Výzkumní nebo vývojoví pracovníci v oboru informatika a didaktika informatiky
Pracovníci státní správy školství, centrálních metodických a kurikulárních úřadů a ústavů
Vědečtí pracovníci věnující se informačním technologiím ve vzdělávání a v celoživotním učení

Specifika kombinované/distanční formy studia

Každý započatý akademický rok postupujete podle Vašeho tzv. Individuálního studijního plánu, který jste připravili ve spolupráci se školitelem. Každý ukončený akademický rok předkládáte Vaši tzv. Výroční zprávu o studiu, která detailně specifikuje splněné studijní úkoly.Účastníte se přednášek k Vašim předmětům, třech povinných disertačních seminářů, vystoupíte alespoň na dvou konferencích s recenzovaným sborníkem.Pravidelně konzultujete (minimálně jednou za 3 měsíce) řešení Vašeho disertačního záměru a postup ve studiu se školitelem.

Přijímací řízení

5
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit magisterský studijní program. Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči budou konat přijímací zkoušku formou výběrového řízení.

Minimum bodů pro vyhovění je 50.

Výběrové řízení

Řízení formou ohodnocení vyžádaných dokumentů a diskuse nad projektem návrhu disertační práce. Součástí může být zkouška z cizího jazyka formou pohovoru i ověření dalších znalostí v oboru. Detailnější informace jsou umístěny na webových stránkách kateder zajišťujících doktorské studijní programy.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.