Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Sociální pedagogika

Studijní program
Sociální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Máte zájem se aktivně zapojit do výchovy současných dětí a mládeže a stát se odborníkem na tento nelehký, ale zároveň tvůrčí proces? Pokud ano, pak vás Katedra sociální pedagogiky PdF OU přijme s otevřenou náručí.Bakalářské studium Sociální pedagogiky se zaměřuje především na oblast výchovy jako nástroje primární, sekundární i terciární prevence rizikového chování a rozvoje prosociálního chování dětí, mládeže a dospělých. Náš pedagogický tým připravuje absolventy prostřednictvím zážitkového učení k tomu, aby uměli v každém jedinci nalézt jeho silné stránky a efektivně je rozvinout.Studijní obor Sociální pedagogika v podmínkách Pedagogické fakulty Ostravské univerzity má více než dvacetiletou tradici v přípravě neohrožených a schopných sociálních pedagogů na poli aktivního výchovného působení. V průběhu studia budete mít možnost získat nejen odborné znalosti, ale především budete v neustálém kontaktu s praxí. Klademe totiž důraz jak na teoretické vědomosti, tak i na praktické dovednosti v oblasti pedagogického působení našich absolventů. Významnou součástí profesní přípravy sociálních pedagogů na naší katedře je osobnostní rozvoj každého studenta.

Sociální pedagogika

Program se zaměřuje především na oblast výchovy jako nástroje primární, sekundární i terciární prevence rizikového chování a rozvoje prosociálního chování dětí, mládeže a dospělých.

Co od vás očekáváme?

Pokud si pro své bakalářské studium zvolíte náš obor, neočekáváme od vás žádné speciální znalosti ani dovednosti, a to ani v oblasti cizího jazyka a matematiky. Co však určitě očekáváme, je vaše nadšení získávat nové informace a zkušenosti a skutečný zájem o problematiku výchovy jako záměrného působení na jedince s cílem harmonicky rozvinout jeho osobnost.

Co se naučíte?

Proniknete do tajů sociálních a psychických vlivů, které na jedince působí v průběhu jeho vývoje.

Budete rozumět projevům dětí, mládeže i dospělých z různých prostředí.

Osvojíte si výchovné metody a postupy směřující k pozitivnímu rozvoji osobnosti.

A v neposlední řadě se naučíte, že k tomu, abyste porozuměli chování druhých lidí a mohli na něj adekvátně reagovat, je potřeba dobře poznat sám sebe a neustále pracovat na vlastním seberozvoji.

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se mohou uplatnit v praxi především jako pedagogičtí pracovníci (zejména vychovatelé) ve výchovných ústavech, dětských domovech se školou, střediscích výchovné péče, dětských domovech, školních družinách, střediscích volného času, poradenských zařízeních, nízkoprahových zařízeních, azylových centrech apod. K okruhům jeho pedagogického působení patří:

 • pomoc při organizaci a realizaci mimoškolních akcí,
 • práce v oblasti profylaxe a oblast kompenzace a nápravy negativních vlivů na zdravé výchovné formování,
 • vytváření tzv. výchovného prostředí podněcujícího k prosociálnímu chování,
 • realizace zdravých volnočasových edukativně stimulačních aktivit především pro děti a mládež, která se ocitla na sociální periferii,
 • práce spojené se street workers atd.

Konkrétní pracovní pozice

Vychovatel
Sociální nebo pedagogický asistent
Asistent probační a mediační služby
Sociální pedagog

Specifika kombinované/distanční formy studia

Pokud již pracujete a máte zájem studovat obor Sociální pedagogika, nabízíme blokovou výuku v pátky jednou za čtrnáct dní. Budeme se těšit na odborné diskuse k tématům sociální pedagogiky.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou tesu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 40.

Test předpokladů ke studiu

 • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
 • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
 • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
 • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

 • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Mgr. Bc. Hana Kubíčková, Ph.D.
 • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
 • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
 • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.