Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Učitelství pro mateřské školy

Studijní program
Učitelství pro mateřské školy
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
prezenční
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Chcete se stát učitelkou mateřské školy? V bakalářském studiu Učitelství pro mateřské školy na Pedagogické fakultě Ostravské univerzitě si osvojíte potřebné vědomosti o vzdělávání, výchově a péči o dítě od dvou let do doby jeho nástupu do základního vzdělávání, pedagogické dovednosti pro práci s dítětem v předškolním věku, a také pro jednání s rodiči dětí. Studijní obor byl poprvé otevřen v akademickém roce 2002/2003. Studium trvá 3 roky, ukončíte jej obhajobou v průběhu studia připravené bakalářské práce a státní závěrečnou zkouškou. Obojí je zaměřeno k tomu, co budete celé 3 roky studovat a na co se studiem budete připravovat – k učitelství pro mateřské školy. Získáte titul bakalář, ve zkratce Bc., který si budete psát před jménem. Po ukončení studia obdržíte tzv. Diploma Suplement v češtině a v angličtině. Je dokladem o vašem nabytém vzdělání a můžete se jím prokazovat ve státech EU, kde se budete ucházet o místo učitelky mateřské školy Základem studia jsou „povinné předměty“, v nichž se teoreticky seznámíte se základy vědeckých, uměleckých, filosofických disciplín a „povinně volitelné předměty“, v nichž se můžete dále rozvíjet spíše podle svého zájmu. Zajímavé budou pro vás jistě různé druhy pedagogických praxí v různých typech a druzích mateřských škol. Vzdělávání ve studijním oboru Učitelství pro mateřské školy je přitažlivé svou multidisciplinaritou. Vaší mateřskou katedrou bude katedra preprimání a primární pedagogiky. Ve vašem studiu zajišťuje výuku disciplín vědních oborů pedagogiky preprimárního vzdělávání; filozofie výchovy; přírodovědného a společenskovědního základu studia; dramatické výchovy. V průběhu studia se setkáte s mnoha odborníky z různých oborů, kteří vám budou ve studiu nápomocni svými znalostmi, zkušenostmi.

Učitelství pro mateřské školy

V programu si osvojíte potřebné vědomosti o vzdělávání, výchově a péči o dítě od dvou let do doby jeho nástupu do základního vzdělávání, pedagogické dovednosti pro práci s dítětem v předškolním věku, a také pro jednání s rodiči dětí.

Co od vás očekáváme?

Učitelství pro mateřské školy je studiem kvalifikačním, proto neočekáváme od Vás žádné speciální předchozí znalosti či dovednosti, kromě znalostí středoškolských.

Co od vás ale očekáváme, je motivovanost pro studium tohoto oboru a pro spolupráci s dítětem předškolního věku v mateřské škole. Pokud budete motivováni ke studiu toho, co v budoucnu vidíte jako přitažlivé povolání, budete ve studiu zcela přirozeně úspěšní.

Co se naučíte?

Jako absolvent studijního programu Učitelství pro mateřské školy získáte odborné znalosti, dovednosti a způsobilosti. Jsou v povolání učitele mateřské školy, jehož náplní je vzdělávat dítě ve věku od dvou let do vstupu dítěte do povinného základního vzdělávání, potřebné.

Odborné znalosti si osvojíte především ze současné české i zahraniční pedagogiky a z její historie; z psychologie, a také z oblasti kulturní, sociální, filozofické, přírodovědné.

Na základě osvojené teorie pak dokážete vyhodnocovat vědomosti, dovednosti a zkušenosti dítěte; průběžně tvořit a dítěti nabízet aktivity, jimiž budete dítě dále vzdělávat; úspěšně zapojit dítě do aktivit a do společnosti ostatních dětí; poznat dítě nadané i dítě se zvýšenou potřebou individuální péče, kterou dokážete poskytnout; zajistit bezpečnost a hygienu dětí; účinně komunikovat s dětmi i s rodiči; odpovědně vyhodnocovat vlastní práci.

Za účelem vzdělávání dětí a v rozsahu svého nabytého vzdělání budete způsobilí řešit především pedagogické problémy spojené s dítětem; odpovědně zvažovat důsledky svého rozhodování na děti; pracovat v týmu; aktivně se dále vzdělávat, a také svou profesi reprezentovat chováním, jednáním i vystupováním.

Kde a jak se uplatníte?

Až se stanete absolventem studijního oboru Učitelství pro mateřské školy, uplatníte se jako učitel v různých subjektech - typech a druzích zařízení, a to státních, soukromých, charitativních, jež poskytují péči a vzdělávání dětem předškolního věku, především v mateřských školách.

Po nějaké době, když získáte zkušenosti se vzděláváním dítěte předškolního věku v mateřské škole, můžete být osloveni s nabídkou místa úředníka státní správy, jehož zaměření náplně práce tkví v podpoře, popř. zajišťování kvalitního vývoje a rozvoje dítěte v předškolním věku a v problematice veškerých subjektů pro tyto děti.

Po splnění dalších předepsaných náležitostí jako je délka praxe, funkční školení, se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa ředitelek a vedoucích učitelek mateřských škol, metodiků/ček v metodických a profesních sdruženích.

Po určité době praxe učitelky a ředitelky v mateřské škole se můžete hlásit do vypsaných konkurzů na místa pracovníka ČŠI.

Vaším zaměstnavatelem může být soukromá či právnická osoba.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka ve studijním programu trvá 3 roky. Každý rok je rozdělen na 2 semestry, které trvají každý zpravidla 13 týdnů.

V prezenční formě vzdělávání je určen týdenní rozvrh, v němž je na jeden předmět vymezen dvouhodinový vzdělávací blok.

V kombinované formě vzdělávání je v každém týdnu jeden den (např. každé úterý) vymezen pro kontaktní výuku, tedy pro přednášky, semináře či cvičení, kdy se s vyučujícím předmětu setkáváte face to face. Den se v průběhu semestru nemění. Vzdělávání začíná odpoledne od 14.10 hod končí v 19.05. Čas je rozdělen mezi dva tříhodinové výukové bloky, zpravidla věnované odlišným předmětům.

Po výuce v semestru je Vám období zpravidla 6 týdnů vymezeno na vykonání zápočtů a zkoušek. Zpravidla v tomto období také vykonáváte povinné pedagogické praxe.

I naše univerzita má období prázdnin, kdy si máte možnost od studijních povinností odpočinout.

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou tesu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 60.

Test předpokladů ke studiu

  • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
  • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
  • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
  • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.