Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Učitelství odborných předmětů

Studijní program
Učitelství odborných předmětů
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium navazuje na předchozí bakalářské studium Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání. Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele odborných předmětů, studijní program tak reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů - jejich uplatnění se primárně předpokládá na středních odborných školách a učilištích.

Učitelství odborných předmětů

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích. Studijní program reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů.

Co od vás očekáváme?

Příbuznost předchozího bakalářského studia – nejlépe studium Učitelství odborných předmětů (popř. Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání realizované na PdF OU) nebo jiné studium, jehož součástí byla jak pedagogicko-psychologická složka, tak oborová složka předmětů (v souladu se zvolenou oborovou specializací a obsahově adekvátní uvedeným složkám bakalářského studia). Dále vyžadujeme úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu (bakalářské studium). A samozřejmě chuť ke studiu.

Co se naučíte?

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele odborných předmětů v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Studijní program tak reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů. Budete připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu regulovaného povolání učitele.

Kde a jak se uplatníte?

Zejména na středních odborných školách a učilištích jako učitelé odborných předmětů.V průběhu studia získáte také vhodné kompetence pro případné uplatnění v průmyslu, obchodních firmách či státní správě.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích.

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí řádně ukončit kterýkoliv typ studijního programu (tedy studijní program bakalářský, magisterský, nebo doktorský). Dokladem prokazujícím splnění podmínky je vysokoškolský diplom. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého diplomu. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Podmínkou přijetí do navazujících magisterských programů a aprobací je ukončené bakalářské vzdělání ve vymezených programech (oborech):

Učitelství odborných předmětů: Učitelství odborných předmětů nebo jiné studium, jehož součástí byla jak pedagogicko-psychologická složka, tak oborová složka předmětů (v souladu se zvolenou oborovou specializací), obsahově adekvátní uvedeným složkám bakalářského studia.

Uchazeči budou konat přijímací zkouškuformou testu ze znalostí z oboru. Minimální počet získaných bodů je 40.

Test znalostí z oboru

Zkouška odborných znalostí v rozsahu výuky příslušného bakalářského oboru realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity, v případě mezifakultních kombinací pak s Přírodovědeckou a Filozofickou fakultou Ostravské univerzity.

Test nelze prominout a musejí ho vykonat všichni uchazeči o studium.

Detailnější informace k testům jsou umístěny na webových stránkách příslušných kateder Pedagogické fakulty OU v sekci přijímací řízení.

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.