Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Učitelství odborných předmětů

Studijní program
Učitelství odborných předmětů
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
navazující magisterské
Forma studia
kombinované
Délka studia
2 roky
Akademický titul
Mgr.
Přihláška od-do
15. 11. 2022 - 15. 03. 2023

Studijní program v kostce

Navazující magisterské studium navazuje na předchozí bakalářské studium Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání. Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele odborných předmětů, studijní program tak reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů - jejich uplatnění se primárně předpokládá na středních odborných školách a učilištích.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Učitelství odborných předmětů

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích. Studijní program reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů.

Co od vás očekáváme?

Příbuznost předchozího bakalářského studia – nejlépe studium Učitelství odborných předmětů (popř. Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání realizované na PdF OU) nebo jiné studium, jehož součástí byla jak pedagogicko-psychologická složka, tak oborová složka předmětů (v souladu se zvolenou oborovou specializací a obsahově adekvátní uvedeným složkám bakalářského studia). Dále vyžadujeme úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie vysokoškolského diplomu (bakalářské studium). A samozřejmě chuť ke studiu.

Co se naučíte?

Cílem studijního programu je připravit kvalifikované učitele odborných předmětů v souladu se zákonem o pedagogických pracovnících. Studijní program tak reflektuje potřeby středního odborného školství a řeší kvalifikaci učitelů odborných předmětů. Budete připraveni odpovídajícím způsobem k výkonu regulovaného povolání učitele.

Kde a jak se uplatníte?

Zejména na středních odborných školách a učilištích jako učitelé odborných předmětů.V průběhu studia získáte také vhodné kompetence pro případné uplatnění v průmyslu, obchodních firmách či státní správě.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel odborných předmětů na středních odborných školách a učilištích.

Přijímací řízení

25
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

  • ukončené studium alespoň bakalářského studijního programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání, nebo jiné studium, jehož součástí byla jak pedagogicko-psychologická složka, tak oborová složka předmětů (v souladu se zvolenou oborovou specializací), obsahově adekvátní uvedeným složkám bakalářského studia
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,44 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Přijímací zkouška probíhá formou Testu odborných znalostí v rozsahu výuky bakalářského programu Odborné předměty se zaměřením na vzdělávání realizovaného Pedagogickou fakultou Ostravské univerzity.

Test obsahuje 2/3 otázek z oblasti pedagogicko-psychologických disciplín (obecná pedagogika, obecná a vývojová psychologie, didaktika). Tato část ověřuje nutné vstupní předpoklady pro navazující magisterské studium. Třetinu otázek tvoří zvolené oborové zaměření (buď „Strojírenství a elektrotechnika“ nebo „Obchod a služby“), kde otázky cílí na ověření základních vstupních předpokladů pro studium v příslušném programu.

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 40

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce Ing. Svatopluk Slovák, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.