Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Speciální pedagogika

Studijní program
Speciální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2023 - 15. 03. 2024

Studijní program v kostce

Osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním tvoří přirozenou součást naší společnosti. Aby se v ní adekvátně uplatnily a mohly vést plnohodnotný život, potřebují podporu ze strany majoritní společnosti. Ne nadarmo se říká, že společnost je tak silná, jak silný je jeho nejslabší jedinec. Osoby s jakýmkoli typem odlišnosti (zdravotní, sociální, kulturní) potřebují ve svém vývoji podporu, kterou jim mohou poskytnout pouze empatičtí a odborně vybavení pracovníci. Pokud se rozhodnete studovat obor Speciální pedagogika, můžete to být právě Vy, kdo se vydáte na cestu směřující k uznání a podpoře odlišností mezi lidmi. Bakalářský studijní program Speciální pedagogika je zaměřen na rozvoj základních kompetencí pro výkon povolání speciálního pedagoga. Akademičtí pracovníci jsou připraveni předávat studentům nejen teoretické vědomosti, ale i sdílet poznatky ze speciálně pedagogické praxe.

Obsah zablokován / musíte udělit souhlas se zpracováním cookies

Speciální pedagogika

Osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním tvoří přirozenou součást naší společnosti. Aby se v ní adekvátně uplatnily a mohly vést plnohodnotný život, potřebují podporu ze strany majoritní společnosti. Ne nadarmo se říká, že společnost je tak silná, jak silný je jeho nejslabší jedinec.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium neočekáváme žádné nadstandardní znalosti z oblasti speciální pedagogiky. Samozřejmostí je však zájem o danou problematiku a osobnostní rozvoj. Pro výkon práce speciálního pedagoga jsou nezbytné osobnostní předpoklady jako např. empatie, tolerance, respekt, komunikativnost, flexibilita a schopnost improvizace v neočekávaných situacích.

Co se naučíte?

Absolvent studijního programu Speciální pedagogika bude schopen samostatně analyzovat vybrané speciálně pedagogické problémy a navrhovat rozhodnutí pro jejich řešení. Získá rovněž znalosti a dovednosti vedoucí k porozumění systému práce s dětmi, mládeží a dospělými osobami se speciálními (vzdělávacími) potřebami ve školách, v mimoškolních zařízeních i v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči. Dále získá kompetence odborně komunikovat se zainteresovanými subjekty (zákonní zástupci, státní, neziskové a další odborné instituce).

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se mohou uplatnit v praxi ve školských, zdravotnických i sociálních zařízeních jako pedagogové, vychovatelé, asistenti pedagoga či na různých pozicích v rámci neziskového sektoru.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel/ka v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
učitel/ka ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole;
učitel/ka v přípravné třídě;
asistent/ka pedagoga;
vychovatel/ka ve školách a  v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
pracovník v neziskových organizacích.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Kombinované studium klade důraz především na samostudium. Obsahuje prvky prezenčního a distančního (dálkového) studia, skládá se z kontaktní přímé výuky, praxí, samostudia, individuálních či skupinových konzultací s vyučujícími a ze samostatné individuální či skupinové práce studujících. Obsah prezenční a kombinované formy studia je totožný, stejně tak i nároky na výstupní znalosti a dovednosti studujících.

Přímá výuka probíhá formou blokové výuky 1x týdně (1. ročník v pátek, 2. a 3. ročník ve středu) od 14:10 do 19:00 hod. Studující jsou o termínech výukových setkání informováni před každým semestrem po finálním sestavení rozvrhů. Výuka probíhá zpravidla v budově Pedagogické fakulty OU na ul. Fr. Šrámka. Rozsah povinné účasti ve výuce vyplývá z popisu jednotlivých předmětů (tzv. sylabů). Samostudium je v každém předmětu studijního programu podpořeno e-learningovým kurzem v informačním systému moodle a dále jsou studentům k dispozici další studijní opory a distanční texty na Portálu OU. Součástí výuky jsou i praxe, které si studenti organizují sami. Garanti jednotlivých praxí doporučí studujícím zařízení, ve kterých má být praxe realizována. Vyučující jsou připraveni konzultovat se studujícími osobně či elektronicky (cestou e-mailů, MS Teams apod.).

Přijímací řízení

30
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce
Podmínky k přijetí
+

  • dosažené středoškolské vzdělání ukončené maturitní zkouškou
  • úspěšné vykonání přijímacích zkoušek

Podmínky přijetí ke studiu na Pedagogické fakultě OU soubor pdf 0,47 MB

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkoušky nelze prominout a musejí je vykonat všichni uchazeči o studium.

Okruhy k přijímací zkoušce
+

Test předpokladů ke studiu:

verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
logické myšlení

Minimum bodů pro vyhovění z testu: 60

Doporučená literatura k přijímací zkoušce
+

Není doporučena žádná přípravná literatura.

Vzor přijímací zkoušky
+

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234, +420 553 46 1235,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.