Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Speciální pedagogika

Studijní program
Speciální pedagogika
Fakulta
Pedagogická fakulta
Typ studia
bakalářské
Forma studia
kombinované
Délka studia
3 roky
Akademický titul
Bc.
Přihláška od-do
15. 11. 2021 - 15. 03. 2022

Studijní program v kostce

Osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním tvoří přirozenou součást naší společnosti. Aby se v ní adekvátně uplatnily a mohly vést plnohodnotný život, potřebují podporu ze strany majoritní společnosti. Ne nadarmo se říká, že společnost je tak silná, jak silný je jeho nejslabší jedinec. Osoby s jakýmkoli typem odlišnosti (zdravotní, sociální, kulturní) potřebují ve svém vývoji podporu, kterou jim mohou poskytnout pouze empatičtí a odborně vybavení pracovníci. Pokud se rozhodnete studovat obor Speciální pedagogika, můžete to být právě Vy, kdo se vydáte na cestu směřující k uznání a podpoře odlišností mezi lidmi. Bakalářský studijní program Speciální pedagogika je zaměřen na rozvoj základních kompetencí pro výkon povolání speciálního pedagoga. Akademičtí pracovníci jsou připraveni předávat studentům nejen teoretické vědomosti, ale i sdílet poznatky ze speciálně pedagogické praxe.

Speciální pedagogika

Osoby se zdravotním, sociálním nebo kulturním znevýhodněním tvoří přirozenou součást naší společnosti. Aby se v ní adekvátně uplatnily a mohly vést plnohodnotný život, potřebují podporu ze strany majoritní společnosti. Ne nadarmo se říká, že společnost je tak silná, jak silný je jeho nejslabší jedinec.

Co od vás očekáváme?

Od uchazečů o studium neočekáváme žádné nadstandardní znalosti z oblasti speciální pedagogiky. Samozřejmostí je však zájem o danou problematiku a osobnostní rozvoj. Pro výkon práce speciálního pedagoga jsou nezbytné osobnostní předpoklady jako např. empatie, tolerance, respekt, komunikativnost, flexibilita a schopnost improvizace v neočekávaných situacích.

Co se naučíte?

Absolvent studijního programu Speciální pedagogika bude schopen samostatně analyzovat vybrané speciálně pedagogické problémy a navrhovat rozhodnutí pro jejich řešení. Získá rovněž znalosti a dovednosti vedoucí k porozumění systému práce s dětmi, mládeží a dospělými osobami se speciálními (vzdělávacími) potřebami ve školách, v mimoškolních zařízeních i v zařízeních poskytujících zdravotní a sociální péči. Dále získá kompetence odborně komunikovat se zainteresovanými subjekty (zákonní zástupci, státní, neziskové a další odborné instituce).

Kde a jak se uplatníte?

Absolventi se mohou uplatnit v praxi ve školských, zdravotnických i sociálních zařízeních jako pedagogové, vychovatelé, asistenti pedagoga či na různých pozicích v rámci neziskového sektoru.

Konkrétní pracovní pozice

Učitel/ka v mateřské škole pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami;
učitel/ka ve třídě pro děti se speciálními vzdělávacími potřebami v běžné mateřské škole;
učitel/ka v přípravné třídě;
asistent/ka pedagoga;
vychovatel/ka ve školách a  v zařízeních pro výkon ústavní a ochranné výchovy;
pracovník v neziskových organizacích.

Specifika kombinované/distanční formy studia

Výuka v kombinované formě probíhá zpravidla 1x týdně (pátek nebo středa) v blocích od 14.00 hod. do 19.00 hod. Stejně jako u prezenčního studia se  jedná o teoretickou i praktickou výuku. Studentům jsou standardně poskytovány adekvátní studijní materiály.

Přijímací řízení

15
Předpokládaný počet přijatých uchazečů v letošním roce


e-přihláška

Podmínky k přijetí
+

Každý uchazeč musí dosáhnout středního vzdělání s maturitní zkouškou. Dokladem prokazující splnění podmínky je vysvědčení o maturitní zkoušce. Uchazeči jsou povinni před vydáním rozhodnutí o přijetí ke studiu doložit ověřenou kopii svého vysvědčení o maturitní zkoušce. Tuto kopii dokladu předávají uchazeči u zápisu do studia, bez požadovaného dokladu nebudou do studia zapsáni.

Uchazeči konají písemnou přijímací zkoušku formou tesu předpokladů ke studiu organizovaných Pedagogickou fakultou OU. Minimální počet získaných bodů z testu je 60.

Test předpokladů ke studiu

  • elektronický test (na počítači) v délce 45 minut, má 3 samostatné části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
  • neobsahuje žádná odborná témata ve vazbě na konkrétní program a obor
  • uchazeč test koná jen jednou, bez ohledu na počet přihlášených programů (bakalářských a magisterský); výsledek je započítán uchazečům do všech přihlášených programů
  • otázky v testu mají podle obtížnosti rozdílné bodové ohodnocení

Detailnější informace k testu

Možnost prominutí přijímací zkoušky
+

Přijímací zkouška nemůže být prominuta.

Organizace přijímacího řízení
+

Pracoviště zajišťující vaše studium

Kontakty

  • Více informací o obsahu studijního programu vám podá jeho pedagogický poradce PaedDr. Renata Kovářová, Ph.D.
  • Obecné dotazy ke studiu a k přijímacímu řízení vám zodpoví na Studijním oddělení.
  • Dotazy uchazečů se specifickými potřebami (například zdravotním postižením) zodpoví naše Centrum Pyramida.
  • Potřebujete poradit, co dále byste mohli studovat nebo pro co máte největší vlohy? Obraťte se na naše Poradenské centrum.

Informace pro studenty se specifickými potřebami

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.

Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.