Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Technická výchova se zaměřením na vzdělávání - minor
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra technické a pracovní výchovy
Anotace:Obecné cíle SP Technická výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MAIOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru technická výchova a základy pedagogických a psychologických disciplín tak, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi, zejména pro činnost asistenta pedagoga, vychovatele či pedagoga volného času, příp. pro uplatnění v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru technická výchova.

Cílem studijního programu je tedy poskytnout studentovi příležitost:
- především získat odborné znalosti a dovednosti vztahující se k oboru technická výchova (prostřednictvím oborově-vědních disciplín, které tvoří jádro celého SP);
- získat základní přehled o problematice výchovy a vzdělávání a rozvíjení osobnosti z pedagogického i psychologického hlediska (prostřednictvím pedagogických a psychologických disciplín);
- získat sociálně-komunikativní a obecně-pedagogické kompetence a základní diagnosticko- intervenční kompetence (prostřednictvím pedagogicko-psychologických disciplín a asistentské praxe);
- rozvíjet schopnost studentů komunikovat profesionálně ve svém oboru v mezinárodním prostředí mateřské univerzity i v zahraničí (prostřednictvím předmětů zaměřených na cizí jazyky a studijní pobyt/ pracovní stáž v zahraniční instituci).


Obecné cíle SP Technická výchova se zaměřením na vzdělávání podle studijního plánu MINOR spadají do dvou oblastí:
1. Umožnit studentovi osvojit si důkladné základy oboru technická výchova, aby mohl pokračovat v navazujícím magisterském studiu. V kombinaci s dalším oborem minor představuje první stupeň pregraduální přípravy vedoucí k získání učitelské kvalifikace pro 2. st. ZŠ.
2. Vybavit absolventa kompetencemi pro případné uplatnění v praxi v profesích vyžadujících bakalářskou úroveň vzdělání v oboru technická výchova.
Profil absolventa:Absolvent učitelského bakalářského programu Technická výchova disponuje odbornými znalostmi pojmů, technologických principů v oblasti techniky a jejího praktického využití v životě člověka. Tyto kompetence odpovídají požadavkům škol a institucí, které zajišťují výuku vzdělávací oblasti Člověk a svět práce, předmět Praktické činnosti a technických oborů na středních odborných učilištích. Absolvent dokáže organizovat, plánovat a realizovat výuku technických předmětů s důrazem na BOZP, rozvoj praktických dovedností a praktickou aplikaci znalostí. Je schopen didakticky transformovat odborné technické pojmy a principy do výuky základních škol a středních odborných učilišť. Zpracovávat a integrovat poznatky z ostatních přírodovědných oborů zejména fyziky, chemie, elektrotechniky a dalších oborů.
Absolvent oboru získá kompetence vybírat a zpracovávat vhodná technologická témata v oblastech určených RVP s přidanou hodnotou aktuálních technologických inovací a místních podmínek.
Dokáže organizovat vlastní praktickou tvořivou práci žáků a zná možnosti a limity praktických a technologických možností manuální a mentální práce žáků. Absolvent disponuje znalostmi z oblasti psychologie a pedagogických disciplín, umí sestavovat učební plány, stanovovat cíle výuky a zná problematiku taxace a diagnostiky znalostí.
Tyto znalosti dokáže aplikovat do výuky v systému Rámcových vzdělávacích programů a inovovat obsahy vzdělání dle aktuálního stupně poznání, paradigmatu vědy, trhu práce a společensko?ekonomických faktorů.
Výuka je koncipována tak, aby absolvent oboru dokázal své znalosti využít v rámci volnočasových aktivit a popularizačních programů pro mládež.

Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: v případě konání: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: v případě konání:
logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.