Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání - maior
Typ studia:bakalářské
Forma studia:prezenční
Titul:Bc.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:3 roky
Maximální délka studia:5 let
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií
Anotace:Bakalářský studijní obor Informační a komunikační technologie je koncipován jako dvouoborový neučitelský pedagogický obor, který směřuje především k přípravě tzv. akademického bakaláře, tj. se zaměřením ke studiu v navazujících magisterských programech. Předpokládá se, že absolvent bude připraven zejména k navazujícímu studiu Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ nebo oboru příbuzného. Zároveň je studijní obor koncipován tak, aby absolvent byl schopen aplikovat nabyté teoretické znalosti v reálné školské praxi.
Studijní obor Informační a komunikační technologie se zaměřením na vzdělávání je jednou ze základních složek kurikula studijního programu Specializace v pedagogice. Kurikulum tvoří 5 základních složek: jádrem je studium dvou vybraných oborů, dále studium pedagogicko-psychologických disciplín a předmětů všeobecného základu (Filozofie výchovy, Vzdělávací technologie) a pedagogické praxe. Důraz je kladen na studium oborů; pedagogické a psychologické disciplíny jsou koncipovány se záměrem poskytnout studentům základní vhled do problematiky výchovy a vzdělávání.
Profil absolventa:Odborné znalosti:
Absolvent/ka studijního programu
- prokazuje základní znalosti v oblasti informatiky, ICT a digitální gramotnosti,
- prokazuje znalosti základních algoritmů a algoritmických přístupů, orientuje se v základních principech programování,
- prokazuje znalost architektury počítačů, operačních systémů a správy počítačových sítí,
- orientuje se v multimediálních digitálních prostředcích a technologiích se zaměřením na digitální technologie využitelné v učitelské praxi,
- zná koncepty návrhu a principy tvorby webových aplikací a správy webu,
- orientuje se v informačních systémech a zná principy jejich správy,
- orientuje se v informačních systémech pro školy a školská zařízení,
- zná pravidla informační a počítačové bezpečnosti

Odborné dovednosti:
Absolvent dokáže
- řešit praktické problémy z oblastí informatika a informační a komunikační technologie s využitím získaných odborných znalostí
- využívat ICT nástroje v kontextu vzdělávání
- vyhledat a aplikovat řešení zadaného úkolu z oblasti využití nástrojů ICT
- pracovat s moderními digitálními a multimediálními prostředky a technologiemi
- spravovat menší softwarové a hardwarové systémy a sítě
- vytvářet a spravovat webové stránky školy nebo obdobné organizace
- spravovat školní informační systémy
- na základě rámcově vymezeného zadání samostatně navrhnout a realizovat díla menšího rozsahu (softwarové a hardwarového charakteru) s využitím známých a ověřených postupů a technologií
- vytvářet pomocí ICT nástrojů vzdělávací obsah v různých formách dle rámcového zadání

Obecné způsobilosti:
Absolvent oboru ICT se zaměřením na vzdělávání
- umí bezpečně a zodpovědně využívat ICT v různých kontextech a k různým účelům
- umí samostatně využívat ICT ke shromažďování, analyzování, kritickému hodnocení a dalšímu použití informace
- umí přijímat nové podněty a kriticky je posuzovat s ohledem na rychlý vývoj technologií, na jejich význam pro jednotlivce a vliv na společnost
- umí samostatně a odpovědně řídit a koordinovat postup integrace ICT ve vzdělávání
- umí vyhledat, doporučit a argumentovat vhodnost použití nalezeného postupu odborníkům i laikům v oblasti ICT
- umí samostatně získávat a využívat své odborné znalosti, dovednosti a obecné způsobilosti z odborné literatury a dalších informačních zdrojů (vědeckých i praktických) vztahujících se k oboru informatika a informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Odborné znalosti, odborné dovednosti a obecné způsobilosti související s ped-psychologickou složkou přípravy jsou primárně zaměřeny na rozvíjení obecně-pedagogické oblasti, sociálně-komunikační oblasti a diagnosticko-intervenční oblasti. Podrobně je profil absolventa v těchto dimenzích rozepsán v externím dokumentu s názvem Profil absolventa ped- psychologické složky SP.

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:Bez přijímací zkoušky. V případě velkého zájmu o studium bude realizován test obecných studijních předpokladů - elektronický test na počítači.
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání: 3 části: logické myšlení, verbální myšlení, kulturně-společenský přehled
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:v případě konání: přijímací zkoušku fakulta nepromíjí
Doporučená literatura: Není doporučena žádná speciální přípravná literatura.
Vzorový test: v případě konání: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání: 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: v případě konání: úspěšné vykonání přijímacího testu a dodání ověřené kopie maturitního vysvědčení
Okruhy pro přijímací řízení: v případě konání:
logické myšlení
verbální myšlení
kulturně-společenský přehled
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.