Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

zpět

Název:Učitelství informačních a komunikačních technologií pro 2. stupeň ZŠ
Typ studia:navazující
Forma studia:prezenční
Titul:Mgr.
Jazyk výuky:CZ
Standardní délka studia:2 roky
Maximální délka studia:4 roky
Studijní plán:
Fakulta:Pedagogická fakulta
Katedra:Katedra informačních a komunikačních technologií
Anotace:Studijní obor Učitelství ICT pro 2. stupeň ZŠ v prezenční formě je koncipován jako jednooborový navazující magisterský obor, který připravuje kvalifikované učitele primárně pro výchovně vzdělávací činnost učitele na 2. stupni základní školy. Absolvent mající dostatečné penzum vědomostí z oblasti algoritmizace, programování, databází, multimédií a mediální výchovy (získané předchozím Bc studiem), disponuje dovednostmi, jež mu umožní, po absolvování tohoto navazujícího studijního oboru tvořeného z převážné části didaktikou ICT a mediální výchovy a aplikací ICT do vzdělávání, vyučovat a efektivně využívat ICT při výuce informačních a komunikačních technologií na 2. stupni ZŠ. Těžiště kurikula je v pedagogických a psychologických disciplínách, oborových didaktikách a praxi. Pedagogické a psychologické předměty jsou koncipovány tak, aby umožnily studentům proniknout do hloubky v jednotlivých disciplínách a zároveň vytvářely vzájemné vazby. Značný prostor je věnován pedagogickým praxím. Zároveň se prohlubuje a graduje oborově-vědní základ získaný v předcházejícím studiu. Opomenuta není taktéž oblast metodologie pedagogického výzkumu, ve které studenti získají základní přehled o výzkumné práci. Právě tato oblast ve spojení s předměty orientovanými do oblasti ICT a zároveň pedagogicko-psychologické problematiky předurčuje vhodné uchazeče pokračovat v PhD studijním oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání. Studium navazujícího magisterského oboru je určeno především pro absolventy pedagogických bakalářských studijních programů Specializace v pedagogice, konkrétně Bc oborů zaměřených na ICT ve vzdělávání. Je určen pro uchazeče (učitele), kteří si tímto studiem rozšiřují svou vystudovanou učitelství kvalifikaci případně pro uchazeče, kteří absolutoriem získají kompetence pro vykonání funkce koordinátorů ICT případně vzdělavatelů i mimo školská zařízení.
Profil absolventa:

Přijímací řízení:
Elektronická přihláška: E-přihláška bude otevřena po zahájení lhůty pro podání přihlášek ke studiu v akreditovaném studijním programu, nebo po udělení akreditace studijnímu programu v rámci institucionální akreditace OU.
Výsledky přijímacího řízení:výsledky přijímacího řízení uchazečů
Forma přijímací zkoušky:bez přijímací zkoušky, v případě velkého zájmu o studium se bude konat formou písemného testu na počítači
Obsah přijímací zkoušky: v případě konání pokrývá rozsah výuky bakalářského oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání
Kritéria přijímací zkoušky: v případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu
Prominutí přijímací zkoušky:V případě konání přijímací zkoušku fakulta nepromíjí.
Doporučená literatura: literatura doporučená k přípravě na SZZ z bakalářského oboru
Vzorový test: ukázka vzorového testu
Termíny přijímacích zkoušek:v případě konání 11.-20. května 2019
Požadavky pro přijetí: V případě konání úspěšné vykonání přijímacího testu formou elektronického testu na počítači. Při přijetí ke studiu dodání ověřené kopie bakalářského diplomu.

Určení příbuznosti oborů jako podmínka pro přijetí ke studiu do navazujících magisterských oborů
Okruhy pro přijímací řízení: obsahy vzdělávání v předmětech bakalářského oboru Informační a komunikační technologie ve vzdělávání, realizovaného Pedagogickou fakultou OU
Organizace přijímacího řízení: informace o organizaci přijímacího řízení
Další informace:Fakulta si vyhrazuje právo v případě, že v přijímacím řízení vyhoví méně než 20 uchazečů, obor neotevřít.

Studijní programy uskutečňované Ostravskou univerzitou jsou dostupné i pro osoby se zdravotním postižením, pokud v informacích ke konkrétnímu studijnímu programu není uvedeno jinak. Máte-li, jako uchazeč se specifickými potřebami, jakékoli dotazy týkající se přístupnosti jednotlivých studijních programů, obraťte se na Centrum Pyramida OU.
email: ;
telefon: +420 553 46 1234,
mobil: +420 733 784 095.
Jako uchazeč bez specifických potřeb kontaktujte se svým dotazem studijní oddělení fakulty.