Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Doporučená literatura

zpět

Název programu / oboru: Speciální pedagogika

Lechta, V. Diagnostika narušenej komunikačnej schopnosti. Martin : Osveta, 1995.
Lejska, M. Foniatrie pro speciální pedagogy. Brno : Paido, 2000.
Zezulková, E. Logopedická prevence. Ostrava : Ostravská univerzita, 2006.
Zezulková, E. Logopedická prevence v předškolním věku. Ostrava : Ostravská univerzita, 2008.
Lechta, V. Logopedické repetitorium. Bratislava: SPN, 1990.
Sovák, M. Logopedie. Praha : SPN, 1981.
Klenková, J. Logopedie. Praha : Grada, 2006. ISBN 80-247-1110-9.
Lechta, V. Symptomatické poruchy řeči u dětí. Praha : Portál, 2002. ISBN 80-7178-572-5.
Švarcová, I. Mentální retardace. Praha:Portál., 2006. ISBN 80-7367-060-7.
Kysučan, J. Psychopedie. Olomouc : UP, 1990.
VAlenta, M., Muller, O. Psychopedie - teoretické základy a metodika. Praha : Parta, 2003. ISBN 80-7320-039-2.
Franiok, P., Kysučan J. Psychopedie-speciální pedagogika mentálně retardovaných. Ostrava, 2002.
Franiok, P. Vzdělávání osob s mentálním postižením. Ostrava, 2008. ISBN 80-7368-274-5.
Šimíčková-Čížková, J. Kompendium sociální a pedagogické psychologie. Ostrava: OU, 2004.
Šimíčková-Čížková, J. Osobnost a její rozvoj. Ostrava: OU, 2008.
Šimíčková-Čížková, J. Poznávání duševního života člověka (3.vyd.). Olomouc : UP, 2001. ISBN 80-244-0329-3.
Svoboda, J.: Praxe učitelů základních škol v prevenci nežádoucích sociálně patologických jevů. Ostrava: OU, 2005.
Šimíčková-Čížková, J.: Přehled sociální psychologie. Olomouc : PdF UP, 2001.
Říčan, P. Psychologie osobnosti. Obor v pohybu. Praha: Grada, 2007.
Říčan, P. Psychologie: příručka pro studenty. Praha: Portál, 2005.
Plháková, A. Učebnice obecné psychologie. Praha: Academia, 2004.
Základy obecné a vývojové psychologie pro učitele primárního vzdělávání