Nabízené studijní programy a obory pro přijímací řízení

Okruhy pro přijímací řízení

zpět

Název programu / oboru: Společný základ pro učitelství pro 2. stupeň ZŠ

 1. Pedagogika jako věda.
 2. Interakce a komunikace ve výuce.
 3. Sociální prostředí jako faktor rozvoje člověka.
 4. Osobnost žáka a pedagogická diagnostika.
 5. Filozofie výchovy, její předmět a pojetí, hlavní filozofické směry z historického i současného hlediska.
 6. Mravní výchova a kázeň v edukaci.
 7. Cíle výchovy a cíle výuky.
 8. Strategie výuky.
 9. Výchova v rodině.
 10. Základy pedagogiky volného času.
 11. Předmět psychologie a metody získávání psychologických poznatků.
 12. Duševní výkonnost člověka. Přehled poznávacích procesů a jejich charakteristika.
 13. Význam paměti a myšlení v poznávání skutečnosti, řeč.
 14. Psychické stavy, emocionalita a temperament.
 15. Motivace lidského chování - potřeby, zájmy, postoje, hodnoty.
 16. Psychologické pojetí osobnosti, geneze osobnosti, typologie osobnosti. Osobnost v pojetí jednotlivých psychologických směrů. Struktura a dynamika osobnosti.
 17. Psychologická podstata charakteru.
 18. Socializace osobnosti. Jedinec v sociální skupině. Mezilidská komunikace.
 19. Sociální kognice, sociální postoje, mýty a předsudky.
 20. Role učitele a role žáka.