Projekty

V kůži osoby s handicapem

S člověkem, který má nějaké postižení se můžeme setkávat denně. Jaké to ale ve skutečnosti je, žít s handicapem? Jak člověk s těžkým zrakovým postižením pozná barvu svého oblečení nebo jak si uvaří čaj? Jak se domluví člověk s postižením, když neslyší nebo nemluví? Jak může člověk na invalidním vozíku třeba lyžovat nebo hrát rugby?

II. slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium

Dne 1. října 2021 proběhlo již v pořadí druhé slovensko-české virtuální mezinárodní odborné sympozium k aktuálním otázkám současného školství.

Sborník z IX. odborné vědecké konference s mezinárodní účastí „Inovativní přístupy v edukaci osob se speciálními potřebami“

Sborník obsahující příspěvky prezentované v rámci konference pořádané Katedrou speciální pedagogiky ve spolupráci s Uniwersytet Ślasky Katowice s cílem reflektovat vybrané aktuální otázky principů deklarovaných v současných kurikulárních a dalších dokumentech podporujících zvyšování kvality života osob se zdravotním postižením, žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Možnosti podpory osob s autismem a osob s kombinovaným postižením v rámci Moravskoslezského kraje (SGS03/PdF/2019)

Hlavním cílem společného projektu byla analýza procesů poskytování podpory osobám s poruchou autistického spektra v Moravskoslezském kraji. Koncepčně byl projekt členěn do čtyř tematicky zaměřených oblastí reflektujících etapy života člověka se zdravotním postižením.

Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství (SGS1/PdF/2016)

Hlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků byla analýza procesů inkluzivního vzdělávání v kontextu proměn českého školství a faktorů ovlivňujících inkluzi i samotný systém podpory žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření.

Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SGS1/PdF/2015)

Hlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků byla analýza vzdělávacích strategií užívaných ve výchovně-vzdělávacím procesu vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Zpráva o projektu OP VVV vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji

Projektovým záměrem bylo přispět k řešení problému vytvořením podmínek pro vzájemné učení pedagogů - učitelů s rozdílnými zkušenostmi.