Možnosti podpory osob s autismem a osob s kombinovaným postižením v rámci Moravskoslezského kraje (SGS03/PdF/2019)

Řešitel PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Problematika začleňování osob se zdravotním postižením do společnosti se v prostředí České republiky vyznačuje mnohými specifiky. V posledních letech jsme se zařadili mezi státy, které si uvědomují odpovědnost za odstraňování bariér bránících lidem se zdravotním postižením v plnohodnotné účasti na životě společnosti. V Moravskoslezském kraji je kladen důraz na koncepční řešení problematiky aktivního začleňování občanů se zdravotním postižením, současně s jejich rovnoprávnou a aktivní účastí v tomto dění.

Hlavním cílem společného projektu byla analýza procesů poskytování podpory osobám s poruchou autistického spektra v Moravskoslezském kraji. Koncepčně byl projekt členěn do čtyř tematicky zaměřených oblastí reflektujících etapy života člověka se zdravotním postižením.

V rámci jednotlivých kvantitativně i kvalitativně orientovaných šetřeních byly analyzovány oblasti služeb rané péče, vzdělávání, oblast profesní přípravy v návaznosti na budoucí uplatnění na pracovním trhu, navazující sociální služby. Poslední sledovanou oblastí byly tzv. podpůrné skupiny a jejich role v životě rodiny dítěte se zdravotním postižením.

Společný projekt studentů a akademických pracovníků si kladl za cíl na základě poznatků získaných z výzkumných šetření přispět k realizaci nových trendů v komplexní podpoře o osob s poruchou autistického spektra a osob s kombinovaným postižením, a tím i k lepší a tolik potřebné informovanosti laické i odborné veřejnosti.

Výstup projektu – publikace 1: STÁHNOUT V PDF
Výstup projektu – publikace 2.: STÁHNOUT V PDF


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2021