Inkluzivní vzdělávání v kontextu proměn českého školství (SGS1/PdF/2016)

Řešitel PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Hlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků byla analýza procesů inkluzivního vzdělávání v kontextu proměn českého školství a faktorů ovlivňujících inkluzi i samotný systém podpory žáků s různou mírou potřeby podpůrných opatření.

Koncepčně byl projekt rozčleněn do čtyř tematicky zaměřených oblastí. První dílčí výzkumná oblast byla zaměřena na Inkluzivní vzdělávání v základní škole se zaměřením na žáky s mentálním postižením a poruchami autistického spektra a jejím hlavním cílem bylo analyzovat připravenost škol hlavního vzdělávacího proudu a jejich pedagogických pracovníků na inkluzivní vzdělávání žáků s mentálním postižením a poruchami autistického spektra. Druhá oblast byla zaměřena na inkluzivní vzdělávání v základní škole se zaměřením na žáky s narušenou komunikační schopností, kde ve třech, na sebe navazujících výzkumných šetřeních, byly analyzovány anamnestické údaje dětí s odkladem školní docházky. Třetí zkoumanou oblastí bylo inkluzivní vzdělávání v základní škole se zaměřením na žáky s projevy problémového chování, rizikového chování a poruchy chování. Poslední, čtvrtá oblast, se zabývala inkluzivním vzděláváním v základní škole se zaměřením na implementaci podpůrných opatření.

Publikované výstupy projektu otevírají palčivé otázky týkající se inkluzivního vzdělávání s cílem předložit závěry získané v rámci jednotlivých výzkumných šetření a tím podněcovat a vést diskuzi na toto aktuální téma.

Výstup projektu - publikace: STÁHNOUT V PDF


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2021