Vzdělávací strategie v edukaci vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SGS1/PdF/2015)

Řešitel PhDr. Petr Adamus, Ph.D.

Hlavním záměrem řešení společného projektu studentů a akademických pracovníků byla analýza vzdělávacích strategií užívaných ve výchovně-vzdělávacím procesu vybraných skupin žáků se speciálními vzdělávacími potřebami.

Koncepčně byl projekt rozčleněn do čtyř tematicky zaměřených oblastí. První dílčí výzkumná oblast byla zaměřena na moderní informační technologie a jejich vyžití při edukaci žáků v základní škole speciální, druhá oblast na procesy porozumění čtenému textu zaměřeném na literární zkušenost ve vztahu k vybraným cílovým skupinám žáků. Třetí zkoumanou oblastí byly kompetence pedagogů základních škol k edukaci žáků, včetně žáků s potřebou podpůrných opatření a poslední a čtvrtá, poslední část, se zabývala analýzou podmínek vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami ve vybraných oblastech.

Realizovaný výzkumný projekt poukázal na potřebu změny praxe na školách v rámci inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Poznatky získané z tohoto výzkumného projektu byly využity v pregraduální a postgraduální přípravě učitelů pro inkluzivní vzdělávání v základní škole.

Výstup projektu - publikace: STÁHNOUT V PDF


Zveřejněno / aktualizováno: 07. 07. 2021