Zpráva o projektu OP VVV vytvoření sítě inkluzivních škol v Moravskoslezském a Zlínském kraji

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání
Výzva: 02_16_037 Podpora žáků se zdravotním postižením I

Registrační číslo: CZ.02.3.62/0.0/0.0/16_037/0003971

Odborný řešitel: doc. PaedDr. Petr Franiok, Ph.D.
Spoluřešitelé: členové katedry speciální pedagogiky, pedagogičtí pracovníci v centrech kolegiální podpory, lektoři, metodici

Doba řešení: 1. listopadu 2017 – 31. prosince 2020 (včetně prodloužení)
Výše dotace: cca 13 mil. Kč
Poskytovatel: MŠMT

Projektovým záměrem bylo přispět k řešení problému vytvořením podmínek pro vzájemné učení pedagogů - učitelů s rozdílnými zkušenostmi. Projektový záměr přispěl k naplnění strategie podpůrných opatření pro plnohodnotné vzdělávání v souladu s Akčním plánem inkluzivního vzdělávání na léta 2016–2020 a Úmluvou o právech osob se zdravotním postižením. Cílem osvětových aktivit v rámci zasíťovaných škol bylo zpřístupnit myšlenku inkluzivního vzdělávání širší veřejnosti. Aktivity byly zacíleny na překonání bariér na straně širší veřejnosti (zejména zákonných zástupců žáků základních škol, širší veřejnosti v místě konání osvětové akce), které tvoří překážku pro přijetí konceptu inkluze, posílení prosociálního chování k žákům se speciálními vzdělávacími potřebami. Uvedené podmínky jsou vnímány jako nezbytné pro efektivní proces inkluzivního vzdělávání v prostředí běžných ZŠ, podporu profesionální připravenosti tzv. zasíťovaných učitelů ZŠ, podporu připravenosti dalších učitelů v uvedených školách. Cílem všech těchto aktivit bylo narušit bariéru a předsudky, které brání plnému přijetí inkluzivního vzdělávání v českém školství.

Hlavní cíl projektu byl splněn již příspěvkem k řešení problému s vytvořením podmínek pro vzájemné učení pedagogů s rozdílnými zkušenostmi. Projekt tak naplňoval strategie realizace podpůrných opatření pro plnohodnotné vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Splněním klíčových aktivit projektu bude dosaženo také jistého synergického efektu, který se projeví v dalších letech - zvýšení kvality inkluzivního vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami v  základních školách Moravskoslezského a Zlínského kraje.


Zveřejněno / aktualizováno: 02. 07. 2021