Hlavní zaměření výzkumné činnosti KCD

Vědecko-výzkumná činnost katedry českého jazyka a literatury s didaktikou směřuje dlouhodobě do oblasti výzkumu jazyka a literatury, kde se soustřeďuje na široce pojaté zkoumání současných proměn českého jazyka a jejich reflexe ve výuce na základních školách, výzkum faktorů ovlivňujících stav čtenářství a úroveň čtenářské gramotnosti žáků základních škol, mj. v souvislosti s žánrovými a tematickými proměnami současné literatury pro děti a mládež. Obě tyto základní oblasti byly v roce 2017 zařazeny mezi perspektivní směry výzkumu PdF OU pod názvem Čeština v edukaci, čtenářství a čtenářská gramotnost, resp. v roce 2018 pod zkráceným názvem Čeština v edukaci.

Mezi hlavní směry výzkumu patří:

  • výzkum týkající se fenoménu spisovnosti, který bezprostředně souvisí s výchovou jazykových odborníků v oblasti vzdělávání, zejména perspektivních učitelů-češtinářů, protože na ZŠ i v Rámcovém vzdělávacím programu se zvýrazňuje právě spisovná čeština, která prochází zřetelnými proměnami, s nimiž by příští učitelé měli být zasvěceně seznámeni;
  • výzkum aktuálních proměn a rozšiřování české slovní zásoby, včetně aktuálních vývojových tendencí, zejména internacionalizace, a to i v kontextu mezinárodním, resp. srovnávacím;
  • kultura mluvených projevů řečových profesionálů a lingvistických aspektů mluvené komunikace včetně komunikace školské a rodinné;
  • výzkum čtenářství dětí školního věku a formování čtenářské gramotnosti žáků ZŠ, sledování aspektů školního prostředí, u nichž lze předpokládat výraznější vliv na zkvalitňování žákovské čtenářské dovednosti;
  • interpretace textů v literární výchově na základní škole a hodnocení čítanek jako specifického typu učebnic;
  • využití eyetrackingu ve výzkumu úrovně porozumění textu u žáků základních škol;
  • hodnoty v oblasti literatury z pohledu kritiky i z pohledu čtenářů, včetně didaktického potenciálu pro pracovníky působící v oblasti vzdělávání;
  • zkoumání intermediálních vztahů mezi literaturou, hudbou a filmem;
  • výzkum v rámci tématu braku a kýče v literární tvorbě pro děti;
  • výzkum témat souvisejících s hrdiny literárních děl – např. dívčí hrdinka, dospívající hrdina v současné dystopii apod.

V roce 2022 se členové KCD podílejí na řešení následujících projektů:


Zveřejněno / aktualizováno: 13. 04. 2022