Zahraniční kontakty KCD

KCD spolupracuje s následujícími zahraničními institucemi:

 • Institut für Slawistik, Universität Wien (Rakousko)
 • Instytut Slawistyki Zachodniej i Południowej, Wydział Polonistyki, Uniwersytet Warszawski (Polsko)
 • Instytut Filologii Słowiańskiej, Wydział Filologiczny, Uniwersytet Wrocławski (Polsko)
 • Katedra slovenského jazyka a komunikácie, Filozofická fakulta, Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica (Slovensko)
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa, Nitra (Slovensko)
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry, Pedagogická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave (Slovakia)
 • Katedra komunikačnej a literárnej výchovy, Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita (Slovensko)
 • Inštitút slovakistických, mediálních a knižničných štúdií, Filozofická fakulta, Prešovská univerzita (Slovensko)
 • Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta Katolíckej univerzity, Ružomberok (Slovensko)

Ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou se katedra již více než 10 let zapojuje do mezinárodních projektů na podporu rozvoje vzdělávání a kulturních kontaktů AKTION. Tyto projekty ve svých periodických realizacích představují vynikající platformu pro česko-rakouskou spolupráci v podobě pravidelných setkání studentů a pedagogů bohemistiky ze tří univerzit – Institutu slavistiky Vídeňské univerzity, Pedagogické fakulty Ostravské univerzity a Univerzity v Ústí nad Labem (v minulých letech Filozofické fakulty Univerzity Karlovy). Stěžejní aktivity těchto projektů se soustřeďují na výukovou činnost, workshopy a přednášky účastníků zabývající se tématy české didaktiky v kontextu, praktickými didaktickými tématy ve výuce českého a německého jazyka, aplikace nových médií v české didaktice, češtiny jako jazyka mateřského a cizího atd.

Mezinárodní spolupráce katedry ve výzkumu se soustřeďuje na projekty v rámci Visegrádského fondu – Ortoepie západoslovanských jazyků (2019–2022) ve spolupráci s Varšavskou univerzitou a Univerzitou Konštantína Filozofa v Nitře a projekty výzkumných mobilit Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy – Reflexe češtiny a širší české povědomí u vídeňských Čechů (ve spolupráci s Vídeňskou univerzitou, Rakousko, 2020–2022) a Analýza specifických nedostatků v českých komunikátech polských uživatelů češtiny (ve spolupráci s Univerzitou ve Wroclawi, Polsko, 2020-2022).

Pro zahraniční studenty katedra v současné době nabízí 5 kurzů:

 • Kapitoly z českého jazyka, literatury pro děti a mládež a české kultury;
 • Česká výslovnost – praktická cvičení pro cizince 1 a 2;
 • Cizojazyčné lexikální výpůjčky v českém jazyce;
 • Česká slovotvorba a slovní zásoba.

Zveřejněno / aktualizováno: 21. 12. 2021


Zahraniční hosté katedry

Seznam zahraničních hostů katedry českého jazyka a literatury s didaktikou PdF OU.