Celoživotní vzdělávání

     
   
     

Celoživotní vzdělávání KCD - obecné informace

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ČESKÉHO JAZYKA – způsobilost k výuce na 2. stupni ZŠ
Studium podle § 6 odst. 1 písm. a) vyhlášky č. 317/2005 Sb. je určeno kvalifikovaným učitelům 1. stupni ZŠ k získání způsobilosti vyučovat na jiném stupni školy. Cílem rozšiřujícího studijního oboru je připravit absolventy pro výuku českého jazyka a literatury na 2. stupni základních škol, vybavit je potřebnými odbornými a oborově didaktickými kompetencemi tak, aby mohli realizovat výuku ve shodě s požadavky stěžejních vzdělávacích dokumentů (RVP ZV a ŠVP). Vzhledem k návaznosti na 1. st. ZŠ je zdůrazněna obecná didaktika pro 2. st. ZŠ. Studenti získají během studia potřebnou lingvistickou, literárněvědnou a oborově didaktickou odbornost, budou seznámeni se současným stavem jazyka, jeho vývojovými tendencemi, budou schopni orientovat se ve vývoji světové literatury, v jednotlivých etapách vývoje české literatury pro dospělé i dětské příjemce, v didaktické přípravě bude vytvořen prostor pro seznámení s novými pohledy na výuku mateřštiny založenou na komunikativních principech a kladoucí důraz na rozvíjení čtenářské gramotnost i na soustavnou práci s jazykovým materiálem, s texty rozmanité povahy, zvláště s texty uměleckými.

Studium k rozšíření odborné kvalifikace zaměřené na výuku ČESKÉHO JAZYKA– způsobilost k výuce dalšího předmětu na 2. stupni ZŠ
Cílem rozšiřujícího studijního oboru je připravit absolventy pro výuku českého jazyka a literatury na 2. stupni základních škol, vybavit je potřebnými odbornými a oborově didaktickými kompetencemi tak, aby mohli realizovat výuku ve shodě s požadavky stěžejních vzdělávacích dokumentů (RVP ZV a ŠVP). Studenti získají během studia potřebnou lingvistickou, literárněvědnou a oborově didaktickou odbornost, budou seznámeni se současným stavem jazyka, jeho vývojovými tendencemi, budou schopni orientovat se ve vývoji světové literatury, v jednotlivých etapách vývoje české literatury pro dospělé i dětské příjemce, v didaktické přípravě bude vytvořen prostor pro seznámení s novými pohledy na výuku mateřštiny založenou na komunikativních principech a kladoucí důraz na rozvíjení čtenářské gramotnost i na soustavnou práci s jazykovým materiálem, s texty rozmanité povahy, zvláště s texty uměleckými.

U3V – Kalokagathia II
V hudební části zimního semestru je program zaměřen na proces tzv. popularizace. Zaměříme se tedy na tzv. populární hudbu, na její znaky, projevy a žánry. Předmětem přednáškové části bloku bude poslechově-diskusní sonda do této problematiky založená na poslechové práci s konkrétními hudebními ukázkami, v seminárním bloku budeme aktivně pracovat prostřednictvím pěveckých, rytmických a pohybových aktivit s hudbou jakožto „živým a živoucím“ – obecně známým, oblíbeným a proslulým materiálem, který je přístupný nejširší veřejnosti.
Literární část programu se zabývá propojením literárního textu, hudby a filmu. Dozvíte se zajímavosti o jménech jeskyní ČR a seznámíte se s armádní mluvou na misi v Afghánistánu. V této literární části se také zaměříme na rozvoj obrazotvornosti a zájmu o svět v rámci tzv. Dílny psaní.
Program letního semestru je zaměřen na praktické pohybové činnosti, individuálně přizpůsobené účastníkům programu. V rámci praktické výuky si posluchači aktivně vyzkouší různé pohybové aktivity, které jsou vhodné pro udržení tělesné zdatnosti. Budeme také pokračovat v oblíbených relaxačních a meditačních technikách.