Podpora společenství praxe jako nástroj rozvoje klíčových kompetencí

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Registrační číslo: CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_011/0000660
Řešitel: Ostravská univerzita

Finanční dotace:

Celková výše dotace: 16 046 266,56 Kč
Dotace poskytnutá EU: 13 639 326,58 Kč
Dotace ze státního rozpočtu ČR: 1 604 626,66 Kč
Vlastní zdroje OU: 802 313,33 Kč

Termíny:

Datum zahájení realizace projektu: 1. listopadu 2016
Datum ukončení realizace projektu: 31. října 2019
Poskytovatel: Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Kontakty:

Řešitel: prof. PhDr. Josef Malach, CSc.
projektový manažer: Kateřina Pobořilová, DiS.
finanční manažer: Ing. Vendula Jančálková
Odborný garant KA2 (oblast speciální pedagogiky): PhDr. Petr Adamus, Ph.D.
Odborný garant KA2 (oblast obecné didaktiky): Mgr. Iva Červenková, Ph.D.
Odborný garant KA2 (oblast psychologie): doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D., PhDr. Radim Badošek, Ph.D.
Odborný garant KA3 (oblast didaktiky předškolního vzdělávání): doc. PaedDr. Radmila Burkovičová, Ph.D.
Odborný garant KA3 (oblast čtenářské pregramotnosti): Mgr. Pavlína Kuldanová, Ph.D.
Odborný garant KA 4 (oblast čtenářské gramotnosti): doc. PhDr. Ivana Gejgušová, Ph.D.
Odborný garant KA 4 (oblast matematické gramotnosti): RNDr. Radek Krpec, Ph.D.
Odborný garant KA 4 (oblast informační gramotnosti): Mgr. Bc. Libor Klubal, Ph.D.
Odborný garant KA5 (oblast soc. a obč. kompetence pro I. st. ZŠ): Mgr. Ondřej Šimik, PhD.
Odborný garant KA5 (oblast soc. a obč. kompetence pro II. st. ZŠ): doc. PhDr. Denisa Labischová, PhD.
Odborný garant KA6 (oblast Člověk a příroda): RNDr. Petra Konečná, Ph.D.
Odborný garant KA7 (Klíčové kompetence): Mgr. Milan Chmura, Ph.D.

Popis projektu:

Cíle projektu jsou navrženy v návaznosti na definovaný problém a identifikaci jeho příčin. Jako klíčové cíle projektu tedy předkladatelé navrhují:

 1. Vytvoření funkčních sítí škol jako partnerů společenství praxí, které sdílejí své zkušenosti, diskutují aktuální problémy a navrhují jejich řešení. V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:
  • Posílení vzájemné spolupráce škol zapojených do projektu při předávání zkušeností i nových poznatků
  • Posílení spolupráce škol se zapojenými fakultami připravujícími učitele představující zprostředkovatele nejnovějších trendů v oblasti vzdělávání na jedné straně a zároveň školy, které v roli budoucích zaměstnavatelů mají své požadavky na budoucí pedagogické pracovníky.
 2. Vytvoření funkčních podpůrných opatření v rámci partnerských sítí směřujících k posilování pedagogických (oborově didaktických) kompetencí učitelů prostřednictvím sdílení příkladů dobré praxe a odborných konzultací. V rámci tohoto cíle budou aktivity směřovat především k:
  • Rozvoji dovedností v oblasti užívání nových forem a metod výuky.
  • Rozvoj dovedností v oblasti reflexe vlastní výukové činnosti a na základě toho dovednost plánovat a realizovat rozvoj vzdělávacích aktivit.
  • Prostřednictvím výzkumných metod analyzovat kurikula a navrhovat jejich doplnění či změny.
  • Rozvoj dovedností v oblasti práce s heterogenní skupinou.

Aktivity projektu:

KA1 – Řízení projektu

KA2 – Spolupráce oborových didaktiků s katedrami zabývajícími se psychologií, obecnou didaktikou, psychodidaktikou a speciální pedagogikou

KA3 – Zvýšení kvality předškolního vzdělávání, včetně usnadnění přechodu dětí na ZŠ prostřednictvím podpory společenství praxí na UPOL, OU a JČU soustředěného na matematickou a čtenářskou pregramotnost a didaktiku předškolního vzdělávání

KA4 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím podpory společenství praxí na UPOL, JČU a OU soustředěných na matematické, čtenářské a informační gramotnosti

KA5 - Zlepšení kvality vzdělávání a výsledků žáků v klíčových kompetencích prostřednictvím podpory společenství praxe na UPOL a OU pro sociální a občanské kompetence v ZŠ a SŠ napříč předměty

KA6 - Podpora společenství praxe na UPOL a OU pro vzdělávací oblast Člověk a příroda

KA7 - Hodnotící nástroj pro měření klíčových kompetencí

logolink


Zveřejněno / aktualizováno: 04. 12. 2020