Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Alena Petrová


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 420, budova SA
funkce:garant studijního programu Učitelství pro SŠ
obor činnosti:obecná psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2692
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • VŠ studium 1971 – 76 odborná psychologie na FF UP v Olomouci
 • 1979 získání titulu PhDr. na FF UP v Olomouci
 • 1995 získání titulu Ph.D. na FF UP v Olomouci
 • 2007 habilitace v oboru psychologie na FF UP v Olomouci

Vybrané profesní aktivity

 • Výuka obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti aj.
 • Školitelka a examinátorka v DSP na UP v Olomouci.
 • Členka oborové rady Klinické psychologie na FF UP.
 • Psychologicko – poradenská činnost v rámci Vysokoškolské poradny (od 1994 do 2015) a v rámci soukromé poradny (od 1991- do 2016), hypnoterapie, poradenská činnost pro rodiče a děti MŠ UP a Klubu předškoláků (2012-2015).
 • Recenzent odborných publikací, článků a projektů.
 • Autorka studijních opor (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie aj.)

Vědecko – výzkumné zaměření

 • oblast subjektivního prožívání smyslu života, problematika psychologie existence,
 • zvládání zátěžových situací (u dětí a mládeže),
 • oblast sebepojetí,
 • využití dětské kresby jako diagnostické pomůcky,
 • školní zralost a připravenost dítěte k zahájení školní docházky.

Grantová činnost

 • Výzkum psychického a somatického stavu dětí a mládeže v ČR, celostátní výzkumný projekt, dílčí úkol: „Některé osobnostní charakteristiky ve vztahu ke zvládání zátěžových situací“, 2000 – 2006, (MŠMT ČR; č. 41601026), člen řešitelského týmu.
 • Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro MŠ, 2005-2007 (Grantový výzkumný projekt z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu, reg. č. CZ.O4.1.03./3.2.15.1/0039), člen řešitelského týmu: expert pedagogicko-psychologického modulu.
 • Pedagogicko – psychologické aspekty připravenosti dětí k zahájení školní docházky. Spoluřešitelka projektu Studentské grantové soutěže reg. č. PdF 2011 042 (hl. řešitelka L. Útlá, DSP oboru Pedagogika).
 • Spolupráce na projetu GA ČR (č. 406/09/0177) Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením (hl. řešitel Doc. J. Michalík).
 • Účast v projektu ÚSPV Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou (reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0257).
 • Spoluúčast v projektu CCV Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji (č. CZ.1.07./1.3.45/01.0024)
 • Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU, reg. č. 406/09/0206, 2009- 2012,GA ČR (garant za psychologický tým). Prezentace průběžných výsledků grantového projektu v USA (vyžádaný příspěvek: PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL MATURITY , konference GERA v Savannah, říjen 2011).
 • Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy (ROZVOŠ). CZ.1.07/1.3.00/48.0036. ESF. Realizace seminářů a workshopů.
 • Inovace propedeutických disciplín pro obory se speciální pedagogikou. CZ.1.07/2.2.00/15.0257 - autor kurikula a studijní opory Obecná psychologie.
 • Společenské aspekty inkluze v základním vzdělávání v kontextu mezinárodního výzkumu. Výzkumný projekt byl realizovaný s finanční podporou Centra pro vědu a výzkum na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2014-2015). Členka řešitelského týmu projektu PdF UP (hl. řešitelé prof. L. Ludíková a  doc. E. Šmelová).

Absolvované kurzy a výcviky

 • Diagnostika dětské kresby (Psychoservis Bratislava)
 • Ostrov rodiny (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Relaxační techniky (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Racionálně emotivní terapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Neurolingvistické programování I., II. (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Ericksonovská hypnoterapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Základy Rogersovské terapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Základy logoterapie a logodiagnostické metody (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Existenciální analýza I, II (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • „Začít spolu“ II. (Open Society, o.p.s., Praha- Klánovice)
 • Tělová zkušenost I, II (Seminář péče o duši, Brno)
 • Sokratovský rozhovor (Seminář péče o duši, Brno)
 • Kurzy Hypnoterapie I., II., III. (Česká psychoterapeutická společnost a Psychiatrická společnost ČLS J. E. Turkyně, Kroměříž) a Kazuistický seminář České psychiatrické společnosti (aktivní účast – supervize kazuistik)


Online Application as a Tool for Pedagogical Diagnostics in Preschool Education
Eva Šmelová, Dominika Provázková Stolinská, Pavlína Částková, Alena Petrová, Irena Plevová, Jan Kubrický ... další autoři
Rok: 2020, Journal of Technology and Information Education
článek v odborném periodiku

Prožívaná smysluplnost v kontextu osobnostních rysů budoucích učitelů
Miroslava Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2020, Československá psychologie
článek v odborném periodiku

Strategies of University Students in Coping with Mental Stress
Alena Petrová, Martin Věch
Rok: 2020
stať ve sborníku

Ethical Aspects of the Teacher-Student Relationship
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2019
stať ve sborníku

EXPERIENCING THE MEANING IN LIFE BY TEACHERS AND STUDENTS IN THE FIELD OF EDUCATION
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2019
stať ve sborníku

PROFESSIONAL READINESS OF ELEMENTARY SCHOOL TEACHERS IN ADDRESSING AND PREVENTING RISK BEHAVIOR
Eva Urbanovská, Alena Petrová
Rok: 2019, Social Pathology and Prevention
článek v odborném periodiku

THE RISKS OF INTERNET USE BY CHILDREN AND THE YOUTH
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2019
stať ve sborníku

Adaptace a adaptabilita
Alena Petrová
Rok: 2018, Grada
kapitola v odborné knize

Budoucí učitelé a jejich smysl v životě
M. Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a jeho prevence
E. Urbanovská, Alena Petrová, M. Kolaříková
Rok: 2018
stať ve sborníku

Smysl v životě budoucích pedagogů, Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole
M. Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2018
stať ve sborníku

Vybrané kapitoly z obecné psychologie
Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Vybrané kapitoly z vývojové psychologie
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2018
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Genderové role a dělba práce v české rodině
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2017
stať ve sborníku

Genderové role a dělba práce v české rodině
Mgr. Michaela Pugnerová, Ph.D., Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji II. Psychologické aspekty.
M. Kolaříková, Alena Petrová, E. Urbanovská
Rok: 2017, Slezská univerzita v Opavě
odborná kniha

Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research
Eva Šmelová, Eva Souralová, Alena Petrová, et al
Rok: 2017, Univerzita Palackého Olomouc
odborná kniha

Společenské aspekty inkluze
Eva Šmelová, Eva Souralová, Alena Petrová, a kol.
Rok: 2017, Univerzita Palackého Olomouc
odborná kniha

The Religious Dimension of the Sense of Life
M Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2017
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Význam institucionální edukace v seniorském věku
B. Tallová, Alena Petrová
Rok: 2017, Andragogika, čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých
článek v odborném periodiku

Current opinions of Czech teachers about the inclusive form of education
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků
Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2016
stať ve sborníku

The Teacher as a Significant Part of Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Libuše Ludíková, Alena Petrová, Eva Souralová
Rok: 2016, Universal Journal of Educational Research
článek v odborném periodiku

Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc
Irena Plevová, M. Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2016
prezentace (kongresy, sympózia, konference, workshopy)

Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc
Irena Plevová, M. Jirásková, Alena Petrová
Rok: 2016
stať ve sborníku

Contribution of Educational Activities to Seniors Attending the University of the Third Age at Palacky University in Olomouc
B Tallová, Alena Petrová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Inclusive education in the conditions of Czech schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Inclusive education in the conditions of Czech schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová, Libuše Ludíková, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Meaningfulness of Life for Seniors Participating in Institutional Education
B Tallová, Alena Petrová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Selected results of an analysis of opinions of Czech and Slovenian parents of elementary school children in the context of inclusive education
E Šmelová, Alena Petrová, L Ludíková
Rok: 2015
stať ve sborníku

Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková, Irena Plevová, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková, Irena Plevová, Eva Souralová
Rok: 2015
stať ve sborníku

Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole
Alena Petrová, Irena Plevová, P Dařílek
Rok: 2014
stať ve sborníku

Vozmožnosti art-těrapii v rabotě s roditěljami dětěj s ograničennymi vozmožnostjami zdorov'ja
M Valenta, M Lečbych, J Michalík, Alena Petrová, J Slavík
Rok: 2014, -
článek v odborném periodiku

Bildungsungleichheit und Gerechtigkeit
E Šmelová, Alena Petrová, E Souralová
Rok: 2013
stať ve sborníku

Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů
Alena Petrová, Irena Plevová, Lucie Křeménková, M Pugnerová, P Dařílek
Rok: 2013, Magister
článek v odborném periodiku

Vybrané kapitoly z psychologie osobnosti
Alena Petrová
Rok: 2013, Gevak
odborná kniha

Adaptabilita a sociabilita
Alena Petrová
Rok: 2012, Grada Publishing
kapitola v odborné knize

Adaptabilita a sociabilita
Alena Petrová
Rok: 2012, Portál
kapitola v odborné knize

Obecná psychologie
Irena Plevová, Alena Petrová
Rok: 2012, UP
odborná kniha

Pre-school education in the context of curriculum
Eva Šmelová, Alena Petrová, E Souralová, Irena Plevová, L Ludíková, P Dařílek, Lucie Křeménková, M Pugnerová ... další autoři
Rok: 2012, Univerzita Palackého v Olomouci
odborná kniha

Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula
E Šmelová, Alena Petrová, E Souralová, et al.
Rok: 2012, UP
odborná kniha

Research of Basic Variables of School Maturity in the Czech Republic and some EU Countries
Alena Petrová, P Dařílek, Irena Plevová, Lucie Křeménková, M Pugnerová
Rok: 2012
stať ve sborníku

Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit experimentálně zaměřených na zvýšení kvality života osob pečujících
Alena Petrová
Rok: 2011, VUP
kapitola v odborné knize

Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic''s conditions
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2011
stať ve sborníku

PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL MATURITY
Alena Petrová
Rok: 2011
působení v zahraničí

Psychologické aspekty školní připravenosti
Alena Petrová, Irena Plevová, P Dařílek, M Pugnerová, Lucie Křeménková
Rok: 2011, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
kapitola v odborné knize

SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL
Irena Plevová, Alena Petrová, E Šmelová
Rok: 2011
stať ve sborníku

Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžším zdravotním postižením
M Valenta, J Michalík, Alena Petrová, J Slavík, M Lečbych
Rok: 2011, -
článek v odborném periodiku

Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy
Eva Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2010
stať ve sborníku

Přehled vývojové psychologie
Jitka Šimíčková-Čížková, Ivana Binarová, Kamila Holásková, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2010
učební texty, skripta, výukové programy, příručky

Use of pedagogical - psychological diagnosis efore the child?s schoul admission - pedagogical and psychological aspekt of children?s maturity for school as bases of research plan
E Šmelová, Alena Petrová, Irena Plevová
Rok: 2010, In: Buletin STIINTIFIC STUDII SI CERCETARI, Seria Invatamant Primar si Prescolar Anul IV nr. 2/2010.Editura Universitatii din Pitesti
článek v odborném periodiku

Selected Results Of An Analysis Of Opinions Of Czech And Slovenian Parents Of Elementary School Pupils In The Context Of Inclusive Education
Eva Šmelová, Alena Petrová, Libuše Ludíková
Rok: , Turkish Online Journal of Educational Technology
článek v odborném periodiku

Nenalezen žádný záznam.

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamů

Zobrazit více záznamůZkratkaNázev předmětu
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
BOPPOObecná psychologie a psychol. osobnosti
BSZ3SZZ- Psychologie dítěte předškol. věku
BVPSVývojová psychologie
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
GENDEHry a manipulace v mezilidských vztazích
KO1VPVybrané kapitoly z ob. a výv.psychologie
KSZZSSZZ - Psychologie
MSSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
PO1SPZáklady psychologie osobnosti
PSYR1Vývojová psychologie
SPVSVývojová psychologie
SURPSAplikovaná psychologie
WURPSAplikovaná psychologie
XOPSYObecná psychologie
XPSYDPsychologie dospělých
1PDAMZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
1PEPSPedagogická psychologie
1ZPDMZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
1ZPEPPedagogická psychologie
11PDAZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
11PEPPedagogická psychologie
11ZPDZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
11ZPPPedagogická psychologie
2PSPPedagogická psychologie
2SZKSSZZ - Psychologie
2VSZZSZZ - Výchova ke zdraví
22SPPedagogická psychologie
3PSPJPrevence soc.-patol. jevů ve škole
3SZKSSZZ - Základy psychologie
3VSZZSZZ - Výchova ke zdraví
4OVPSObecná a vývojová psychologie
44OVPObecná a vývojová psychologie
5V1SVývojová psychologie
55V1SVývojová psychologie
6BOPSObecná psychologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
6BVPSVývojová psychologie
6KOVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
6OBECÚvod do obecné psychologie
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PATDPsychopatologie u dětí a dospělých
6PRESPrevence závislostí a rizikového chování
6PRSKPsychologická problematika školní praxe
6PSOSPsychologie osobnosti
6PSVYVývojová psychologie
6SZZCSZZ - Psychologie
6SZZYSZZ - Základy psychologie
6VSOCSpeciální kapitoly ze soc. psychologie
66ATDPsychopatologie u dětí a dospělých
66BHJObhajoba bakalářské práce
66OBPObecná psychologie
66OPSObecná psychologie
66OVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
66PSDPsychologie dospělých
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RESPrevence závislostí a rizikového chování
66RSKPsychologická problematika školní praxe
66SOPSociální psychologie
66SVYVývojová psychologie
66SZCSZZ - Psychologie
66SZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
7APPSAplikovaná psychologie
7APSYSZZ - Psychologie
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7ESYZPsychologie zdraví
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PDI1Didaktika psychologie 1
7PDI2Didaktika psychologie 2
7PEPSVybrané kapitoly z pedagog. psychologie
7PSPAPsychopatologie
7PSYZPsychologie zdraví
7PSZDPsychologie zdraví
7PZN2Psychologie zdraví a nemoci
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZPSSZZ Aplikovaná psychologie
7SZZSZZ - Výchova ke zdraví s didaktikou
7SZZYSZZ - Učitelství psychologie pro SŠ
77BHJObhajoba diplomové práce
77EPSVybrané kapitoly z pedagog. psychologie
77PPSAplikovaná psychologie
77PP1Psychologie pro předškolní pedagogiku 1
77PSYSZZ - Psychologie
77SKPSeminář k diplomové práci
77SPAPsychopatologie
77SYZPsychologie zdraví
77SZPSZZ Aplikovaná psychologie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
8VP1SVývojová psychologie
88BHJObhajoba diplomové práce
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88V1SVývojová psychologie
9DKPZVybrané kapitoly z psychologie zdraví
9DPAEPsychologické aspekty edukace
99PAEPsychologické aspekty edukace


AutorNázev práceTypRok
Del Favero BarbaraProblematika výskytu kyberšikany u žáků druhého stupně základních školdiplomová 2020 
Heczková SoňaPsychologické aspekty inkluzivního vzdělávánídiplomová 2020 
Ovesný AlešProblematika závislostí u adolescentů a primární prevence v Moravskoslezském krajidiplomová 2020 
Věch MartinStrategie studentů při zvládání psychicky náročných situacídiplomová 2020 
Balasová KateřinaVybrané psychologické aspekty školní zátěže u žáků na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Dinžíková VeronikaKyberšikana u žáků základní školydiplomová 2019 
Hrčkuláková DenisaPostoje učitelů a rodičů k inkluzivnímu vzdělávánídiplomová 2019 
Vavřínová JolanaRizikové chování žáků na 2. stupni základních škol.diplomová 2019 
Kulovaná MarkétaTemperament žáka v kontextu jeho úspěšnosti ve školediplomová 2017 
Ostárková EsterKresba jako diagnostická pomůcka pro práci učitelky v mateřské školebakalářská  
Surovcová KarolínaPřipravenost dítěte k zahájení povinné školní docházkybakalářská  
Remeňová IsabelaVýskyt a možné příčiny agresivních projevů klientů hmotné nouze z pohledu zaměstnanců ÚPbakalářská 2020 
Tannertová LenkaNěkteré aspekty stresu u učitelek v mateřské školebakalářská 2020 
Zastková KarolínaNěkteré psychologické aspekty profilu osobnosti klientek fitness centrabakalářská 2020 
Bláhová ZuzanaVývojové charakteristiky v oblasti poznávacích procesů u dítěte předškolního věkubakalářská 2019 
Krátká TerezaDětská kresba jako diagnostický prostředek u dítěte předškolního věkubakalářská 2019 
Kratochvílová ZuzanaŠkolní třída jako sociální prostředí pro děti předškolního věkubakalářská 2019 
Mazáková MarieCharakteristika volného času u dospívajících v kontextu vybraných socializačních činitelůbakalářská 2019 
Del Favero BarbaraPostoje učitelů základních škol k žákům s jednotlivými typy postižení v rámci inkluzivního vzděláváníbakalářská 2018 
Dudová NicolePsychologické aspekty rizik při používání internetubakalářská 2018 
Honusková NikolaCitlivost na stres ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám.bakalářská 2018 
Věch MartinSvůj život prožívat, nebo jen strpět?bakalářská 2018 
Oszeldová AndreaUčitelé a inkluzivní vzdělávání v podmínkách českých škol.bakalářská 2017 


Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro střední školy
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
instagram
twitter
rss
social hub