Ostravská univerzita používá na svých webových stránkách soubory cookies i další analytické nástroje. Rozumím

OU > O univerzitě > Struktura univerzity > Fakulty a ústavy > Pedagogická fakulta

Alena Petrová

Základní

Životopis

Publikační činnost

Výuka

Vedené závěrečné práce

Projekty a granty


titul, jméno, příjmení:doc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
místnost, podlaží, budova: SA 420, budova SA
funkce:
obor činnosti:obecná psychologie, vývojová psychologie, pedagogická psychologie, sociální psychologie
katedra / středisko (fakulta): Katedra pedagogické a školní psychologie (Pedagogická fakulta)
telefon, mobil: 553 46 2692
e-mail:
osobní WWW stránka:

Vzdělání

 • VŠ studium 1971 – 76 odborná psychologie na FF UP v Olomouci
 • 1979 získání titulu PhDr. na FF UP v Olomouci
 • 1995 získání titulu Ph.D. na FF UP v Olomouci
 • 2007 habilitace v oboru psychologie na FF UP v Olomouci

Vybrané profesní aktivity

 • Výuka obecné psychologie, vývojové psychologie, psychologie osobnosti aj.
 • Školitelka a examinátorka v DSP na UP v Olomouci.
 • Členka oborové rady Klinické psychologie na FF UP.
 • Psychologicko – poradenská činnost v rámci Vysokoškolské poradny (od 1994 do 2015) a v rámci soukromé poradny (od 1991- do 2016), hypnoterapie, poradenská činnost pro rodiče a děti MŠ UP a Klubu předškoláků (2012-2015).
 • Recenzent odborných publikací, článků a projektů.
 • Autorka studijních opor (obecná psychologie, psychologie osobnosti, vývojová psychologie aj.)

Vědecko – výzkumné zaměření

 • oblast subjektivního prožívání smyslu života, problematika psychologie existence,
 • zvládání zátěžových situací (u dětí a mládeže),
 • oblast sebepojetí,
 • využití dětské kresby jako diagnostické pomůcky,
 • školní zralost a připravenost dítěte k zahájení školní docházky.

Grantová činnost

 • Výzkum psychického a somatického stavu dětí a mládeže v ČR, celostátní výzkumný projekt, dílčí úkol: „Některé osobnostní charakteristiky ve vztahu ke zvládání zátěžových situací“, 2000 – 2006, (MŠMT ČR; č. 41601026), člen řešitelského týmu.
 • Evaluace a inovativní aplikace bakalářského studijního oboru Učitelství pro MŠ, 2005-2007 (Grantový výzkumný projekt z Operačního programu Rozvoje lidských zdrojů Evropského sociálního fondu, reg. č. CZ.O4.1.03./3.2.15.1/0039), člen řešitelského týmu: expert pedagogicko-psychologického modulu.
 • Pedagogicko – psychologické aspekty připravenosti dětí k zahájení školní docházky. Spoluřešitelka projektu Studentské grantové soutěže reg. č. PdF 2011 042 (hl. řešitelka L. Útlá, DSP oboru Pedagogika).
 • Spolupráce na projetu GA ČR (č. 406/09/0177) Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením (hl. řešitel Doc. J. Michalík).
 • Účast v projektu ÚSPV Inovace propedeutických disciplín pro studijní obory se speciální pedagogikou (reg.č. CZ.1.07/2.2.00/15.0257).
 • Spoluúčast v projektu CCV Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení včetně pracovníků mateřských škol v Olomouckém kraji (č. CZ.1.07./1.3.45/01.0024)
 • Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v pojetí současného kurikula a z pohledu komparace ve vybraných zemích EU, reg. č. 406/09/0206, 2009- 2012,GA ČR (garant za psychologický tým). Prezentace průběžných výsledků grantového projektu v USA (vyžádaný příspěvek: PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL MATURITY , konference GERA v Savannah, říjen 2011).
 • Rozvoj profesních kompetencí pedagogických pracovníků mateřských škol v oblasti kurikulární reformy (ROZVOŠ). CZ.1.07/1.3.00/48.0036. ESF. Realizace seminářů a workshopů.
 • Inovace propedeutických disciplín pro obory se speciální pedagogikou. CZ.1.07/2.2.00/15.0257 - autor kurikula a studijní opory Obecná psychologie.
 • Společenské aspekty inkluze v základním vzdělávání v kontextu mezinárodního výzkumu. Výzkumný projekt byl realizovaný s finanční podporou Centra pro vědu a výzkum na Pedagogické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci (2014-2015). Členka řešitelského týmu projektu PdF UP (hl. řešitelé prof. L. Ludíková a doc. E. Šmelová).

Absolvované kurzy a výcviky

 • Diagnostika dětské kresby (Psychoservis Bratislava)
 • Ostrov rodiny (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Relaxační techniky (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Racionálně emotivní terapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Neurolingvistické programování I., II. (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Ericksonovská hypnoterapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Základy Rogersovské terapie (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Základy logoterapie a logodiagnostické metody (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • Existenciální analýza I, II (Institut pro Integrativní Psychoterapii a Psychologické poradenství)
 • „Začít spolu“ II. (Open Society, o.p.s., Praha- Klánovice)
 • Tělová zkušenost I, II (Seminář péče o duši, Brno)
 • Sokratovský rozhovor (Seminář péče o duši, Brno)
 • Kurzy Hypnoterapie I., II., III. (Česká psychoterapeutická společnost a Psychiatrická společnost ČLS J. E. Turkyně, Kroměříž) a Kazuistický seminář České psychiatrické společnosti (aktivní účast – supervize kazuistik)


Všechny publikace

Petrová, A. a Plevová, I. EXPERIENCING THE MEANING IN LIFE BY TEACHERS AND STUDENTS IN THE FIELD OF EDUCATION. In: INTED2019 Proceedings 2019-03-11 Valencie. Valencia: IATED Academy, 2019. s. 4894-4897. ISBN 978-84-09-08619-1.
Petrová, A. Adaptace a adaptabilita. In: Mentální postižení, 2. přepracované a aktualizované vydání. Grada, 2018. s. 309-320. ISBN 978-80-271-0378-2.
Jirásková, M. a Petrová, A. Budoucí učitelé a jejich smysl v životě. In: Sapere Aude 2018 (roč. VIII.), Učitel, žák, psycholog: 2018-05-28 . Hradec Králové: Magnanimitas, 2018. ISBN 978-80-87952-25-2.
Urbanovská, E., Petrová, A. a Kolaříková, M. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a jeho prevence. In: . SLU Opava, 2018.
Jirásková, M. a Petrová, A. Smysl v životě budoucích pedagogů, Odumírání lidskosti? Výchovné výzvy v současné škole. In: AKTUÁLNÍ PROBLÉMY PEDAGOGIKY VE VÝZKUMECH STUDENTŮ DOKTORSKÝCH STUDIJNÍCH PROGRAMŮ XII 2016-11-08 Olomouc. Olomouc: Univerzita Palackého v Olomouci, Ústav pedagogiky a sociálních studií, 2018. s. 99-106. ISBN 978-80-244-5278-4.
Plevová, I. a Petrová, A. Vybrané kapitoly z obecné psychologie. 2018.
Petrová, A. a Plevová, I. Vybrané kapitoly z vývojové psychologie. 2018.
Pugnerová, Ph.D., M. M., Plevová, I. a Petrová, A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In: 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví. Vernířovice. 2017.
Pugnerová, Ph.D., M. M., Plevová, I. a Petrová, A. Genderové role a dělba práce v české rodině. In: Sborník abstrakt z 24. celostátní konference s mezinárodní účastí Psychologie zdraví 2017-05-19 Vernířovice. Brno: Českomoravská psychologická společnost, 2017. ISBN 978-80-7392-268-9.
Kolaříková, M., Petrová, A. a Urbanovská, E. Profesní připravenost učitelů základních škol v oblasti řešení rizikového chování a možnosti jeho prevence v Moravskoslezském kraji II. Psychologické aspekty.. Opava: Slezská univerzita v Opavě, 2017. 190 s. ISBN 978-80-7510-236-2.
Šmelová, E., Souralová, E., Petrová, A. a al, e. Social aspects of elementary school inclusion in the context of international research. First English edition. vyd. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2017. 287 s. ISBN 978-80-244-5155-8.
Šmelová, E., Souralová, E., Petrová, A. a kol., a. Společenské aspekty inkluze. Olomouc: Univerzita Palackého Olomouc, 2017. 196 s. ISBN 9788024449111.
Jirásková, M. a Petrová, A. The Religious Dimension of the Sense of Life. In: 40th Conference "Implicit religion". Salisbury: Sarum College. 2017.
Tallová, B. a Petrová, A. Význam edukace v seniorském věku. Andragogika, čtvrtletník pro rozvoj a vzdělávání dospělých. 2017, s. 16-20. ISSN 1211-6378.
Šmelová, E., Petrová, A. a Ludíková, L. Current opinions of Czech teachers about the inclusive form of education. In: 4th Cyprus International Conference on Educational Research: 2015 Kyrenis.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools. In: 1st International Conference on Lifelong Education and Leadership for ALL-ICLEL 2015: ICLEL 2015 PROCEEDINGS BOOK 2015-10-29 Olomouc. Sakarya: ICLEL Conferences Sakarya University Faculty of Education, 2016. ICLEL Conferences Sakarya University Faculty of Education, 2016. s. 302-309. ISBN 978-605-66495-0-9.
Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 30-30. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Petrová, A. a Plevová, I. Inkluzivní forma vzdělávání z pohledu učitelů základních škol a rodičů žáků. In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2016.
Šmelová, E., Ludíková, L., Petrová, A. a Souralová, E. The Teacher as a Significant Part of Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools: Current Opinions of Czech Teachers about the Inclusive Form of Education. Universal Journal of Educational Research. 2016, roč. 4, č. 2, s. 326-334. ISSN 2332-3205.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petrová, A. Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc. In: Sborník abstrakt sdělení z 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS Vernířovice 20. 5. - 22. 5. 2016 2016-05-20 Vernířovice. Ostrava: Pedagogická fakulta OU v Ostravě, 2016. s. 31-31. ISBN 978-80-7464-827- 4.
Plevová, I., Jirásková, M. a Petrová, A. Zimní putování a subjektivně významné hodnoty u studentů FTK UP Olomouc. In: 23. konference Sekce psychologie zdraví ČMPS. Vernířovice. 2016.
Tallová, B. a Petrová, A. Contribution of Educational Activities to Seniors Attending the University of the Third Age at Palacky University in Olomouc. In: Learning and E-learning in Budapešť: Sborník z mezinárodní konference International Academic Konference on Teaching 2015 Budapest. Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. s. 164-167. ISBN 978-80-905791-4-9.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts (SGEM2015): SGEM2015 Conference Proceedings. Book 1, Vol. 2 2015-08-26 Albena. Sofia: STEF92 Technology Ltd., 2015. STEF92 Technology Ltd., 2015. s. 507-514. ISBN 978-619-7105-45-2.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive education in the conditions of Czech schools. In: 2nd International Multidisciplinary Scientific Conference on Social Sciences and Arts SGEM2015: SGEM2015 Conference Proceedings. Book 1, Vol. 2 2015-08-26 Albena. Bulgaria: SGEM2015, 2015. s. 507-514. ISBN 978-619-7105-45-2.
Šmelová, E., Petrová, A., Plevová, I., Ludíková, L. a Souralová, E. Inclusive Education in the Conditions of Czech Schools. In: International Academic Conference on Teaching, Learning and e-Learning (IAC-TLEI 2015): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vinna 2015-11-13 Wien, Austria. Praha: Czech Technical University in Prague, 2015. s. 80-102. ISBN 978-80-905791-6-3.
Tallová, B. a Petrová, A. Meaningfulness of Life for Seniors Participating in Institutional Education. In: Learning and E-learning in Vienna 2015 (IAC-TLEl 2015 in Vienna): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vienna International Academic Conference on Teaching 2015-11-13 Vienna. s. 223-228. ISBN 978-80-905791-6-3.
Šmelová, E., Petrová, A. a Ludíková, L. Selected results of an analysis of opinions of Czech and Slovenian parents of elementary school children in the context of inclusive education. In: In: TOJET . s. 502-511.
Šmelová, E., Petrová, A., Ludíková, L., Plevová, I. a Souralová, E. Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic. In: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Vienna 2015 (IAC-TLEl 2015 in Vienna): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vienna 2015-11-13 Vienna. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. s. 80-102. ISBN 978-80-905791-6-3.
Šmelová, E., Petrová, A., Ludíková, L., Plevová, I. a Souralová, E. Specifics of Education of pupils with special educational needs in the mainstream of Education in the Czech Republic. In: International Academic Conference on Teaching, Learning and E-learning in Vienna 2015 (IAC-TLEl 2015 in Vienna): Proceedings of IAC-TLEl 2015 in Vienna 2015-11-13 Vienna. Praha: Czech Institute of Academic Education z.s., 2015. s. 80-102. ISBN 978-80-905791-6-3.
Petrová, A., Plevová, I. a Dařílek, P. Rizika užívání sociálních sítí u dětí na základní škole. In: Šimíčková-Čížková J., Škobrtal, P. Aktuální otázky pedagogiky, psychologie a výchovného poradenství IX 2013 Ostrava. PdF OU, 2014. s. 35-42. ISBN 978-80-7464-540-2.
Valenta, M., Lečbych, M., Michalík, J., Petrová, A. a Slavík, J. Vozmožnosti art-těrapii v rabotě s roditěljami dětěj s ograničennymi vozmožnostjami zdorov'ja: Kliničeskaja i special'naja psichologija.. -. 2014, roč. 2, ISSN 2304-0394.
Šmelová, E., Petrová, A. a Souralová, E. Bildungsungleichheit und Gerechtigkeit. In: 2012-07-02 Bern. If E Universität, 2013.
Petrová, A., Plevová, I., Křeménková, L., Pugnerová, M. a Dařílek, P. Školní zralost a připravenost v kontextu pohlavních rozdílů. Magister. 2013, s. 23-43. ISSN 1805-7152.
Petrová, A. Vybrané kapitoly z psychologie osobnosti. Olomouc: Gevak, 2013. ISBN 978-80-86768-66-3.
Petrová, A. Adaptabilita a sociabilita. In: Valenta, M., Michalík, J., Lečbych, M. a kol. Mentální postižení. Praha: Grada Publishing, 2012. ISBN 978-80-247-3829-1.
Petrová, A. Adaptabilita a sociabilita. In: VALENTA, Milan a kol. Mentální retardace. Portál, 2012.
Plevová, I. a Petrová, A. Obecná psychologie. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3246-5.
Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E., Plevová, I., Ludíková, L., Dařílek, P., Křeménková, L. a Pugnerová, M. Pre-school education in the context of curriculum. Univerzita Palackého v Olomouci, 2012. 243 s. ISBN 978-80-244-3370-7.
Šmelová, E., Petrová, A., Souralová, E. a al., e. Připravenost dětí k zahájení povinné školní docházky v kontextu současného kurikula. Olomouc: UP, 2012. ISBN 978-80-244-3345-5.
Petrová, A., Dařílek, P., Plevová, I., Křeménková, L. a Pugnerová, M. Research of Basic Variables of School Maturity in the Czech Republic and some EU Countries. In: In: ŠMELOVÁ, E., PETROVÁ, A., SOURALOVÁ, E. Pre-school education in the context of curriculum . s. 97-154. ISBN 978-80-244-3307-7.
Petrová, A. Evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit experimentálně zaměřených na zvýšení kvality života osob pečujících. In: Michalík, J. a kol. Kvalita života osob pečujících o člena rodiny s těžkým zdravotním postižením. Olomouc: VUP, 2011. s. 165-171. ISBN 978-80-244-2957-1.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Pedagogical- psychological aspects of school readiness un the Czech Republic's conditions. In: 2011-11-10 Zagreb. Zagreb: Faculty of Teacher Education, 2011. Faculty of Teacher Education, 2011. s. 405-413. ISBN 978-953-7210-41-0.
Petrová, A. PEDAGOGICAL-PSYCHOLOGICAL ASPECTS OF SCHOOL MATURITY. 2011.
Petrová, A., Plevová, I., Dařílek, P., Pugnerová, M. a Křeménková, L. Psychologické aspekty školní připravenosti. In: Žiak v kontexte psychológie a pedagogiky. Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2011. s. 182-195. ISBN 978-80-557-0239-1.
Plevová, I., Petrová, A. a Šmelová, E. SCHOOL READINESS IN THE CONTEXT OF THE PRESCHOOL. In: Sapere Aude 2011- evropské a české vzdělávání: 2011-03-21 Hradec Králové. Hradec Králové: MAGNANIMITAS, 2011. MAGNANIMITAS, 2011. s. 466-478. ISBN 978-80-904877-2-7.
Valenta, M., Michalík, J., Petrová, A., Slavík, J. a Lečbych, M. Zpráva z evaluace efektivity arteterapeuticko-artefiletických aktivit určených pro rodiče s dětmi s těžším zdravotním postižením. -. 2011, s. 132-146. ISSN 1213-7758.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Pedagogicko-psychologické aspekty připravenosti dětí pro vstup do školy. In: ČAPV-Kam směřuje současný pedagogický výzkum? 2010-09-07 Liberec. Liberec: FP TUL, 2010. FP TUL, 2010. ISBN 978-80-7372-722-2.
Šimíčková-Čížková, J., Binarová, I., Holásková, K., Petrová, A. a Plevová, I. Přehled vývojové psychologie. 2010.
Šmelová, E., Petrová, A. a Plevová, I. Use of pedagogical - psychological diagnosis efore the child?s schoul admission - pedagogical and psychological aspekt of children?s maturity for school as bases of research plan. In: Buletin STIINTIFIC STUDII SI CERCETARI, Seria Invatamant Primar si Prescolar Anul IV nr. 2/2010.Editura Universitatii din Pitesti. 2010, s. 29-39.
Šmelová, E., Petrová, A. a Ludíková, L. Selected Results Of An Analysis Of Opinions Of Czech And Slovenian Parents Of Elementary School Pupils In The Context Of Inclusive Education. Turkish Online Journal of Educational Technology. ISSN 1303-6521.


ZkratkaNázev předmětu
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
BOPPOObecná psychologie a psychol. osobnosti
BVPSVývojová psychologie
DIPM2Seminář k diplomové práci 2
GENDEHry a manipulace v mezilidských vztazích
KO1VPVybrané kapitoly z ob. a výv.psychologie
KSZZSSZZ - Psychologie
PO1SPZáklady psychologie osobnosti
PSYR1Vývojová psychologie
SPVSVývojová psychologie
SURPSAplikovaná psychologie
WURPSAplikovaná psychologie
XOPSYObecná psychologie
XPSYDPsychologie dospělých
1PDAMZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
1PEPSPedagogická psychologie
1ZPDMZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
1ZPEPPedagogická psychologie
11PDAZáklady psychopatol. dětí a mladistvých
11PEPPedagogická psychologie
11ZPDZáklady psychopatologie dětí a mladistv.
11ZPPPedagogická psychologie
2PSPPedagogická psychologie
22SPPedagogická psychologie
3PSPJPrevence soc.-patol. jevů ve škole
4OVPSObecná a vývojová psychologie
44OVPObecná a vývojová psychologie
5V1SVývojová psychologie
55V1SVývojová psychologie
6BOPSObecná psychologie
6BPS1Seminář k bakalářské práci 1
6BPS2Seminář k bakalářské práci 2
6BSZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
6KOVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
6OBECÚvod do obecné psychologie
6OBHJObhajoba bakalářské práce
6PATDPsychopatologie u dětí a dospělých
6PRESPrevence závislostí a rizikového chování
6PRSKPsychologická problematika školní praxe
6PSOSPsychologie osobnosti
6PSVYVývojová psychologie
6SZZCSZZ - Psychologie
6SZZYSZZ - Základy psychologie
6VSOCSpeciální kapitoly ze soc. psychologie
66ATDPsychopatologie u dětí a dospělých
66BHJObhajoba bakalářské práce
66OBPObecná psychologie
66OPSObecná psychologie
66OVPVybrané kapitoly z ob. a vývoj. psychol.
66PSDPsychologie dospělých
66PS1Seminář k bakalářské práci 1
66PS2Seminář k bakalářské práci 2
66RESPrevence závislostí a rizikového chování
66RSKPsychologická problematika školní praxe
66SOPSociální psychologie
66SVYVývojová psychologie
66SZCSZZ - Psychologie
66SZ3SZZ - Psychologie dítěte předškol. věku
7APPSAplikovaná psychologie
7APSYSZZ - Psychologie
7DPS1Seminář k diplomové práci 1
7DPS2Seminář k diplomové práci 2
7ESYZPsychologie zdraví
7OBHJObhajoba diplomové práce
7PDI1Didaktika psychologie 1
7PDI2Didaktika psychologie 2
7PEPSVybrané kapitoly z pedagog. psychologie
7PSPAPsychopatologie
7PSYZPsychologie zdraví
7PSZDPsychologie zdraví
7PZN2Psychologie zdraví a nemoci
7SDP1Seminář k diplomové práci 1
7SDP2Seminář k diplomové práci 2
7SZPSSZZ Aplikovaná psychologie
7SZZSZZ - Výchova ke zdraví s didaktikou
7SZZYSZZ - Učitelství psychologie pro SŠ
77BHJObhajoba diplomové práce
77EPSVybrané kapitoly z pedagog. psychologie
77PPSAplikovaná psychologie
77PSYSZZ - Psychologie
77SPAPsychopatologie
77SYZPsychologie zdraví
77SZPSZZ Aplikovaná psychologie
8DPM1Seminář k diplomové práci 1
8DPM2Seminář k diplomové práci 2
8DPM3Seminář k diplomové práci 3
8OBHJObhajoba diplomové práce
8VP1SVývojová psychologie
88BHJObhajoba diplomové práce
88PM1Seminář k diplomové práci 1
88PM2Seminář k diplomové práci 2
88PM3Seminář k diplomové práci 3
88V1SVývojová psychologie
9DKPZVybrané kapitoly z psychologie zdraví
9DPAEPsychologické aspekty edukace
99PAEPsychologické aspekty edukace


AutorNázev práceTypRok
Balasová KateřinaVybrané psychologické aspekty školní zátěže u žáků na 2. stupni ZŠdiplomová 2019 
Dinžíková VeronikaKyberšikana u žáků základní školydiplomová 2019 
Hrčkuláková DenisaPostoje učitelů a rodičů k inkluzivnímu vzdělávánídiplomová 2019 
Vavřínová JolanaRizikové chování žáků na 2. stupni základních škol.diplomová 2019 
Kulovaná MarkétaTemperament žáka v kontextu jeho úspěšnosti ve školediplomová 2017 
Bláhová ZuzanaVývojové charakteristiky v oblasti poznávacích procesů u dítěte předškolního věkubakalářská 2019 
Krátká TerezaDětská kresba jako diagnostický prostředek u dítěte předškolního věkubakalářská 2019 
Kratochvílová ZuzanaŠkolní třída jako sociální prostředí pro děti předškolního věkubakalářská 2019 
Mazáková MarieCharakteristika volného času u dospívajících v kontextu vybraných socializačních činitelůbakalářská 2019 
Dudová NicolePsychologické aspekty rizik při používání internetubakalářská 2018 
Honusková NikolaCitlivost na stres ve vztahu k vybraným osobnostním charakteristikám.bakalářská 2018 
Věch MartinSvůj život prožívat, nebo jen strpět?bakalářská 2018 
Vřeská BarbaraPostoje učitelů základních škol k žákům s jednotlivými typy postižení v rámci inkluzivního vzděláváníbakalářská 2018 
Oszeldová AndreaUčitelé a inkluzivní vzdělávání v podmínkách českých škol.bakalářská 2017 


Vytvoření učebních textových pomůcek pro vybrané předměty v rámci studijních programů Specializace v pedagogice a Učitelství pro střední školy
Hlavní řešiteldoc. PhDr. Alena Petrová, Ph.D.
Období1/2018 - 11/2018
PoskytovatelRozvojové programy MŠMT
Stavukončený
facebook
rss
social hub